Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury polskiej - Romantyzm WH-FP-I-2-HLPRom-W-L
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ao1E4yvQUKOiD1XjnDAUL6M8_nDibXVvcvqtqGUKghGU1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=0ac1e676-5245-4241-81ab-da4a84d5acb1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: Wykład odbywa się na platformie MS Teams.
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

I LITERATURA PIĘKNA

Literatura polska lat: 1795-1821

Walka romantyków z klasykami, oprac. Kawyn (BN). Do wyboru 5 artykułów (spośród pism: J. Śniadeckiego, J. Koźmiana K. Brodzińskiego, L. Osińskiego, J. U. Niemcewicza)

Wybicki J., Mazurek Dąbrowskiego

Woronicz J.P., Hymn do Boga

Wirtemberska M., Malwina, czyli domyślność serca

Niemcewicz J. U., Śpiewy historyczne (dwa wybrane utwory)

Feliński A., Hymn na rocznicę ogłoszenia Królestwa Polskiego

Mickiewicz Adam, wiersze filomackie (Oda do młodości, Pieśń filaretów, Żeglarz)

Zorian Dołęga Chodakowski, O Słowiańszczyźnie przed chrześcijaństwem (wybrane fragmenty)

Literatura lat: 1822-1863 (z uwzględnieniem późnej twórczości Cypriana Norwida)

Mickiewicz A. Ballady i romanse (cały cykl),

Mickiewicz A. Sonety (3 sonety z cyklu odeskiego i 3 sonety z cyklu krymskiego)

Mickiewicz A. Zdania i uwagi

Mickiewicz A. liryki rzymsko-drezdeńskie (wybrane trzy wiersze)

Mickiewicz A. liryki lozańskie (wszystkie wiersze)

Mickiewicz A. Grażyna, Konrad Wallenrod, Giaur (1 powieść poetycka spośród trzech proponowanych w całości - do wyboru)

Mickiewicz A. Reduta Ordona

Mickiewicz A. , Dziady II, IV, III, I (wymagana jest znajomość całości)

Mickiewicz A., Pan Tadeusz

Mickiewicz A., Księgi narodu polskiego i Księgi pielgrzymstwa polskiego (wybrane fragmenty)

Mickiewicz A., Literatura słowiańska (wybrane fragmenty - 4 wykłady)

Mickiewicz A., Królewna Lala, Pan Baron (jeden "poemat" do wyboru)

Mickiewicz A., "Trybuna Ludów", "Pielgrzym Polski" (po jednym artykule - do wyboru)

Słowacki J, Wiersze liryczne (szczególnie tom: Ja Orfeusz. Liryki i fragmenty z lat 1836-1849, wybór i wstęp M. Bizan, Warszawa 1974). 5 utworów sprzed 1842 roku i 5 utworów poetyckich napisanych po roku 1842 - do wyboru.

Słowacki J, Godzina myśli (w całości)

Słowacki J., Ojciec zadżumionych, W Szwajcarii, Wacław, Poema Piasta Dantyszka o piekle – 1 poemat w całości (do wyboru)

Słowacki J., Anhelli

Słowacki J., Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu, Beniowski – pierwszych V pieśni (do wyboru 1 poemat dygresyjny, drugi we fragmentach)

Słowacki J., Król-Duch (Rapsod I)

Słowacki J., Genezis z Ducha (w całości);

Słowacki J. Kordian

Słowacki J. Balladyna lub Lilla Weneda (do wyboru)

Słowacki J. Fantazy, Ksiądz Marek, Sen srebrny Salomei (1 z tych dramatów tzw. "późnych" do wyboru)

Słowacki J., Listy do matki (15 listów - do wyboru)

Krasiński Z., Wybrane poezje (5 utworów)

Krasiński Z. Agaj-Han lub inne opowiadanie (do wyboru)

Krasiński Z., Nie-Boska komedia

Krasiński Z., Irydion

Krasiński Z., Przedświt (wybrane fragmenty)

Krasiński Z., Psalmy przyszłości (Wybrany psalm)

Krasiński Z., Listy (wybór - 20 listów z różnych zbiorów listów: do ojca, do Delfiny Potockiej, do różnych adresatów) lub z antologii: Z. Krasiński, Listy: wybór, oprac. Z. Sudolski, 1997 (BN).

