Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język w mediach WH-FP-SP-I-3-JezMed
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a31O7gxqgO0ohukcQhOJIvcjOQa8l6sGudf-4f7eG5wM1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=85ba7744-0161-4d11-b565-86d545a25f99&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Biblia dziennikarstwa, red. A. Skworz, A. Niziołek, Kraków 2010.

J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 2005.

M. Kaczmarczyk, Gatunki prasowe w praktyce, Sosnowiec 2006.

Efekty uczenia się:

Student po semestrze zajęć:

- Ma podstawową wiedzę na temat gatunków dziennikarskich

- Ma podstawową wiedzę z zakresu zasad konstrukcji i redagowania dziennikarskich tekstów informacyjnych

- Zna normy z zakresu etyki dziennikarskiej oraz podstawowe prawa autorskie

- Potrafi wyszukać informacje niezbędne do samodzielnego stworzenia dziennikarskiego tekstu informacyjnego, a także dokonać ich selekcji i krytycznej oceny

- Potrafi ocenić dostępne źródła informacji pod względem wiarygodności

- Potrafi samodzielnie stworzyć i zredagować dziennikarski tekst informacyjny

- Potrafi efektywnie współdziałać w zespole i na zasadzie burzy mózgów realizować powierzone zadania

- Potrafi w uporządkowany sposób określić etapy przygotowania tekstu dziennikarskiego oraz stworzyć hierarchię ważności czynności podejmowanych w ramach realizacji zadania

- Korzysta z dostępnych mediów, by rozwijać orientację w bieżących wydarzeniach kulturalnych, społecznych i politycznych, a także pogłębiać własną wiedzę z zakresu dziennikarstwa

3 punkty ECTS

30 h - uczestnictwo w zajęciach

60 h - praca własna studenta (przygotowywanie zadanych tekstów informacyjnych, zbieranie materiałów dziennikarskich etc.)

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

Warunkiem uzyskania zaliczenia są:

- uczestnictwo w zajęciach (student ma prawo do trzech nieusprawiedliwionych nieobecności),

- aktywność na zajęciach,

- samodzielne wykonywanie ćwiczeń w trakcie zajęć,

- zaliczenie adiustacji językowej tekstu na ocenę pozytywną (nauka stacjonarna) lub oddanie samodzielnie napisanego tekstu dziennikarskiego o charakterze informacyjnym (nauka zdalna).

Każdą nadliczbową nieobecność należy zaliczyć, przygotowując samodzielnie krótki dziennikarski tekst informacyjny na dowolny temat lub tworząc / dopracowując któryś z tekstów tworzonych podczas zajęć.

Nie otrzyma zaliczenia przedmiotu osoba, która:

- dopuściła się plagiatu,

- nie pojawiła się na zajęciach przynajmniej 8 razy w semestrze,

- nie dopełniła innych obowiązków.

Student otrzymuje ocenę dostateczną, jeżeli:

- Ma dostateczną wiedzę na temat gatunków dziennikarskich

- Ma dostateczną wiedzę z zakresu zasad konstrukcji i redagowania dziennikarskich tekstów informacyjnych

- Dostatecznie zna normy z zakresu etyki dziennikarskiej oraz podstawowe prawa autorskie

- Dostatecznie sprawnie potrafi wyszukać informacje niezbędne do samodzielnego stworzenia dziennikarskiego tekstu informacyjnego, a także dokonać ich selekcji i krytycznej oceny

- Dostatecznie sprawnie potrafi ocenić dostępne źródła informacji pod względem wiarygodności

- Dostatecznie sprawnie potrafi stworzyć i zredagować dziennikarski tekst informacyjny

- Dostatecznie sprawnie potrafi współdziałać w zespole i na zasadzie burzy mózgów realizować powierzone zadania

- Dostatecznie sprawnie potrafi określić etapy przygotowania tekstu dziennikarskiego oraz stworzyć hierarchię ważności czynności podejmowanych w ramach realizacji zadania

- Dostatecznie sprawnie korzysta z dostępnych mediów, by rozwijać orientację w bieżących wydarzeniach kulturalnych, społecznych i politycznych, a także pogłębiać własną wiedzę z zakresu dziennikarstwa

