Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury polskiej-współczesność-wykład WH-FPZ-I-3-HLP-wspW
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a_BJtsEjLZqALOt8dnm_N2QZw15GIxcWGUeYzxeTqPqM1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=f3e81b11-4081-4d72-9ac6-8ec5d62f2768&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

a) podstawowa (wybrane pozycje):

Poezja polska okresu dwudziestolecia międzywojennego. Antologia BN I 253 (Wrocław 1997)

Antologia polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki, BN I 230 (Wrocław 1978)

Określona epoka – Nowa Fala 1968-1993: wiersze i komentarze (Kraków 1995)

Trans/formacja. Dramat polski po 1989 roku. Antologia. 1 (Warszawa 2012), 2 (Warszawa 2013)

b) uzupełniająca (wybrane pozycje):

Słownik literatury XX wieku, red. A. Brodzka i in. (Wrocław 1992, 1993, 1996).

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, t. I, t. II, red. A. Hutnikiewicz i in. (Warszawa 2000).

J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne (Warszawa 2000).

J. Święch, Literatura polska w latach II wojny światowej (Warszawa 1997, 1999, 2000, 2002).

M. Danilewicz Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej półwiecza 1939-1989 (Wrocław 1999).

Z. Jarosiński, Literatura lat 1945-1975 (Warszawa 1996, 1997, 1999).

S. Burkot, Literatura polska 1939- 2009 (Warszawa 2010).

P. Czapliński, P. Śliwiński, Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji (Kraków 1999, 2000, 2002).

Efekty uczenia się:

WIEDZA

FP1_W01 - ma podstawową wiedzę o zakresie i znaczeniu filologii polskiej w obszarze nauk humanistycznych i w systemie kultury narodowej, zna jej aksjologiczny horyzont.

FP1_W03 - zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa.

FP1_W05 - zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu studiowanych specjalności i/lub specjalizacji.

FP1_W07 - ma uporządkowaną wiedzę, obejmującą wybrane teorie i nurty metodologiczne, wypracowane w obszarze literaturoznawstwa; ma podstawową wiedzę o dwudziestowiecznych osiągnięciach w tym zakresie i kierunkach ich rozwoju.

FP1_W14 - ma uporządkowaną wiedzę o kryteriach periodyzacji literatury polskiej, kanonicznych dziełach literackich z poszczególnych epok oraz zna zasady analizy i interpretacji ich kontekstów kulturowych.

FP1_W16 - ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu współczesnego literaturoznawstwa.

UMIEJĘTNOŚCI

FP1_U03 - umie, kierując się wskazówkami naukowego opiekuna, w sposób samodzielny zdobywać informacje naukowe i rozwijać kompetencje badawcze.

FP1_U04 - potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego w celu odsłonięcia jego znaczeń, aksjologicznych horyzontów, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

FP1_K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie.

FP1_K06 - ma świadomość roli wiedzy o kulturze, języku i literaturze w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

OPIS ECTS:

udział w zajęciach - 30 godz.

przygotowanie do zajęć - 40 godz.

przygotowanie do egzaminu - 40 godz.

----------------

Suma godzin 110/30 godzin = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Udział w wykładzie

Zapoznanie się z lekturami

Praca pisemna na ocenę

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną.

Na ocenę dostateczną: student objaśnia podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa.

Na ocene dobrą: student objaśnia terminologię nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa oraz podaje przykłady.

Na ocenę bardzo dobrą: student objaśnia terminologię nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa i z zakresu studiowanych specjalności i/lub specjalizacji, ma głęboką wiedzę o zakresie i znaczeniu filologii polskiej w obszarze nauk humanistycznych i w systemie kultury narodowej, zna jej aksjologiczny horyzont.

Zakres tematów:

1.Skamandryci

2.Awangarda Krakowska

3.Witold Gombrowicz

4.Witkacy

5. Krytyka literacka w dwudziestoleciu międzywojennym

6. Literatura okupacyjna

7. Socrealizm

8. Nowa Fala

9. Powieść eksperymentalna

10. Literatura stanu wojennego

11. Literatura SF

12. Literatura fantasy

13. Poezja po 1989 roku

14. Proza po 1989 roku

15. Krytyka literacka po 1989 roku

Metody dydaktyczne:

- wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 18:30 - 20:00, sala 227
Łukasz Kucharczyk 8/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.