Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia w muzeum (wstęp do metodologii badań) WH-MU-I-1-HisMuMe-L
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3azGILDVmyK1UbpbWzGZcpaxO9QNAkq_fTnBo0iUCPvEg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3edd9b47-b192-4da4-b65b-e7d0b869c0bc&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura:

1) Badanie roli dziedzictwa kulturowego w budowaniu (narodowej) tożsamości w sytuacjach pokonfliktowych, Programming Initiative in Cultural Heritage and Global Change, koordynacja projektu P. Majewski, Warszawa 2019.

2) Historia z bliska. Magazyn projektu Historia: Poszukaj, opieka meryt. J. Bracisiewicz, Warszawa 2015.

3) Laboratorium muzeum. Pamięć, red. A. Banaś, A. Janus, Warszawa 2018.

4) Losy muzeów narracyjnych, red. P. Kowal, K. Wolska–Pabian, Kraków–Warszawa 2019.

5) P. Majewski, Muzealna twarz Klio (wybór tekstów z lat 1999-2019), Warszawa 2020.

6) Muzeum. Formy i środki prezentacji I. Historia w muzeum, red. nauk. M.F. Woźniak, Bydgoszcz 2013.

7) Muzeum. Formy i środki prezentacji IV. Historia w muzeum 2, red. nauk. M.F. Woźniak, Bydgoszcz 2019.

8) Muzeum a pamięć. Forma, produkcja, miejsce, red. T.F.de Rosset, Warszawa 2018.

9) Muzeum etyczne. Księga dedykowana Profesorowi Stanisławowi Waltosiowi w 85. rocznicę urodzin, red. D. Folga-Januszewska, Warszawa 2017.

10) Społeczeństwo polskie dziś: samoświadomość–uznanie–edukacja, red. M. Saganiak, M. Werner, M. Woźniewska–Działak, Ł. Kucharczyk, Warszawa 2018.

11) A. Ziębińska-Witek, Jak przedstawiać historię w muzeach?, https://dzieje.pl/aktualnosci/jak-nalezy-przedstawiac-historie-w-muzeach-debata-podczas-xx-powszechnego-zjazdu.

12) Literatura przedmiotu podawana przez prowadzącego zgodnie z zindywidualizowanym zakresem tematycznym.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy osiągane są poprzez wykład informacyjno-problemowy, a weryfikowane przez ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć, z uwzględnieniem znajomości lektur.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności osiągane są przez dyskusję a weryfikowane przez ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć, z uwzględnieniem znajomości lektur oraz poprzez ocenę przygotowanej przez studenta pracy zaliczeniowej, poświęconej zagadnieniu, mieszczącemu się w merytorycznym zakresie zajęć, przygotowanej z zastosowaniem metodologii, właściwej historii.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych osiągane są przez dyskusję a weryfikowane przez ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć, z uwzględnieniem znajomości lektur oraz poprzez ocenę przygotowanej przez studenta pracy zaliczeniowej, poświęconej zagadnieniu, mieszczącemu się w merytorycznym zakresie zajęć, z zastosowaniem metodologii, właściwej historii.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ustawiczne, aktywność podczas zajęć (udział w dyskusji – 40% oceny).

Weryfikacja pracy zaliczeniowej (60% oceny).

Ocena BDB – student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze stosowane w historii, wyciąga wnioski, dotyczące oddziaływania teorii historiograficznych na rozwój muzeów, porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie historii, opisując procesy, wydarzenia, postacie, prezentowane w muzeach; student prezentuje własne poglądy i opinie na temat muzeów, udostępniających kolekcje historyczne oraz edukujące o historii. Podejmując próby zastosowania poznanych metod badawczych w historii, student zachowuje obiektywizm w formułowaniu wniosków.

Ocena DB – student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze stosowane w historii, porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie historii, opisując procesy, wydarzenia, postacie, prezentowane w muzeach; student prezentuje własne poglądy i opinie na temat muzeów, podejmując próby zastosowania poznanych metod badawczych, nie zachowuje dostatecznego obiektywizmu w formułowaniu wniosków.

Ocena DST – student identyfikuje metody badawcze stosowane w historii, podejmuje próby wyciągania wniosków, dotyczących oddziaływania teorii historiograficznych na rozwój muzeów.

Ocena NDST – student nie spełnia kryteriów, stosowanych przy ocenie dostatecznej.

Przygotowanie prezentacji lub pracy pisemnej (po semestrze zimowym – konspektu), zawierających tekst o objętości min. 10 tys. znaków ze spacjami.

Zakres tematów:

Zagadnienia szczegółowe:

1) Społeczne rozumienie i odbiór historii.

2) Zagadnienia metodologiczne:

a) historia (rozumienie pojęcia);

b) historia jako dyscyplina naukowa (dziedzina nauk humanistycznych, nauki pomocnicze);

c) przedmiot/podmiot badań historii;

d) warsztat badawczy:

- chronologia,

- związki przyczyn i skutków,

- źródła: dziedzictwo materialne/niematerialne,

- krytyka źródeł: zewnętrzna (autentyczność) i wewnętrzna (wiarygodność),

- reprezentatywność źródeł: kryteria selekcji, doświadczenie badawcze,

- fakt historyczny a prawda historyczna (interpretacja, etyka zawodowa).

3) Muzeum jako jedna z instytucji gromadzących źródła historyczne oraz edukująca o przeszłości:

a) rola muzeów w polskim doświadczeniu dziejowym;

b) muzea współczesne, w których obszarze działalności znajduje się historia jako nauka oraz/lub opowieść o przeszłości (np. Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Powstania Warszawskiego).

4) Kategoria „polityki historycznej” i rozważania o sposobie prezentowania historii w muzeach.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: wykładowa,ćwiczeniowa, konwersatoryjna; opcjonalnie: zajęcia w formie e-learningu w trybie synchronicznym na platformie Moodle za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 16:45 - 18:15, sala e-learning
Piotr Majewski 7/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)