Student otrzymuje ocenę dobrą, jeżeli:

- Ma dobrą wiedzę na temat gatunków dziennikarskich

- Ma dobrą wiedzę z zakresu zasad konstrukcji i redagowania dziennikarskich tekstów informacyjnych

- Dobrze zna normy z zakresu etyki dziennikarskiej oraz podstawowe prawa autorskie

- Potrafi sprawnie wyszukać informacje niezbędne do samodzielnego stworzenia dziennikarskiego tekstu informacyjnego, a także dokonać ich selekcji i krytycznej oceny

- Potrafi sprawnie ocenić dostępne źródła informacji pod względem wiarygodności

- Potrafi sprawnie stworzyć i zredagować dziennikarski tekst informacyjny

- Potrafi sprawnie współdziałać w zespole i na zasadzie burzy mózgów realizować powierzone zadania

- Potrafi sprawnie określić etapy przygotowania tekstu dziennikarskiego oraz stworzyć hierarchię ważności czynności podejmowanych w ramach realizacji zadania

- Sprawnie korzysta z dostępnych mediów, by rozwijać orientację w bieżących wydarzeniach kulturalnych, społecznych i politycznych, a także pogłębiać własną wiedzę z zakresu dziennikarstwa

Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli:

- Ma bardzo dobrą wiedzę na temat gatunków dziennikarskich

- Ma bardzo dobrą wiedzę z zakresu zasad konstrukcji i redagowania dziennikarskich tekstów informacyjnych

- Bardzo dobrze zna normy z zakresu etyki dziennikarskiej oraz podstawowe prawa autorskie

- Potrafi bardzo sprawnie wyszukać informacje niezbędne do samodzielnego stworzenia dziennikarskiego tekstu informacyjnego, a także dokonać ich selekcji i krytycznej oceny

- Potrafi bardzo sprawnie ocenić dostępne źródła informacji pod względem wiarygodności

- Potrafi bardzo sprawnie stworzyć i zredagować dziennikarski tekst informacyjny

- Potrafi bardzo sprawnie współdziałać w zespole i na zasadzie burzy mózgów realizować powierzone zadania

- Potrafi bardzo sprawnie określić etapy przygotowania tekstu dziennikarskiego oraz stworzyć hierarchię ważności czynności podejmowanych w ramach realizacji zadania

- Bardzo sprawnie korzysta z dostępnych mediów, by rozwijać orientację w bieżących wydarzeniach kulturalnych, społecznych i politycznych, a także pogłębiać własną wiedzę z zakresu dziennikarstwa

Zakres tematów:

Studenci zapoznają się z metodami pracy nad i z tekstami dziennikarskimi o charakterze informacyjnym (news, relacja, zapowiedź). Nabędą umiejętności językowego różnicowania materiałów publikowanych w mediach. Zostaną także zachęceni do analizy języka tekstów, z którymi spotykają się na co dzień w środkach masowego przekazu oraz kontaktach interpersonalnych. Będą podejmowali próby charakteryzowania tekstów właściwych dla różnych rodzajów mediów. Analiza tekstów wykorzystywanych w środkach masowego przekazu, której będą dokonywali, pozwoli im rozwinąć praktyczne umiejętności przygotowania materiału dziennikarskiego oraz uświadomi im, w jaki sposób język użyty w tekście wpływa na postrzeganie danej tematyki przez czytelnika.

Ponadto słuchacze zapoznają się z metodami perswazji językowej. Ich uwaga zostanie skierowana w stronę zagadnień związanych z przemocą oraz infantylizacją w języku mediów, a także wulgarnością i potocznością.

Zapoznają się także z różnicami między stylem gazet poważnych a tzw. tabloidowych oraz zdobędą umiejętności tworzenia tekstów jednego i drugiego typu.

Metody dydaktyczne:

Samodzielne pisanie tekstów podczas zajęć.

Wykonywanie ćwiczeń dostarczonych przez prowadzącego.

Analiza tekstów dziennikarskich.

Adiustacja tekstów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Laura Polkowska 21/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.