Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauki przyrodnicze w muzeum (wstęp do metodologii badań) WH-MU-I-2-NPrzyr-L
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aQOaPJcXOXmR9xbDVcoFs-KVMBpvjaHnSDToisw-tcVU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6c3bfdc7-b574-4e1f-9a2c-0433573207f8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aQOaPJcXOXmR9xbDVcoFs-KVMBpvjaHnSDToisw-tcVU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6c3bfdc7-b574-4e1f-9a2c-0433573207f8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

1. Acidini Luchinat, C., Florencja i jej muzea, nnam Florencja i Krakow wobec dziedzictwa, ss. 271-290.

2. Doliny rzeczne : przyroda-krajobraz-człowiek = River valleys : nature-landscape-human , Myga-Piątek, U., Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 2007

3. Muzea-dzisiaj: funkcje naukowe i rozrywka w kontekście przemian definicji muzeów, Borusiewicz, M., Folga-Januszewska, D., UKSW, Lodz, 2011

4. Muzea i zbiory aptekarskie w Polsce, Majewski, J., Kontekst, Poznan, 2006

5. Muzea w Polsce: przewodnik-informator, Brzostowski, S., Orysiak, S., CRZZ, Warszawa, 1968.

6. Museo di Merceologia, Sapienza Universita’ di Roma, Biniecka, M., Falconi, P., Preti, R., University Press, Roma, 2018.

7. Museo di Storia Naturale dell’Universita’ di Firenze, Barbagli, F., Pratesi, G., Polistampa, Firenze, 2009, s.web.www. Piccoligrandimusei.it

8. Polo museale Sapienza, https://web.uniroma1.it/polomuseale

literatura uzupełniająca będzie podawana na zajęciach.

Efekty uczenia się:

W05

U12

Metody i kryteria oceniania:

METODY

ocenianie ciągłe, aktywność podczas zajęć (udział w dyskusji - 50% oceny),

weryfikacja opracowania - prezentacji (50% oceny)

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy są osiągane na drodze dyskusji, weryfikowane przez ocenianie ciągłe aktywności podczas zajęć, pracy na zajęciach, w odniesieniu do zadawanych na bieżąco tematów i lektur.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności są osiągane metodami dyskusji a weryfikowane przez ocenianie ciągłe aktywności podczas zajęć, pracy na zajęciach, w odniesieniu do zadawanych na bieżąco lektur i zajęć (zwiedzanie muzeów i ogrodów), oraz przez ocenę przygotowanego przez studenta opracowania z pełnym aparatem badawczym, obejmującego historię wybranej muzealnej kolekcji z zakresu nauk biologicznych, historię ogrodu botanicznego, lub parku, oraz analizy wybranego obiektu z tej kolekcji, z ogrodu botanicznego, lub parku (n.p. rodzina roślin) z zastosowaniem wybranej przez studenta metodologii.

KRYTERIA OCENY

ocena BDB - Student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze stosowane w naukach przyrodniczych. Student wyciąga wnioski dotyczące oddziaływania nurtów i postępu nauki w zakresie nauk przyrodniczych w przeciągu wieków na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych. Student porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie nauk przyrodniczych w opisie kolekcji muzealnej, lub analizy wybranego obiektu z ogrodu botanicznego, lub parku.

Student prezentuje własne poglądy i opinie na temat kolekcji muzealnej, ogrodu botanicznego, lub parku. Podejmując próby implementowania poznanych metod badawczych związanych z naukami przyrodniczymi, student zachowuje ostrożność w formułowaniu wniosków.

ocena DB - Student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze stosowane w zakresie nauk przyrodniczych. Student porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie nauk przyrodniczych w opisie kolekcji muzealnej, lub obiektu z ogrodu botanicznego, lub parku.

Student prezentuje własne poglądy i opinie na temat kolekcji muzealnej, ogrodu botanicznego, lub parku. Podejmując próby implementowania poznanych metod badawczych związanych z naukami przyrodniczymi, student nie zachowuje dostatecznej ostrożności w formułowaniu wniosków.

ocena DST - Student identyfikuje metody badawcze stosowane w zakresie nauk przyrodniczych. Student podejmuje próby wyciągania wniosków dotyczące oddziaływania nurtów i postępu nauki w zakresie nauk przyrodniczych w przeciągu wieków na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych.

ocena NDST - Student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną.

Zakres tematów:

1. Muzea Historii Naturalnej w Europie

2. Gabinety naturalistyczne w Europie

3. Gabinety naturalistyczne w Polsce (Jabłonowska)

4. Muzeum z parkiem

5. Ogrody botaniczne i herbaria

6. Parki Narodowe

7. Muzea farmacji

8. Muzea chemii, fizyki

9. Muzeum towaroznawstwa

10. Muzea ziemi

11. Muzea minerałów

12. zajęcia praktyczne w muzeach Warszawy (obejmują kilka jednostek zajęciowych - wizyty studyjne, warsztaty, omówienia) - Powsin, Ogród botaniczny Łazienki Królewskie, Wilanów, muzeum farmacji, Muzeum Curie-Skłodowskiej, Muzeum Ziemi. Muzeum minerałów.

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium, zajęcia ćwiczeniowe.

Efekty uczenia się w obszarze wiedzy osiągane są metodami ćwiczeń, dyskusji, analiz weryfikowane i oceniane są na bieżąco.

Efekty uczenia się w obszarze umiejętności osiągane są za pomocą ćwiczeń a weryfikowane za pomocą prezentacji wybranego przez studenta tematu z podanego obszaru.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 508
każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 407
Małgorzata Biniecka-Popoli 6/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)