Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka polskiego (fonetyka i fonologia) WH-FP-I-1-GOJP.FiF-Z
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. D. Ostaszewska, J. Tambor, Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa 2007

2. B. Klebanowska, Interpretacja fonologiczna zjawisk fonetycznych w języku polskim - z ćwiczeniami, Warszawa 2007

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. J. Szpyra-Kozłowska, Wprowadzenie do współczesnej fonologii, Lublin 2002

2. L. Dukiewicz, I. Sawicka, Gramatyka współczesnego języka Polskiego. Fonetyka i fonologia, Kraków 1995

Efekty uczenia się:

Student zapoznaje się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego oraz uczy się samodzielnej analizy fonetycznej i fonologicznej tekstu, ponadto:

- zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu fonetyki i fonologii;

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu fonetyki i fonologii;

- ma uporządkowaną wiedzę na temat języka jako systemu znaków, ma świadomość złożoności języka, zna normy językowe i ich rolę w kształtowaniu stylu oralnej i pisemnej komunikacji społecznej;

- potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu fonetyki i fonologii, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk językowych;

- posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu merytorycznego argumentowania i formułowania wniosków;

- ma świadomość poziomu swej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie;

Punktacja ECTS:

- udział w zajęciach - 30 godz.

- przygotowanie się do zajęć i do kolokwium - 45 godz.

Łącznie: 75 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiana jest na podstawie wyników kolokwium pisemnego obejmującego materiał całego semestru oraz aktywności podczas zajęć.

Ponadto:

Niedostateczną ocenę uzyskuje student, który:

- nie definiuje podstawowej terminologii nauk humanistycznych z zakresu fonetyki i fonologii (FP1_W02);

- nie ma uporządkowanej wiedzy szczegółowej z zakresu fonetyki i fonologii (FP1_W17);

- nie ma uporządkowanej wiedzy na temat języka jako systemu znaków, nie ma świadomości złożoności języka, nie zna norm językowych i ich roli w kształtowaniu stylu oralnej i pisemnej komunikacji społecznej (FP1_W22)

- nie posługuje się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu fonetyki i fonologii, nie przeprowadza samodzielnie analizy zjawisk językowych (FP1_U05)

- nie posiada umiejętności referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania i formułowania wniosków (FP1_U07);

- nie ma świadomości poziomu swej wiedzy, nie rozumie potrzeby uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie (FP1_K01);

- nie wyznacza priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (FP1_K03).

Dostateczną ocenę uzyskuje student, który:

- miernie definiuje podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu fonetyki i fonologii (FP1_W02);

- ma nie do końca uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu fonetyki i fonologii (FP1_W17);

- ma nie do końca uporządkowaną wiedzę na temat języka jako systemu znaków, ma częściową świadomość złożoności języka, wybiórczo zna normy językowe i ich rolę w kształtowaniu stylu oralnej i pisemnej komunikacji społecznej (FP1_W22)

- posługuje się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu fonetyki i fonologii w stopniu dostatecznym, samodzielnie przeprowadza analizę zjawisk językowych w stopniu dostatecznym (FP1_U05)

- posiada mierną umiejętność referowania literatury przedmiotu merytorycznego argumentowania i formułowania wniosków (FP1_U07);

- ma częściową świadomość poziomu swej wiedzy, częściowo rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie (FP1_K01);

- częściowo wyznacza priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (FP1_K03).

Dobrą ocenę uzyskuje student, który:

- dobrze definiuje podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu fonetyki i fonologii (FP1_W02);

- ma dobrze uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu fonetyki i fonologii (FP1_W17);

- ma dobrze uporządkowaną wiedzę na temat języka jako systemu znaków, ma świadomość złożoności języka, zna normy językowe i ich rolę w kształtowaniu stylu oralnej i pisemnej komunikacji społecznej (FP1_W22)

- dobrze posługuje się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu fonetyki i fonologii, samodzielnie przeprowadza analizę zjawisk językowych (FP1_U05)

- posiada dobrą umiejętność referowania literatury przedmiotu merytorycznego argumentowania i formułowania wniosków (FP1_U07);

- ma dobrą świadomość poziomu swej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie (FP1_K01);

- odpowiednio wyznacza priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (FP1_K03).

Bardzo dobrą ocenę uzyskuje student, który:

- bardzo dobrze definiuje podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu fonetyki i fonologii (FP1_W02);

- ma bardzo dobrze uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu fonetyki i fonologii (FP1_W17);

- ma bardzo dobrze uporządkowaną wiedzę na temat języka jako systemu znaków, ma świadomość złożoności języka, zna normy językowe i ich rolę w kształtowaniu stylu oralnej i pisemnej komunikacji społecznej (FP1_W22)

- bardzo dobrze posługuje się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu fonetyki i fonologii, samodzielnie przeprowadza analizę zjawisk językowych (FP1_U05)

- posiada bardzo dobrą umiejętność referowania literatury przedmiotu merytorycznego argumentowania i formułowania wniosków (FP1_U07);

- ma bardzo dobrą świadomość poziomu swej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie (FP1_K01);

- odpowiednio wyznacza priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (FP1_K03).

Zakres tematów:

1. fonetyka a fonologia (na tle systemu językowego)

2. wokalizm polski (cechy artykulacyjne samogłosek ustnych; asynchroniczna realizacja nosowości; podwyższenie artykulacyjne samogłosek)

3. konsonantyzm polski (cechy artykulacyjne spółgłosek polskich; klasyfikacja spółgłosek polskich; upodobnienia wewnątrzwyrazowe i międzywyrazowe)

4. fonetyka międzywyrazowa (udźwięczniająca i ubezdźwięczniająca)

5. fonologia - podstawowe pojęcia (fonem, cechy dystynktywne i niedystynktywne; alofony)

6. fonem - definicje pojęcia (szkoła kazańska; szkoła praska; szkoła moskiewska; kognitywne koncepcje fonemu)

7. opis fonologiczny współczesnej polszczyzny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, Kampus Dewajtis Łącznik, sala 329
Mateusz Kowalski 19/17 szczegóły
2 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, Kampus Dewajtis Nowy Gmach, sala 409
Mateusz Kowalski 17/17 szczegóły
3 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, Kampus Dewajtis Nowy Gmach, sala 409
Mateusz Kowalski 12/17 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)