Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-Z
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

LEKTURY OBOWIĄZKOWE:

1. J. Culler, Co to jest teoria, [w:] tenże, Teoria literatury, Warszawa 1998.

2. S. Balbus, Granice poetyki i kompetencje teorii literatury, [w:] Poetyka bez granic, red. W. Bolecki, W. Tomasik, Warszawa 1995.

3. R. Ohmann, Literatura jako akt, tłum. B. Kowalik, W. Krajka, „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 2 lub [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, red. H. Markiewicz, t. IV, cz. I, Kraków 1992.

4. S. Sawicki, Czym jest poezja?, [w:] tenże, Czym jest sztuka?, Kraków 1985 lub w: tenże, Wartość – sacrum – Norwid, Lublin 1994, s. 7-17.

5. W. Propp, Morfologia bajki, tłum. S. Balbus, „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 4, s. 203-241.

6. M. Bachtin, Typy słowa prozatorskiego, [w:] tenże, Problemy poetyki Dostojewskiego, tłum. N. Modzelewska, Warszawa 1970, s. 275-309.

7. J. M. Łotman, O znaczeniach we wtórnych systemach modelujących, „Pamiętnik Literacki” 1969, z. 1, s. 279-294.

8. T. Dobrzyńska, W poszukiwaniu tematu literackiego. Propozycje lektury opowiadania Władimira Nabokowa „Wiosna w Fialcie”, [w:] tejże, Tekst – styl – poetyka. Zbiór studiów, Kraków 2003.

9. A. Zgorzelski, O funkcjonalnym pojmowaniu tropów: propozycje, „Teksty” 1976, nr 1, s. 54-70.

10. M. Głowiński, Cztery typy fikcji narracyjnej, [w:] Poetyka i okolice, Warszawa 1992 lub [w:] tenże, Dzieło wobec odbiorcy. Szkice z komunikacji literackiej, Kraków 1998, s. 207-218.

11. R. Nycz, Literatura nowoczesna: cztery dyskursy (tezy), „Teksty Drugie” 2002, nr 4, s. 35-46.

12. M. Januszkiewicz, W horyzoncie nowoczesności: antybohater jako pojęcie antropologii literatury, „Teksty Drugie” 2010, nr 3, s. 60-78.

13. H. Markiewicz, O interpretacji semantycznej utworów literackich, „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 2, s. 115-131.

14. K. Bartoszyński, O lekturze wielokrotnej, „Pamiętnik Literacki” 1990, z. 4, s. 145-166 lub [w:] tenże, Powieść w świecie literackości. Szkice, Warszawa 1991, s. 165-185.

Metody i kryteria oceniania:

1. uczestnictwo w zajęciach: dopuszcza się dwie nieobecności w ciągu semestru;

2. uzyskanie zaliczenia jest przeprowadzane na podstawie frekwencji na zajęciach i kolokwium zaliczeniowego przewidzianego na ostatnie zajęcia w semestrze;

3. warunkiem uczestniczenia w zajęciach w semestrze letnim jest uzyskanie zaliczenia semestru zimowego;

4. ocena końcowa z ćwiczeń: frekwencja max. 1/4 pkt.; kolokwium zaliczeniowe max. 3/4 pkt.;

5. studenci, którzy nie zaliczyli semestru zimowego lub letniego, nie mogą przystąpić do egzaminu z przedmiotu ‘Teoria literatury. Wykład’.

Zakres tematów:

Teoria literatury, i jej przedmiot. Czym jest literatura? Czym jest teoria literatury? – Dzieło literackie: przybliżenia, stanowiska, projekty badawcze. – Interpretacja/interpretacje dzieła literackiego.

Metody dydaktyczne:

• indywidualna i wspólna (podczas ćwiczeń) lektura tekstów teoretycznych,

• prezentacje multimedialne z elementami wykładu dot. problemów teorii literatury, ew. dyskusja z tezami autorów,

• konsultacje;

• w ciągu semestru studenci zapoznają się z artykułami podanymi jako lektura obowiązkowa.

• podstawą zaliczenia jest kolokwium zaliczeniowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 405
Wiesława Tomaszewska 30/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)