Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Główne problemy estetyki współczesnej WH-KU-II-2-ProbEst-C
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3amZPXLfZYQzv6n6CJlCNthZKey0NN9W6ZZq64Rej_V5Y1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b7953859-b741-4e17-a72e-669ca8c322e5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Maria Gołaszewska, Estetyka i antyestetyka, Warszawa 1984.

Maria Gołaszewska, Estetyka współczesności, Kraków 2001.

Mario Perniola, Estetyka współczesna. Panorama ogólna, Kraków 2018.

Dodatkowo wybór z książek:

Umberto Eco, Historia Piękna, Warszawa 2018.

Umberto Eco, Historia Brzydoty, Warszawa 2018.

Fragmenty tekstów krytyki artystycznej, m.in. W. Morris, J. Ruskin, Ch. Baudelaire, W. Gropius, T. Marinetti, S. LeWitt, J. Kosuth.

Efekty uczenia się:

KU2_W02 student ma pogłębioną wiedzę w zakresie metodologii badań nauk humanistycznych i wybranych

nauk społecznych w oparciu o ogólną metodologię nauk

KU2_W04 student posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat teorii kultury oraz ich rozwoju

KU2_K01 student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

KU2_U05 student samodzielnie formułuje problem badawczy za podstawę przyjmując pogłębioną analizę prac innych autorów oraz syntezę różnych idei i poglądów

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dwie nieobecności w semestrze) 20%

Ocenianie ciągłe (aktywność na zajęciach) 20%

Przygotowanie prezentacji zaliczeniowej w dwuosobowych zespołach na wybrany indywidualnie temat. 60%

UWAGA

Zajęcia odbywają się w semestrze zimowym w systemie synchronicznym na platformie MS Teams.

Link do zespołu (nazwa ESTETYKA wykład + konwersatorium) https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a09a8158c1eb74852ad6b6f6a78fca801%40thread.tacv2/conversations?groupId=49ef1a4d-fd19-40c2-aee0-557314861397&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

ocena bardzo dobra: student bez problemów omawia kwestie poruszane na ćwiczeniach. W prezentacji ustnej korzysta poprawnie z nabytego aparatu pojęciowego. Potrafi globalnie wyjaśnić miejsce dzieła sztuki na mapie estetyki w kontekście merytorycznie wybranych fragmentów tekstów teorii sztuki. Prezentacja nie wymaga korzystania z notatek.

ocena dobra: student omawia kwestie poruszane na ćwiczeniach z nielicznymi potknięciami. W prezentacji ustnej korzysta poprawnie z nabytego aparatu pojęciowego. Potrafi globalnie wyjaśnić miejsce dzieła sztuki na mapie estetyki w kontekście merytorycznie wybranych fragmentów tekstów teorii sztuki. Przy prezentacji tematu sporadycznie korzysta z notatek.

ocena dostateczna: student fragmentarycznie omawia kwestie poruszane na ćwiczeniach z licznymi potknięciami. W prezentacji ustnej w ograniczonym stopniu korzysta z nabytego aparatu pojęciowego. Potrafi częściowo wyjaśnić miejsce dzieła sztuki na mapie estetyki w kontekście merytorycznie wybranych fragmentów tekstów teorii sztuki. Prezentacja podparta jest notatkami prelegenta.

ocena niedostateczna: student fragmentarycznie omawia kwestie poruszane na ćwiczeniach, bez ich zrozumienia. Nie korzysta z nabytego aparatu pojęciowego. Nie ma przygotowanej pracy zaliczeniowej lub jest ona w całości czytana oraz zawiera rażące błędy merytoryczne.

Zakres tematów:

1. Wstęp. Estetyka a klasyczne ujęcia sztuki.

2. Narodziny nowoczesności. Industrializacja, Morris i Ruskin.

3. Sztuka wobec zmian społecznych. Salon, Salon Odrzuconych i krytyka Baudelaire’a.

4. Akademizm i jego rola w sztuce końca XIX wieku.

5. Krytyka impresjonizmu i społeczne reakcje na zmiany.

6. Od sztuki do użytkowości. Design, architektura oraz postulaty de Stijl i Bauhausu.

7. Witkacy - artysta, teoretyk, krytyk.

8. Sztuka i manifesty - kubizm, futuryzm, dadaizm, surrealizm. Teksty Marinettiego, Bretona, Apollinaire’a, Picabii.

9. Duchamp i historia poszukiwań nowych środków wyrazu.

10. “Wszystko jest piękne” - pop-art oraz Warhol jako prorok nowoczesności.

11. Minimalizm - Clement Greenberg i Ad Reinhardt.

12. Idea ponad przedmiot - konceptualizm i spojrzenie Sola LeWitta.

13. Sztuka zaangażowana politycznie i społecznie.

14. Granica między życiem a sztuką. Hiperrealizm w kontekście tekstów Grahama Thompsona i Jeana. Baudrillarda.

15. Zmierzch awangardy i jego konsekwencje dla sztuki najnowszej.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny

Prezentacje

Dyskusja

Praca z materiałem wizualnym

Analiza źródeł literackich

UWAGA

W przypadku zajęć online link do zespołu znajdą Państwo w polu strona www

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 410A
Anna Wiśnicka 21/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)