Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do muzeologii i muzealnictwa WH-MU-I-1-WstMuz-C
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Folga-Januszewska D., Muzeum: definicja i pojęcie. Czym jest muzeum dzisiaj?, „Muzealnictwo” 2008, nr 49, s. 200 -203.

Folga-Januszewska D., Muzeum: fenomeny i problemy, Kraków-Warszawa 2015.

Folga-Januszewska, D., Muzeologia, Muzeografia, Muzealnictwo „Muzealnictwo” 2006, nr 47, s. 9-14.

Pomian K., Zbieracze i osobliwości. Paryż-Wenecja XVI-XVIII wiek, Lublin 2001.

Żygulski Z., Muzea na świecie: wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982.

Lektury dotyczące konkretnych ćwiczeń są podawane na bieżąco w trakcie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- aktywny udział w zajęciach

- opracowanie wybranego zagadnienia (wystąpienie z prezentacją multimedialną)

- praca zaliczeniowa

Kryteria oceniania:

na ocenę BDB (5) - student zna znakomicie terminy oraz zagadnienia dotyczące muzeologii i muzealnictwa; aktywnie uczestniczy w zajęciach i systematycznie oddaje prace; w prezentacji ustnej korzysta z poznanego na zajęciach systemu pojęć; poprawnie uzupełnia dokumentację muzealną.

na ocenę DB (4) - student zna dobrze zagadnienia dotyczące muzeologii i muzealnictwa; aktywnie uczestniczy w zajęciach; w prezentacji ustnej częściowo korzysta z poznanego na zajęciach systemu pojęć; właściwie uzupełnia dokumentację muzealną.

na ocenę DST (3) - student wybiórczo zna terminy związane z muzeologią i muzealnictwem; sporadycznie uczestniczy w zajęciach; przygotowuje bardzo ogólną prezentację ustną; ma problemy z wypełnieniem dokumentacji muzealnej.

na ocenę NDST (2) - student nie opanował podstawowej wiedzy ani umiejętności; ignoruje uczestnictwo w zajęciach; lekceważy przygotowanie prezentacji oraz oddawanie prac w terminie.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające do problematyki muzealnictwa

2. Podstawowe pojęcia muzeologii: muzeum i przedmiot muzealny

3. Rozwój poglądów muzeologicznych

4. Rodzaje działalności muzealnej

5. Typologia muzeów - wprowadzenie

6. muzea archeologiczne

7. muzea historyczne

8. muzea biograficzne

9. muzea etnograficzne

10. muzea przyrodnicze

11. muzea techniki

12. muzea sztuki

13. muzea rezydencje

14. Ochrona i opieka nad zbiorami muzealnymi

15. Dokumentacja muzealiów (księga wpływu muzealiów, księga inwentarzowa, karty katalogu naukowego)

Metody dydaktyczne:

Analiza wybranych zagadnień na podstawie lektur

Dyskusja i twórcze rozwiązywanie problemu badawczego

Prezentacje multimedialne

Karty pracy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 227A
Elżbieta Sadoch 27/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)