Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury polskiej - Oświecenie WH-FP-I-1-HLP.Oswi-C
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura dla grupy nr 1 w kolejności omawiania:

1. Lektura: Laurence Sterne, Podróż sentymentalna przez Francję i Włochy, przeł. A. Glinczanka, oprac. Z. Sinko, Wrocław 2009, BN II 174. (Stąd także wstęp)

Opracowania:

Hasło: sternizm → Słownik literatury polskiego Oświecenia;

Z. Sinko, Śladami Yorica, w: Powieść angielska XVIII wieku a powieść polska lat 1764-1830, Warszawa 1961.

2. Lektura: Ignacy Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, wstęp i oprac. M. Klimowicz, Wrocław 1975, BN I 41 lub wyd. nast. (Stąd także wstęp)

Opracowania:

Hasła: powieść, powiastka, bohater literacki → Słownik literatury polskiego Oświecenia;

Z. Sinko, Powieść zachodnioeuropejska w kulturze polskiego Oświecenia, Wrocław 1968 (r. I Gatunek pogardzany, i r. II Sądy Oświecenia o dawnym romansie i nowej powieści);

T. Kostkiewiczowa, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki – propozycja lektury, w: tejże, Studia o Krasickim, Warszawa 1997.

3. Lektura: Ignacy Krasicki, Monachomachia i Antymonachomachia, w: Dzieła wybrane, t. I, oprac. Z. Goliński, Warszawa 1989.

Opracowania:

R. Dąbrowski, „In vino veritas”? Czyli jak czytać „Monachomachię” i „Antymonachomachiꔸ „Pamiętnik Literacki”2020, z. 1.

4. Lektura: Adam Naruszewicz, Liryki wybrane, oprac. J.W. Gomulicki, Warszawa 1964 lub A.S. Naruszewicz, Poezje zebrane, wyd. B. Wolska, t. 1, Warszawa 2005; t. 2, Warszawa 2009; t. 3 Warszawa 2013. (Obowiązuje znajomość utworów: Hymn do Boga, Do malarstwa, Do Stanisława Augusta (…) o pożytku z nauk, Do ojczyzny, Na Pokój Marmurowy, Filżanka, Odjazd, Balon);

Opracowania:

J. Platt, Adam Naruszewicz, w: Pisarze polskiego Oświecenia, t.1, Warszawa 1992;

Hasło: Oda → Słownik literatury polskiego Oświecenia

Cz. Zgorzelski, Naruszewicz-poeta oraz Wśród gwiazd liryki stanisławowskiej, w: Od Oświecenia ku romantyzmowi i współczesności, Kraków 1978;

B. Wolska, W świecie żywiołów, Boga i człowieka. Studia o poezji A. Naruszewicza, Łódź 1995 (wybrane fragmenty);

Czytanie Naruszewicza. Interpretacje, pod red. T. Chachulskiego, Wrocław 2000 (wybrane interpretacje).

5. Lektura: Franciszek Zabłocki, Żółta szlafmyca, w: Teatr Franciszka Zabłockiego, oprac.

J. Pawłowiczowa, Wrocław 1996, t. 4, s. 93-151.

Opracowania:

J. Pawłowiczowa, Franciszek Zabłocki, w: Pisarze polskiego Oświecenia, t. 1, Warszawa 1992;

Hasło: Komedia → Słownik literatury polskiego Oświecenia;

M. Rutkowska, Terminologia teatru i dramatu w polskim oświeceniu, Poznań 2007 (odpowiednie fragmenty);

T. Chachulski, Żółta szlafmyca, w: Dramaty Franciszka Zabłockiego: interpretacje, pod red. T. Kostkiewiczowej i M. Cieńskiego, Wrocław 2000.

6. Lektura: Franciszek Dionizy Kniaźnin, Wiersze wybrane, oprac. A.K. Guzek, Warszawa 1981 lub Wybór poezji, oprac. W. Borowy. Wrocław 1948. BN I 129. (Do Muzy mojej, Do Boga, Dwie lipy, Dwie gałązki, Erotykon, Krosienka, Poranek).

