Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura języka WH-KU-I-1-KultJez
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

A. Markowski (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa 2004.

A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2018.

M. Bańko (red.), Polszczyzna na co dzień, Warszawa 2020.

K. Kłosińska (red.), Nowe formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, Warszawa 2014.

J. Grzenia, Słownik nazw własnych. Ortografia, wymowa, słowotwórstwo i odmiana, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student

– wymienia terminy z zakresu kultury języka;

− charakteryzuje kompleksową naturę języka jako narzędzia komunikacji i interpretacji rzeczywistości;

− potrafi korzystać z różnorodnych słowników w celu samodzielnego dokształcania się oraz znalezienia rozwiązania problemu natury językowej;

− umie skutecznie i poprawnie komunikować się w języku polskim;

− troszczy się o podnoszenie kompetencji językowej oraz pogłębianie wiedzy z zakresu kultury języka przez całe życie.

OPIS ECTS -­‐ 1,5 punktu (40 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)

Udział w zajęciach - 30 godzin

Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna ‐ 10 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceny: końcowa ocena zostanie wystawiona na podstawie kolokwium zaliczeniowego (nauczanie stacjonarne) lub samodzielnie przygotowanej przez studenta prezentacji(przedstawionej podczas zajęć pod koniec semestru (nauczanie zdalne).

Na ocenę dostateczną (3) student:

– wymienia podstawowe terminy z zakresu kultury języka;

− na podstawowym poziomie charakteryzuje naturę języka jako narzędzia komunikacji i interpretacji rzeczywistości;

− potrafi korzystać z podstawowych słowników w celu samodzielnego dokształcania się oraz znajdowania rozwiązania problemu natury językowej;

− umie na podstawowym poziomie skutecznie i poprawnie komunikować się w języku polskim;

− na podstawowym poziomie troszczy się o podnoszenie kompetencji językowej oraz pogłębianie wiedzy z zakresu kultury języka przez całe życie.

Na ocenę dobrą (4) student:

– wymienia większość terminów z zakresu kultury języka;

− dobrze charakteryzuje kompleksową naturę języka jako narzędzia komunikacji i interpretacji rzeczywistości;

− potrafi korzystać z większości dostępnych słowników w celu samodzielnego dokształcania się oraz znajdowania rozwiązania problemu natury językowej;

− w dużym stopniu troszczy się o podnoszenie kompetencji językowej oraz pogłębianie wiedzy z zakresu kultury języka przez całe życie.

Na ocenę bardzo dobrą (5) student:

– wymienia wszystkie terminy z zakresu kultury języka;

− szczegółowo charakteryzuje kompleksową naturę języka jako narzędzia komunikacji i interpretacji rzeczywistości;

− potrafi swobodnie korzystać z różnorodnych słowników w celu samodzielnego dokształcania się oraz znajdowania rozwiązania problemu natury językowej;

− w bardzo dużym stopniu troszczy się o podnoszenie kompetencji językowej oraz pogłębianie wiedzy z zakresu kultury języka przez całe życie.

Zakres tematów:

− Podstawowe pojęcia (język, uzus, norma, dwupoziomowość normy, innowacja językowa, błąd językowy), kryteria oceny innowacji językowych, tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny;

− Wybrane problemy poprawności ortograficznej;

− Wybrane problemy poprawności interpunkcyjnej;

− Wybrane problemy poprawności fleksyjnej, cz. I (odmiana imion i nazwisk – szczególnie obcych);

− Wybrane problemy poprawności fleksyjnej, cz. II (odmiana wyrazów pospolitych: rzeczowników, czasowników, przymiotników, zaimków);

− Fleksja i składnia liczebników;

− Wybrane problemy poprawności składniowej (związek zgody, związek rządu, szyk, imiesłowowy równoważnik zdania);

− Norma leksykalna, zróżnicowanie leksykalne polszczyzny;

− Dobór paradygmatyczny i syntagmatyczny wyrazów;

− Poprawność frazeologiczna.

Metody dydaktyczne:

Wspólna praca, ćwiczenia o charakterze praktycznym, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 410A
Laura Polkowska 16/16 szczegóły
2 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 410A
Laura Polkowska 16/16 szczegóły
3 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 116 s. konferencyjna
Laura Polkowska 16/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)