Norwid C., Vade-mecum (5 utworów)

Norwid C., Promethidion (w całości)

Norwid C., Assunta (fragmenty)

Norwid C., Białe kwiaty, Czarne kwiaty (w całości)

Norwid C., Ad leones

Norwid C., Pierścień Wielkiej Damy, Miłość-czysta u kąpieli morskich (1 dramat do wyboru)

Norwid C., Ostatnia z bajek

Fredro A. Pan Geldhab, Mąż i żona, Śluby panieńskie, Pan Jowialski, Zemsta, Dożywocie (do wyboru 2 komedie)

Goszczyński S., Zamek kaniowski

Malczewski A., Maria

Mochnacki M, O literaturze polskiej w wieku XIX (rozdział o "Marii" Malczewskiego)

Kraszewski J.I., Hrabina Cosel, Stara baśń (do wyboru)

Lenartowicz T., Wybór poezji (5 utworów)

Pol W., wiersze (3 utwory)

Rzewuski H., Pamiątki Soplicy (2 gawędy)

Sztyrmer L, Pantofel. Historia mojego kuzyna (Kraków 2002), Frenofagiusz i Frenolesty (Kraków 2002) – 1 utwór do wyboru;

Zaleski B., Wybór poezji (3 utwory)

Żmichowska N., Poganka

II PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE

R. Przybylski, A. Witkowska, Romantyzm, Warszawa 1997 (lub inne).

D. Siwicka, Romantyzm 1822-1863, Warszawa 1995.

F. Claudon i in., Encyklopedia romantyzmu, Warszawa 1997.

Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz i A. Kowalczykowa, Wrocław 1994;

III MONOGRAFIE I SYNTEZY

- M. Janion, Gorączka romantyczna. Warszawa 1975 (lub późniejsze);

- M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia. Warszawa 1978;

- I. Opacki, W środku niebokręga. Poezja romantycznych przełomów. Katowice 1995;

Problemy polskiego romantyzmu. Red. M. Żmigrodzka. Wrocław 1979;

M. Prussak, Czy słychać jeszcze głos romantyzmu?, Warszawa 2007;

Religijny wymiar literatury polskiego romantyzmu. Red. D. Zamącińska, M. Maciejewski. Lublin 1995;

Z. Stefanowska, Mapa romantyzmu polskiego. Pisma z lat 1964-2007, Warszawa 2014.

- Z. Stefanowska, Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu. Warszawa 2002;

- E. Szczeglacka-Pawłowska, Romantyzm "brulionowy", Warszawa 2015.

- Style zachowań romantycznych. Propozycje i dyskusje. Red. M. Janion i M. Zielińska. Warszawa 1986;

- A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm (dowolne wydanie);

- D. Zamącińska Słynne-nieznane. Wiersze późne Mickiewicza, Słowackiego i Norwida, Lublin 1985;

- Cz. Zgorzelski, Romantyzm w Polsce, Lublin 1957 oraz Zarysy i szkice literackie, Warszawa 1988;

IV OMÓWIENIA DOTYCZĄCE TWÓRCZOŚCI POSZCZEGÓLNYCH AUTORÓW

Adam Mickiewicz

W. Borowy, O poezji Mickiewicza. Lublin 1999;

M. Burta, Reszta prawd. "Zdania i uwagi" Adama Mickiewicza, Warszawa 2005;

M. Dernałowicz, Adam Mickiewicz. Warszawa 1985;

K. Górski: Artyzm i język, Warszawa 1977;

J. Kleiner Mickiewicz, t. 1-2, Lublin 1995-1998;

S. Pigoń, Zawsze o Nim. Kraków 1960;

J. Przyboś, Czytając Mickiewicza, Warszawa 1998;

Rozmowy o Dziadach, red. B. Kuczera-Chachulska, M. Prussak, Warszawa 2005;

D. Seweryn, ... jak tam zaszedłeś. Mickiewicz w szkole klasycznej, Lublin 1997;

Cz. Zgorzelski, O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Warszawa 1976.

Juliusz Słowacki

M. Janion i M. Żmigrodzka, Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje, Warszawa, 1981;

J. Kleiner, Słowacki. Dzieje twórczości, t. 1-4, Kraków 2003;

A. Kowalczykowa, Słowacki. Warszawa 1994;

S. Treugutt, Beniowski – Kryzys indywidualizmu romantycznego, Warszawa 1999;

Cz. Zgorzelski,, Liryka w pełni romantyczna, Warszawa 1981.

Zygmunt Krasiński

M. Bieńczyk, Czarny człowiek. Krasiński wobec śmierci, Warszawa 2001.

M. Janion: Zygmunt Krasiński. Debiut i dojrzałość, Warszawa 1962;

J. Kleiner: Zygmunt Krasiński. Studia, Warszawa 1998;

E. Szczeglacka: Romantyczny homo-legens, Warszawa 2005.

E. Szczeglacka-Pawłowska: Romantyzm "brulionowy", Warszawa 2015.

A. Waśko, Zygmunt Krasiński. Oblicza poety, Kraków 2001;

Cyprian Norwid

W. Borowy: O Norwidzie. Rozprawy i notatki, Warszawa 1960;

Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje, red. S. Makowiecki, Warszawa 1986;

Z. Łapiński, Norwid. Kraków 1971 lub wyd. następne;

J. Maciejewski, Cyprian Norwid. Warszawa 1993;

I. Sławińska, Reżyserska ręka Norwida (fragm.), Kraków 1971;

Z. Stefanowska: Strona romantyków. Studia o Norwidzie, Lublin 1993;

Jak czytać Norwida? Postawy badawcze, metody, weryfikacje, red. B. Kuczera-Chachulska, J. Trzcionka, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

FP1_W14

FP1_U02

FP1_U04

FP1_U07

FP1_K06

FP1_W14 - Student ma uporządkowaną wiedzę o kryteriach periodyzacji literatury polskiej, zna kanoniczne dzieła literackie okresu romantyzmu i potrafi określić ich konteksty kulturowe.