Opracowania:

A.K. Guzek, Franciszek Dionizy Kniaźnin, w: Pisarze polskiego Oświecenia, t. 1,Warszawa 1992;

W. Borowy, Kniaźnin, w: tegoż, O poezji polskiej w wieku XVIII;

T. Kostkiewiczowa, W kręgu liryki osobistej, w: Kniaźnin jako poeta liryczny, Wrocław 1971.

7. Lektura: Tomasz Kajetan Węgierski, Organy. Poema heroikomiczne, wyd. A. Norkowska, Warszawa 2007.

Opracowania:

J. Snopek, Tomasz Kajetan Węgierski, w: Pisarze polskiego Oświecenia, t.1, Warszawa 1992.

Hasła: libertynizm, poemat heroikomiczny → Słownik literatury polskiego Oświecenia

Roman Dąbrowski, Poemat heroikomiczny w literaturze polskiego oświecenia, Kraków 2004 (odpowiednie fragmenty s. 140-171).

8. Lektura: Abyśmy o ojczyźnie naszej radzili. Antologia publicystyki doby stanisławowskiej, oprac. Z. Goliński, Warszawa 1984 (do przeczytania: O reformę państwa).

Opracowania:

hasło: publicystyka, w: Słownik literatury polskiego Oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1977 lub wyd. nast.

T. Kostkiewiczowa, Problemy literackiej perswazji, w: tejże, Oświecenie, próg naszej współczesności, Warszawa 1994, s. 163-196 oraz 207-219.

9. Lektura: Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła. Komedia w trzech aktach, oprac. Z. Skwarczyński, Wrocław 1983, s. 3-96. BN I 4.

Opracowania:

Z. Skwarczyński, Wstęp, w: J.U. Niemcewicz, Powrót posła. Komedia w trzech aktach, Wrocław 1983, s. III-LXXXII.

D. Ratajczakowa, Komedia i polityka, w: tejże, Komedia oświeconych, Warszawa 1993, s. 302-372.

10. Lektura: Wojciech Bogusławski, Cud albo Krakowiaki i Górale, oprac. M. Klimowicz, Wrocław 2005.

Opracowania:

M. Klimowicz, Wstęp, w: Wojciech Bogusławski, Cud albo Krakowiaki i Górale, oprac. M. Klimowicz, Wrocław 2005, s. XII-LXIV.

Z. Wołoszyńska, Teatr Narodowy (dzieje instytucji), w: Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, Wrocław 1996, s. 603-609.

11. Lektura: Pamiętniki króla Stanisława Augusta – antologia, przeł. W. Brzozowski, wstęp. A. Grześkowiak-Krwawicz, Warszawa 2013.

Opracowania:

T. Kostkiewiczowa, Pamiętniki Stanisława Augusta na nowo odkryte¸ Warszawa 2015. [wybrane fragmenty]

12. Lektura: Stanisław Trembecki, Sofijówka, wyd. J. Snopek, Warszawa 2000.

Opracowania:

A. Nasiłowska, Poezja opisowa S. Trembeckiego, Wrocław 1990.

„Sofijówka” Stanisława Trembeckiego – konteksty i interpretacje, pod red. G. Filip, M. Patro-Kucab, J. Kowal, Rzeszów 2015 (wybrane artykuły).

13. Lektura: Maria Wirtemberska, Malwina, czyli domyślność serca, Kraków 2002.

Opracowania:

J. Zawadzka, Stereotypy postaci – bohater sentymentalny, w: tejże, Kronika serc czułych. Stereotypy polskiej powieści sentymentalnej I połowy XIX wieku, Warszawa 1997, s. 89-114.

E. Szary-Matywiecka, Malwina, czyli domyślność serca, w: tejże, „Malwina”, czyli głos i pismo w powieści, Warszawa 1994, s. 93-123.

