Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tradycja antyczna WH-KU-I-1-TradAnt
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aCmOACu95qLUPiFCvjUhWMeeurd5W6gCQLXDzAmFJOpw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f916e42e-85aa-4524-b445-bdfe1fa6a21f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: nazwa zespołu: TradycjaAntyczna KUstac.
link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aCmOACu95qLUPiFCvjUhWMeeurd5W6gCQLXDzAmFJOpw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f916e42e-85aa-4524-b445-bdfe1fa6a21f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
kod zespołu:
58j2a0i
Literatura:

jw

Efekty uczenia się:

KU1_W03 student zna chrześcijańskie i śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej oraz najwybitniejsze arcydzieła kultury polskiej i światowej. Rozumie znaczenie tradycji dla aktualnego kształtu rzeczywistości społeczno-kulturowej

KU1_U04 student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów i tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych

KU1_K02 student jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno-kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych.

1 ECTS - udział w zajęciach

2 ECTS - egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

test egzaminacyjny, w miarę możliwości - rozmowa podczas wykładu ze studentem

Student ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach, pisze test egzaminacyjny z materiału podanego na zajęciach, na ocenę końcową może mieć wpływ również aktywność studenta podczas zajęć

na ocenę 5

student:

zna bardzo dobrze chrześcijańskie i śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej oraz najwybitniejsze arcydzieła kultury polskiej i światowej. Rozumie znaczenie tradycji dla aktualnego kształtu rzeczywistości społeczno-kulturowej

potrafi bardzo dobrze wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów i tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych

jest w stopniu bardzo dobrym gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno-kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych

na ocenę 4

student:

zna dobrze chrześcijańskie i śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej oraz najwybitniejsze arcydzieła kultury polskiej i światowej. Rozumie znaczenie tradycji dla aktualnego kształtu rzeczywistości społeczno-kulturowej

potrafi dobrze wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów i tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych

jest w stopniu dobrym gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno-kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych

na ocenę 3

student:

zna dostatecznie chrześcijańskie i śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej oraz najwybitniejsze arcydzieła kultury polskiej i światowej. Rozumie znaczenie tradycji dla aktualnego kształtu rzeczywistości społeczno-kulturowej

potrafi dostatecznie wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów i tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych

jest w stopniu dostatecznym gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno-kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych

na ocenę 2

student nie spełnia wymogów na powyższe oceny.

Zakres tematów:

Kultura minojska i mykeńska, pismo linearne A i B, alfabet grecki (inskrypcje), koine; Grecja i Rzym – uwarunkowania geograficzne, różnice wobec monarchii wschodnich; z historii literatury: chronologia, epoki literackie (rozwój gatunków, reprezentatywni autorzy); epika Homera oraz Hezjod i jego Prace i dnie; religia starożytnej Grecji (mity, kosmogonia Hezjoda); polis i demokracja ateńska - retoryka starożytna; historiografia starożytna i jej główni przedstawiciele (Herodot, Tukidydes, Ksenofont); muzyka i liryka starożytnej Grecji; bajka starożytna (i jej kontynuatorzy – zwłaszcza w literaturze polskiej); teatr i dramat antyczny (tragedia: Ajschylos, Sofokles, Eurypides, Seneka, komedia: Arystofanes, Plaut,Terencjusz); cechy epoki hellenistycznej; stoicyzm, epikureizm; poezja rzymska (Katullus, Wergiliusz, Horacy, Owidiusz i inni wybrani poeci) oraz nawiązania do antyku w kulturze późniejszych epok.

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja, analiza tekstu, elementy dyskusji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala e-learning
Dominika Budzanowska-Weglenda 52/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)