Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury polskiej-romantyzm-ćwiczenia WH-FPZ-I-2-HLPRomC
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

A. Mickiewicz, Wybór poezyj, t. 1-2, oprac. Cz. Zgorzelski, Wrocław 1974, t. 1, BN I 61, t. 2, BN I 66.

M. Janion, Gorączka romantyczna. Warszawa 1975.

M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia. Warszawa 1978.

I. Opacki, W środku niebokręga. Poezja romantycznych przełomów. Katowice 1995.

Problemy polskiego romantyzmu. Red. M. Żmigrodzka. Wrocław 1979.

M. Prussak, Czy słychać jeszcze głos romantyzmu?, Warszawa 2007.

B. Dopart, "Romantyczność" Adama Mickiewicza jako utwór programowy, w: tegoż, Mickiewicz. Poeta alternatyw, Kraków 2021.

B. Dopart, "Maria" Antoniego Malczewskiego - synkretyzm dzieła i przełom literacki, w: tegoż, Romantyzm polski: pluralizm prądów i synkretyzm dzieła, Kraków 1999.

Efekty uczenia się:

FP1_W08

zna kryteria periodyzacji literatury polskiej i powszechnej, zna kanoniczne dzieła literackie epoki romantyzmu polskiego; zna główne kierunki ich analizy i interpretacji, rozumie ich konteksty kulturowe, zna dorobek krytyczny im poświęcony.

FP1_U03

Student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację romantycznego dzieła literackiego, teatralnego, filmowego.

FP1_K01

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Metody i kryteria oceniania:

1. Kolokwium semestralne na ocenę.

2.Pisemna praca roczna z historii literatury polskiego romantyzmu.

Zakres tematów:

I Semestr

1. Adam Mickiewicz, Ballady i romanse.

2. Antoni Malczewski, Maria.

3. Adam Mickiewicz, Sonety krymskie i Sonety odeskie

4. Seweryn Goszczyński, Zamek kaniowski.

5. Adam Mickiewicz, Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego.

6. Adam Mickiewicz, liryki lozańskie.

7. Kolokwium + rozmowa o pracy (4 lutego 2022).

II semestr

1. Juliusz Słowacki, liryka (wybrane wiersze)

2. Juliusz Słowacki, Beniowski.

3. Juliusz Słowacki, Anhelli.

4. Zygmunt Krasiński, Irydion.

5. Zygmunt Krasiński, Przedświt.

6. Cyprian Norwid, Promethidion.

7. Cyprian Norwid, Vade-mecum.

8. Listy (wybór np. Krasiński, Norwid).

Metody dydaktyczne:

Na ocenę bardzo dobrą:

- student zna kryteria periodyzacji literatury polskiej i powszechnej, zna kanoniczne dzieła literackie z poszczególnych epok, główne kierunki ich analizy i interpretacji. Zna ramy czasowe epoki romantyzmu, potrafi wskazać i omówić najwybitniejsze dzieła literatury romantycznej.

-potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami

badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego.

- jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami.

Na ocenę dobrą student:

-zna kryteria periodyzacji literatury polskiej,zna kanoniczne dzieła literackie z poszczególnych epok.

- potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami

badawczymi z zakresu literaturoznawstwa.

- jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej.

Na ocenę dostateczną student:

- ma podstawową wiedzę w zakresie periodyzacji literatury polskiej, potrafi wymienić kanoniczne dzieła literackie z poszczególnych epok.

- potrafi podjąć próbę opisu dzieła literackiego z wykorzystaniem podstawowych terminów i narzędzi badawczych.

- potrafi podjąć próbę krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej.

Metody:

- dyskusja w oparciu o znajomość literatury przedmiotu

- samodzielna analiza wybranych fragmentów literatury przedmiotu

Warunki zaliczenia:

- systematyczny udział w zajęciach

- przygotowanie do zajęć (znajomość lektur)

- pisemna praca roczna z historii literatury romantyzmu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 16:45 - 18:15, sala 405
Magdalena Woźniewska-Działak 28/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)