Literatura dla grupy nr 2 w kolejności omawiania:

1. L. Sterne, Podróż sentymentalna przez Francję i Włochy, przełożyła A. Glinczanka, oprac. Z. Sinko, Wrocław 2009.

2. I. Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, oprac. M. Klimowicz, Wrocław 1973.

3. L. Kropiński, Julia i Adolf czyli nadzwyczajna miłość dwojga kochanków nad brzegami Dniepru, [w:] Polski romans sentymentalny, oprac. A. Witkowska, Wrocław 1971.

4. J. Potocki, Rękopis znaleziony w Saragossie, oprac. F. Rosset, D. Triaire. nowe tłumaczenie ostatniej wersji autorskiej z 1810 roku A. Wasilewska, Kraków 2015.

5. F. Zabłocki, Żółta szlafmyca, [w:] Teatr Franciszka Zabłockiego, oprac. J. Pawłowiczowa, t. 4, Wrocław 1996, s. 93-151.

6. F. Bohomolec, Autor komedii, [w:] tegoż, Komedie na teatrum, oprac. I wstęp J. Kott, Warszawa 1960.

7. J. U. Niemcewicz, Powrót posła. Komedia w trzech aktach, oprac. Z. Skwarczyński, Wrocław 1983.

8. W. Bogusławski, Cud albo Krakowiaki i Górale, oprac. M. Klimowicz, Wrocław 2005.

9. S. Trembecki, Sofijówka, wyd. J. Snopek, Warszawa 2000.

10. T. K. Węgierski, Organy, wyd. A. Norkowska, Warszawa 2008.

11. F. D. Kniaźnin, Wiersze wybrane, oprac. A.K. Guzek, Warszawa 1981.

12. C. Godebski, Grenadier-filozof: powieść prawdziwa wyjęta z dziennika podróży roku 1799, oprac., wstępem i komentarzem opatrzył Z. Kubikowski, Wrocław 1953 lub inne wydanie.

Efekty uczenia się:

FP1_W08

FP1_U03

FP1_K01

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy są osiągane metodami podającymi, a weryfikowane w trakcie zajęć.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności są osiągane metodami poszukującymi, a weryfikowane w pracy zaliczeniowej.

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych są osiągane metodami eksponującymi i poddawane ocenianiu ciągłemu.

Zakres tematów:

Grupa nr 2

25.02.2022

Zajęcia wprowadzające

04.03.2022

POWIEŚĆ SENTYMENTALNA, Lourence Sterne, Podróż sentymentalna przez Francję i Włochy

11.03.2022

POWIEŚĆ EDUKACYJNA, Ignacy Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki https://literat.ug.edu.pl/mikolaj/index.htm

18.03.2022

POWIEŚĆ CZUŁA, Ludwik Kropiński, Julia i Adolf czyli nadzwyczajna miłość dwojga kochanków nad brzegami Dniepru

25.03.2022

POLSKA ARCYPOWIEŚĆ

Jan Potocki, Rękopis znaleziony w Saragossie

01.04.2022

ADAPTACJA WEDŁUG FRANCISZKA ZABŁOCKIEGO, Żółta szlafmyca albo kolęda na Nowy Rok

08.04.2022

DEFINICJA KOMEDII WEDŁUG FRANCISZKA BOHOMOLCA, Autor komedii

22.04.2022

KOMEDIA POLITYCZNA, Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła

29.04.2022

OPERA NARODOWA, Wojciech Bogusławski, Cud albo Krakowiaki i Górale

06.05.2022

KRAINA MLEKIEM I MIODEM PŁYNĄCA, Stanisław Trembecki, Sofijówka

13.05.2022

OŚWIECENIOWY POEMAT HEROIKOMICZNY, Tomasz Kajetan Węgierski, Organy

20.05.2022

POETA SENTYMENTALNY, F. D. Kniaźnin, Wiersze wybrane

03.06.2022

PODRÓŻNY SENTYMENTALNY, Cyprian Godebski, Grenadier-filozof

10.06.2022

KOLOKWIUM PISEMNE

Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład informacyjny.

Metody poszukujące: klasyczna metoda problemowa.

Metody eksponujące: pokaz, wystawa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 214
Magdalena Partyka 13/13 szczegóły
2 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 313
Magdalena Bober-Jankowska 13/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)