Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka łacińskiego WH-FK-I-3-PrakNauL-L
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5uGpWoOS6wmOwM6ZUR82vJbF31_ELTWgR-OxiamQ8xY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c2de1b2c-8c44-4d4a-b8c0-49c715798587&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5uGpWoOS6wmOwM6ZUR82vJbF31_ELTWgR-OxiamQ8xY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c2de1b2c-8c44-4d4a-b8c0-49c715798587&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
kod zespołu:
r70786t


Literatura:

Słowniki do j. łacińskiego, także łaciny kościelnej.

Wydania krytyczne omawianych tekstów łacińskich.

Efekty uczenia się:

Student zna podstawowe pojęcia oraz narzędzia i metody z zakresu

literaturoznawstwa i historii literatury. Rozumie znaczenie

literatury dla rozwoju cywilizacji europejskiej.

Student potrafi opracować wyniki własnych prac translatorskich w

formie pisemnej w sposób dowodzący opanowania leksyki i

systemu gramatycznego języków łacińskiego i starogreckiego.

Student jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy

podejmowaniu oraz rozwiązywaniu teoretycznych i

praktycznych problemów związanych z pracą zawodową i

funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda ćwiczeniowa.

Ocena zostanie wystawiona na podstawie przygotowania do zajęć, aktywności na zajęciach, a także kolokwium zaliczeniowego.

Kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą: student zna bardzo dobrze podstawowe pojęcia oraz narzędzia i metody z zakresu literaturoznawstwa i historii literatury. Rozumie bardzo dobrze znaczenie literatury dla rozwoju cywilizacji europejskiej.

Student potrafi bardzo dobrze opracować wyniki własnych prac translatorskich w formie pisemnej w sposób dowodzący opanowania leksyki i systemu gramatycznego języka łacińskiego. Student jest bardzo gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów związanych z pracą zawodową i funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Na ocenę dobrą: student zna dobrze podstawowe pojęcia oraz narzędzia i metody z zakresu literaturoznawstwa i historii literatury. Rozumie dobrze znaczenie literatury dla rozwoju cywilizacji europejskiej.

Student potrafi dobrze opracować wyniki własnych prac translatorskich w formie pisemnej w sposób dowodzący opanowania leksyki i systemu gramatycznego języka łacińskiego. Student jest gotów w stopniu dobrym do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów związanych z pracą zawodową i funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Na ocenę dostateczną: student zna dostatecznie podstawowe pojęcia oraz narzędzia i metody z zakresu literaturoznawstwa i historii literatury. Rozumie dostatecznie znaczenie literatury dla rozwoju cywilizacji europejskiej.

Student potrafi dostatecznie opracować wyniki własnych prac translatorskich w formie pisemnej w sposób dowodzący opanowania leksyki i systemu gramatycznego języka łacińskiego. Student jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów związanych z pracą zawodową i funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Na ocenę 2: student nie spełnia powyższych kryteriów.

Zakres tematów:

Analiza gramatyczna pojedynczych zdań i dłuższych wypowiedzi.

Analiza leksykalna, ze szczególnym uwzględnieniem idiomów łacińskich.

Leksykografia łacińska.

Translatoryka praktyczna.

Metody dydaktyczne:

Praca indywidualna i praca w grupie z tekstem samodzielna i pod kierunkiem prowadzącego zajęcia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Dominika Budzanowska-Weglenda 2/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)