Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka greckiego WH-FK-I-1-PrakNauG-L
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podręczniki (do wyboru przez prowadzącego):

M. Borowska, Mormolyke, Warszawa 1996.

M. Golias, Wstępna nauka języka greckiego, wyd. dowolne;

A. i K. Korusowie, Hellenike glotta, wydanie II;

Literatura uzupełniająca:

M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, wyd. dowolne;

Słownik grecko-polski (Z. Abramowiczówny lub O. Jurewicza).

Efekty uczenia się:

Zna podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa, teorii komunikacji i kultury języka. Rozumie znaczenie języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości.

Zna i rozumie system gramatyczny języków łacińskiego i starogreckiego oraz ich słownictwo.

Potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej do danego problemu badawczego, a także dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła.

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy i interpretacji językowej tekstów w języku łacińskim i starogreckim oraz przełożenia ich poprawnie na język polski.

Potrafi opracować wyniki własnych prac translatorskich w formie pisemnej w sposób dowodzący opanowania leksyki i systemu gramatycznego języków łacińskiego i starogreckiego.

Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów związanych z pracą

zawodową i funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Zakres tematów:

Treści merytoryczne: wiadomości wstępne o języku greckim, alfabet, przydechy, akcenty, zasady wymowy. Deklinacje I-III. Koniugacja I - czasy praesens, imperfectum, aoristus I i II, futurum (tryb oznajmujący, rozkazujący, bezokolicznik, imiesłowy). Odmiana i stopniowanie przymiotników. Tworzenie i stopniowanie przysłówków. Liczebniki główne i porządkowe.

Podstawowe wiadomości o składni: orzeczenie imienne, szyk orzecznikowy i szyk przydawkowy, accusativus cum infinitivo, nominativus cum infinitivo, genetivus absolutus, genetivus partitivus.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, Kampus Dewajtis Nowy Gmach, sala 508
każdy piątek, 11:30 - 13:00, Kampus Dewajtis Łącznik, sala 329
Filip Doroszewski 13/30 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)