Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura artystyczna-sztuki piękne w muzeum (wstęp do metodologii badań) WH-MU-I-1-KuArSz-C
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3abd60ec968cde42f0bdd6a4534d2ffad5%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=19574c7f-ab93-4fa2-ac00-c6b677f94e4d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Sztuka Świata, t. 10, Arkady: Warszawa 2004.

Ch. Baumgarth, Futuryzm, WAiF: Warszawa 1978.

U. Czartoryska, Od Pop-artu do sztuki konceptualnej, WAiF: Warszawa.

A. Kotula, P. Krakowski, Sztuka abstrakcyjna, WAiF: Warszawa 1973.

A. Kotula, P. Krakowski, Rzeźba współczesna, WaiF: Warszawa 1980.

E. Kuryluk, Hiperrealizm - Nowy realizm, WAiF: Warszawa 1979.

G. Naylor, Bauhaus, WAiF: Warszawa 1977.

P. Overy, De Stijl, WAiF: Warszawa 1979.

M. Porębski, Kubizm, WAiF: Warszawa 1980.

H. Richter, Dadaizm, WAiF: Warszawa 1983.

A. Turowski, W kręgu konstruktywizmu, WAiF: Warszawa 1979.

J. Willett, Ekspresjonizm, WAiF: Warszawa 1976.

Efekty uczenia się:

2 ECTS

1 ECTS = 30h

30h uczestnictwo w zajęciach

20h lektura

10h przygotowanie prezentacji

Muz1_W03

Muz1_U02

Muz1_ U04

Muz1_U11

Muz1_K01

Muz1_W03 student zna i rozumie metodologię badań w zakresie sztuk pięknych, w tym posiada wiedzę na temat rozwoju sztuki i kultury artystycznej w powiązaniu z rozwojem muzealnictwa w Polsce i na świecie - w obszarze polskiej i zagranicznej sztuki nowoczesnej i najnowszej.

Muz1_U02 student potrafi samodzielnie formułować i analizować problemy badawcze w obszarze sztuk pięknych, w tym sztuki najnowszej, a także samodzielnie wyszukiwać specjalistyczną literaturę i opracowania z sztuk pięknych - formułuje i analizuje problemy sztuki najnowszej w kontekście muzealnictwa

Muz1_ U04 student potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem w obszarze sztuk pięknych i stosować właściwą terminologię muzeologiczną i dyscyplin pokrewnych - w tym sztuki nowoczesnej i najnowszej.

Muz1_U11 student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną w zakresie sztuk pięknych w pracy muzealnika - w tym z zakresu sztuki najnowszej

Muz1_K01 student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu sztuk pięknych i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji

specjalistycznych w działalności muzealnej - włączając obszar zjawisk artystycznych awangardy i nowoczesności.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (maks. 2 nieobecności) 20%

Aktywność na zajęciach 20%

Przygotowanie pracy zaliczeniowej (zaliczenie ustne) 60%

na ocenę BDB - student zna świetnie zagadnienia dotyczące historii sztuki XX wieku, ma uporządkowaną wiedzę z zakresu chronologii, potrafi rozpoznać i nazwać przedstawicieli poszczególnych prądów w sztuce na podstawie materiału wizualnego.

na ocenę DB - student zna dobrze zagadnienia dotyczące historii sztuki XX wieku, ma nieuporządkowaną wiedzę z zakresu chronologii, potrafi częściowo rozpoznać i nazwać artystów i architektów na podstawie materiału wizualnego.

na ocenę DST - student podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień z zakresu historii sztuki XX wieku, ma nieuporządkowaną wiedzę z zakresu chronologii, ma problemy z rozpoznaniem i nazwaniem artystów i przyporządkowaniem ich do tendencji w sztuce na podstawie materiału wizualnego.

na ocenę NDST - student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu historii i chronologii, brakuje mu podstaw by określić style i szkoły XX-wiecznej historii sztuki oraz wymienić najważniejszych twórców.

Zakres tematów:

1. Impresjonizm i wstęp do nowoczesności.

2. Postimpresjonizm i nowe oblicze sztuki

3. Kubizm, futuryzm, dadaizm, ekspresjonizm

4-5. Modernizm w architekturze i sztuce

6. Zagadnienia konstruktywizmu

7. Surrealizm - jego geneza i oddziaływanie

8. Ekspresjonizm abstrakcyjny i minimalizm - nowe formy wyrazu artystycznego

9. Pop art i hiperrealizm

10. Nowa figuracja

11. Postmodernizm w architekturze

12. Earth art i organic art

13. Ewolucja rzeźby w XX wieku

14. Zarys historii fotografii

15. Cyber art i nowe media

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne

Dyskusje

Wykład konwensatoryjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 328
Anna Wiśnicka 8/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)