Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura artystyczna - sztuki piękne WH-KU-I-2-KulArtSztP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://WH-KU-I-2-KulArtSztP_2021/22_Z_WYK
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aDQEMZw0tvWe_sGEqkFfl8oo0yd4Uw-uQNPJWgC2-Gmo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=53b22f4b-db33-4b5b-b3e2-26c24e43c54a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Czopek S., Wstęp do muzealnictwa i konserwatorstwa archeologicznego, Rzeszów 2000.

Rzepińska M., Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Kraków 1983.

Tatarkiewicz Wł. Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1976.

Wstęp do historii sztuki. Przedmiot-metodologia-zawód, red.P. Skubiszewski, warszawa 1973, t. 1.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia mają charakter wykładu informacyjno – problemowego.

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy osiągane są na drodze wykładu informacyjno – problemowego oceniane są poprzez obserwację aktywności studentów na zajęciach, a także przez analizę wypowiedzi ustnej studenta.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności weryfikowane są przez ocenę umiejętności posługiwania się studenta podstawowymi narzędziami badawczymi, prawidłową interpretację zdobytej wiedzy.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji weryfikowane są na podstawie dyskusji na temat treści poznanych na wykładach.

Ocena BDB- Student posługuje się językiem fachowym, ma uporządkowaną wiedzę z zakresu propedeutyki historii sztuki. Potrafi zwrócić uwagę na wielość definicji dzieła sztuki, wyjaśnia, czym zajmuje się historia sztuki i historyk sztuki. Potrafi klasyfikować sztuki plastyczne, zna podstawowe style w sztuce.

Ocena DB – Student Potrafi zwrócić uwagę na wielość definicji dzieła sztuki, wyjaśnia, czym zajmuje się historia sztuki i historyk sztuki. Potrafi klasyfikować sztuki plastyczne, zna podstawowe style w sztuce.

Ocena DST – Potrafi klasyfikować sztuki plastyczne, zna podstawowe style w sztuce.

Ocena NDST – Nie spełnia kryteriów przewidzianych dla oceny dostatecznej.

Zakres tematów:

Tematy zajęć:

1.Propedeutyka historii sztuki – wykład wprowadzający.

2.Definicja dzieła sztuki – zarys historyczny.

3.Czym zajmuje się historia sztuki – przegląd stylów w sztuce.

4.Pojmowanie dzieła sztuki w przeszłości i współcześnie.

5.Klasyfikacja sztuk plastycznych – zagadnienia ogólne.

6.Klasyfikacja sztuk plastycznych – malarstwo.

7.Klasyfikacja sztuk plastycznych – rzeźba.

8.Klasyfikacja sztuk plastycznych – rzemiosło artystyczne.

9.Dzieło sztuki w muzeum i w kolekcji.

10.Znaki w dziełach sztuki.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu zastosowaniem multimediów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Beata Skrzydlewska 25/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)