Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki cyfrowe i internetowe WH-MU-I-3-TechCyInWZ
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aAo-gzvu9KMlqgflHmRSF-jbImbj3AuCR9ID8eEfQ_vA1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=81b5f4d8-5bf7-4bfc-b3cc-7e52d6ed40c0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aAo-gzvu9KMlqgflHmRSF-jbImbj3AuCR9ID8eEfQ_vA1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=81b5f4d8-5bf7-4bfc-b3cc-7e52d6ed40c0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

Systemy informacji przestrzennej z QGIS : podręcznik akademicki. Cz. 1 i 2 - https://gis-support.pl/swietny-podrecznik-akademicki-do-qgis-za-darmo/

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Cyfrowe odwzorowania muzealiów – parametry techniczne, modelowe rozwiązania, praca zbiorowa zespołu ekspertów powołanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, grupa ds. odwzorowań cyfrowych, Warszawa 2011 - https://nimoz.pl/files/publications/52/Cyfrowe_odwzorowania_muzealiow_NIMOZ_2012.pdf

2. Standardy w procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego, red. G. Płoszajski, Warszawa 2008 - http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1262/BG_Stand_w_proc_digit.pdf

3. Zalecenia dotyczące planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych w muzealnictwie, praca zbiorowa zespołu ekspertów powołanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2011 - https://nimoz.pl/files/publications/54/Zalecenia_planowanie_i_realizacja_projektow_digitalizacyjnych_NIMOZ_2011.pdf

4. „Metadane, zagadnienia słowników kontrolowanych” – raport z prac Grupy Ekspertów ds. Digitalizacji powołanej w ramach NIMOZ. Warszawa, 2012 - http://nimoz.pl/upload/digitalizacja/publikacje%20digit/Raport_Metadane_NIMOZ_2012.pdf

5. „Raport o digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce 2009-2020", 2009, Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - http://www.kongreskultury.pl/library/File/RaportDigitalizacja/Program%20digitalizacji%202009-2020.pdf

6. „Raport: Digitalizacja dóbr kultury w Polsce”, 2015 - https://www.nck.pl/badania/raporty/raport-digitalizacja-dobr-kultury-w-polsce

DODATKOWA – podawana na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

Muz1_W09 - student ma uporządkowaną wiedzę o zasadach bezpieczeństwa zbiorów i ludzi, organizacji wystaw i zarządzania zbiorami muzealnymi

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

Muz1_U03 - student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie nauk społecznych, prawnych i innych (z zakresu historii sztuki, kulturoznawstwa, archeologii, nauk przyrodniczych i technicznych), reprezentowanych w muzeach w praktycznych działaniach dokumentacyjnych i edukacyjnych w muzeum

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych:

Muz1_K06 - student docenia rolę współpracy między instytucjonalnej i międzynarodowej w celu profesjonalizacji działań muzealnych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena obecności uczestników.

Ocena wykonywanych zadań praktycznych.

Ocena prezentacji - referatu.

Zliczenie test / ocena.

Osiągnięcie efektów kształcenia - student potrafi:

- niedostateczny/2 - brak podstawowej wiedzy w zakresie oczekiwanych efektów kształcenia.

- dostateczny/3 - posiadanie podstawowej – minimalnej wiedzy w zakresie oczekiwanych efektów kształcenia

- dobry/4 – posiadanie wiedzy w odniesieniu do oczekiwanych efektów kształcenia

- bardzo dobry/5 - posiadanie ponad przeciętnej wiedzy w odniesieniu do oczekiwanych efektów kształcenia

Obecność obowiązkowa (dopuszczalna ilość nieobecności - 2). Sytuacje szczególne do rozpatrzenia i wyjaśnienia przez prowadzącego.

Ćwiczenia – zaliczenie: obecność, aktywny udział w zajęciach (np. dyskusja, zadania praktyczne) oraz przygotowanie referatu. Udział w wykładach, warsztatach, szkoleniach itp. on-line organizowanych poza UKSW (terminy i szczegóły zostaną określone podczas zajęć).

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wprowadzające - przygotowujące do ćwiczeń.

2. Urządzenia związane z digitalizacją (m.in. hardware, sprzęt do digitalizacji, urządzenia specjalistyczne).

3. Serwisy / platformy internetowe - analiza.

4. Wirtualne kolekcje, wystawy i muzea - analiza.

5. Prezentacje / referaty.

6. Ćwiczenia praktyczne z danymi i oprogramowaniem.

7. Audyt zasobów cyfrowych.

8. Analiza SWOT zasobów oraz inicjatyw związanych z zasobami cyfrowymi.

9. Instalacja programów i pobieranie danych.

10. Webinaria, konferencje - materiały audio-wideo on-line.

11. Stoliki eksperckie.

12. Narzędzia cyfrowe w procesie analityczno-badawczym dóbr kultury i środowiska - analiza.

13. Narzędzia cyfrowe w procesie digitalizacji dóbr kultury i środowiska - analiza.

14. Narzędzia cyfrowe w procesie prezentacji dóbr kultury i środowiska - analiza.

15. Podsumowanie i zaliczenie.

Kolejność realizacji ww. tematów ustalana na bieżąco, podczas realizacji zajęć.

Metody dydaktyczne:

Przede wszystkim metody oparte na praktycznej działalności uczestników - metody aktywizujące.

Metoda projektów, dyskusja dydaktyczna, prezentacja multimedialna, objaśnianie, praca w grupach (burza mózgów), konsultacje, praca z danymi i programami, prezentacja, metoda projektu (tzw. stolik ekspercki).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Rafał Zapłata 4/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)