FP1_U02 - Student potrafi formułować problemy badawcze, dobierać odpowiednie narzędzia badawcze oraz prezentować wyniki swojej pracy zgodnie z normami języka polskiego.

FP1_U04 - Student potrafi posługiwać się terminologią historycznoliteracką, zna terminy historycznoliterackie w odniesieniu do romantyzmu i epok wcześniejszych. Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę romantycznego dzieła literackiego w celu odsłonięcia jego znaczeń, horyzontów aksjologicznych, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

FP1_U07 - Student potrafi zreferować literaturę przedmiotu, dotyczącą okresu romantyzmu;

FP1_K06 - Student ma świadomość roli wiedzy o kulturze i literaturze w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

Punktacja ECTS - 4 punkty

30 godzin - udział w zajęciach;

180 godzin - samodzielna lektura;

60 godzin - przygotowywanie się do egzaminu.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin z romantyzmu – przebieg i zasady.

Egzamin ma formę ustną (odbędzie się stacjonarnie na WNH UKSW)

Termin egzaminu - letnia sesja egzaminacyjna

Do egzaminu można przystąpić dopiero po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń z historii literatury romantyzmu (30 godzin).

Zaliczenie z ćwiczeń musi być wpisane przez prowadzących do systemu Usos – przed przystąpieniem do egzaminu.

Egzamin ma formę rozmowy wokół problematyki i materiału, który został omówiony na prowadzonym wykładzie i na ćwiczeniach (dwa semestry), a także odnosi się do lektur i prac naukowych podanych na liście w Usosie.

Wiedza, kompetencje i umiejętności sprawdzane są zgodnie z podanymi efektami kształcenia.

Ocenę pozytywną (dostateczną i dostateczną plus) zapewnia wyczerpująca odpowiedź na pytanie 1 (wybrane przez prowadzącą egzamin z puli zagadnień przekrojowych – podane do informacji Państwa Studentów). Rozmowa oparta jest zarówno na utworach literackich jak i pracach naukowych, ma charakter szczegółowy, jednocześnie problematyka obejmuje szeroki zakres (całą epokę).

na ocenę dobrą i dobrą plus należy odpowiedzieć w sposób wyczerpujący na pytania: 1 i 2 (dotyczące szczegółowego omówienia poszczególnych utworów literackich).

Na ocenę bardzo dobrą: należy odpowiedzieć w sposób wyczerpujący na pytania skupione wokół zagadnień: 1, 2 i 3 (pytanie trzecie jest rozmową na temat dwóch monografii dotyczących historii literatury romantyzmu (wybór osoby zdającej). Ocena zależy także od stopnia opanowania materiału i umiejętności problematyzacji.

Zakres tematów:

1.

Mapa romantyzmu polskiego.

Omówienie zasad zdawania egzaminu z romantyzmu.

Kryteria oceniania. Przebieg egzaminu.

2.

Co to jest romantyzm? Co to jest romantyzm brulionowy?

Kierunki badawcze.

Periodyzacje romantyzmu.

3.

Koniec oświecenia - początki romantyzmu.

Prądy literackie - tendencje.

Literatura polska w latach 1795-1822

4.

Estetyka epoki romantyzmu. O debacie między romantykami a klasykami.

5.

Dwa początki polskiego romantyzmu: Antoni Malczewski - Adam Mickiewicz

6.

"Dziady" Adama Mickiewicza jako dramat romantyczny (w kontekście epoki)

7.

"Pan Tadeusz" jako poemat metafizyczny (w kontekście rozwoju gatunku poematu w romantyzmie)

8.

Mickiewicz "brulionowy"

9.

Twórczość Juliusza Słowackiego przed rokiem 1842, czyli o romantyzmie w "czystej" postaci.

10.

Słowacki "brulionowy". Notesy poety wobec twórczości publikowanej (do roku 1842).

11.

Słowacki "brulionowy" (po roku 1842). Twórczość lat ostatnich.

Ewolucyjny charakter twórczości Słowackiego wobec cezur w historii literatury.

12.

Brulionowe dzieło epistolarne Zygmunta Krasińskiego na tle epoki i tradycji romantycznej.

Kultura rękopisu wobec kultury druku.

13.

Liryka brulionowa (oraz publikowana w epoce) Zygmunta Krasińskiego w świetle tendencji rozwojowych poezji romantycznej.

14.

Norwid publikujący a Norwid "brulionowy". Koncepcja poezji i epoki w twórczości pisarza.

15.

Późny Norwid. O "Ostatniej z bajek" - w świetle twórczości poety i tendencji rozwojowych prozy epoki romantyzmu.

Metody dydaktyczne:

Wykład akademicki

Analiza dzieła literackiego

Prezentacja multimedialna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Ewa Szczeglacka-Pawłowska 42/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)