Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie WH-FK-I-3-SemLic-L
Seminarium licencjackie (SEMLI) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

dostosowana do tematu prac dyplomowych

Efekty uczenia się:

Student:

FK1_W01 zna kluczowe pojęcia, koncepcje oraz metody badawcze z zakresu filologii. Rozumie najważniejsze teorie

wypracowane w ramach filologii; zna historię i kontekst ich powstania oraz wzajemne relacje między nimi.

FK1_U01 potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu

odpowiedniej do danego problemu badawczego, a także dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz

krytycznej oceny ich źródła.

FK1_U06 potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie pisemnej lub ustnej w sposób dowodzący

opanowania specjalistycznej terminologii.

FK1_K04 jest gotów do kierowania się zasadami etycznymi oraz postępowania zgodnie z obowiązującymi regulacjami

prawnymi podczas swojej aktywności badawczej i praktycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Zgodne z opisem karty głównej przedmiotu i opisanymi tam efektami kształcenia, czyli

- Wyjaśnianie zjawisk kulturowych,

- posługiwanie się posługując się terminologią specyficzną dla filologii klasycznej jak i dla całego obszaru studiów humanistycznych;

- cytowanie definicji i opisy zjawisk wywodzących się z najważniejszych prądów badawczych nad kulturą, a zwłaszcza kulturą antyczną;

- prawidłowy dobór bibliografii

- sprawne posługiwanie się bazami danych, katalogami i innymi narzędziami pomocniczymi;

- ćwiczenia w analizie badawczej, samodzielnie dobiera metodologię i proponuje rozwiązania;

- prawidłowe korzystanie ze wskazówek i uwag opiekuna naukowego;

- wykazywanie się spójnością metodologiczną podczas korzystania z metod uznanych w filologii klasycznej;

Wypełnienie tychże oceniane zgodnie z opisem głównym, stosownie do procentowego spełnienia kryteriów

Zakres tematów:

Tematyka będzie dotyczyła głównie przesłania tekstów literackich starożytnych pisarzy (filozofów, retorów i innych)

Dopracowanie konspektu pracy, uzupełnienie bibliografii, zaplanowanie badań i przedstawienie ich rezultatów.

Pisanie syntezy z przeprowadzonych badań, przygotowywanie ostatecznej wersji pracy dyplomowej

Metody dydaktyczne:

systematyczna praca nad treścią pracy dyplomowej, poprawianie jej i uzupełnianie.

Metody pracy stolikowej, naprzemiennej (promotor, student) edycji tekstu

w trybie recenzji, metoda wykładu i aktywizacji studenta poprzez wyznaczanie określonych zadań - opisy bibliografii, kwerenda, formułowanie propozycji tematów, harmonogramu pracy, ćwiczenia edytorskie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 508
Dominika Budzanowska-Weglenda 4/5 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 508
Beata Gaj 2/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)