Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury polskiej-współczesność-ćwiczenia WH-FPZ-I-3-HLP-wspC
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3azpy62raK6sNYi0AV7MzMvkHtZoAhNLOvaDk_8LvJ3181%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=292348c0-01d9-4eef-9c3d-c25fad0ee93b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

- W. Gombrowicz, Ferdydurke, Kraków 2007. (lub inne wydania)

- J. Błoński, Fascynująca Ferdydurke, [w:] Forma, śmiech i rzeczy ostateczne. Studia o Gombrowiczu, Kraków 1994.

- J. Błoński, O Gombrowiczu, [w:] Gombrowicz i krytycy, red. Z. Łapiński, Kraków-Warszawa, 1984.

- J. Jarzębski, Pojęcie „formy” u Gombrowicza, [w:] Gombrowicz i krytycy, red. Z Łapiński, Kraków-Warszawa, 1984.

- *Dominique de Roux, Rozmowy z Gombrowiczem, Paryż 1969.

- B. Schulz, Opowiadania. Wybór esejów i listów, Wrocław 1989. (BN I 264)

- M. P Markowski, Polska literatura nowoczesna. Leśmian. Schulz. Witkacy, Kraków 2007.

- W. Bolecki, Język poetycki i proza: twórczość Brunona Schulza, [w:] Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym, Wrocław 1982.

- St. I. Witkiewicz, Pożegnanie jesieni. (dowolne wydanie)

- J. Błoński, Witkacy - sztukmistrz, filozof, estetyk, Kraków 2000.

- W. Bolecki, Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym, Kraków 1996.

- *M. Werner, Wobec Nihilizmu. Gombrowicz, Witkacy, Warszawa 2009.

- T. Peiper, Nowe usta, [w:] idem, Pisma wybrane, oprac. S. Jaworski, Wrocław 1979. (BN I 235)

- J. Przyboś, Wybór poezji, oprac. E. Balcerzan i A. Legeżyńska, Wrocław 1989. (BN I 266)

- Hasła: Awangarda, Awangarda krakowska, Zwrotnica [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in. Wrocław 1992.

- J. Sławiński, Koncepcja języka poetyckiego awangardy krakowskiej, Kraków 1998.

- J. Kwiatkowski, Świat poetycki Juliana Przybosia, Warszawa 1972.

¬- L. Tyrmand, Dziennik 1954, Warszawa 2009.

- Hasło: Autobiograficzne formy [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in. Wrocław 1992.

- M. Głowiński, Powieść a dziennik intymny, [w:] tegoż, Prace wybrane, t. 2, Kraków 1997.

- J. Trznadel, Hańba domowa, Lublin 1990.

- Z. Jarosiński, Nadwiślański socrealizm, Warszawa 1999.

- Paweł Rodak, Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku, Warszawa 2011. (zwłaszcza III pierwsze rozdziały)

- J. Mackiewicz, Droga donikąd, Londyn 2011.

- W. Bolecki, Ptasznik z Wilna. O Józefie Mackiewiczu (zarys monograficzny), Kraków 2007.

- G. Eberhardt, Pisarz dla dorosłych opowieść o Józefie Mackiewiczu, Warszawa 2013.

- Z. Herbert, Struna światła, Hermes pies i gwiazda, Studium przedmiotu, Pan Cogito, [w:] Z. Herbert, Wiersze zebrane, pod red. R. Krynickiego, Kraków 2008.

- J. Błoński, Tradycja, ironia i głębsze znaczenie, [w:] Poznawanie Herberta I, red. A. Franaszek, Kraków 1998.

- R. Przybylski, Między cierpieniem a formą, [w:] tegoż, To jest klasycyzm, Warszawa 1978, Przedruk [w:] Poznawanie Herberta I…

- J. Kwiatkowski, Imiona prostoty, [w:] Poznawanie Herberta I…

- S. Barańczak, Uciekinier z Utopii. O poezji Z. Herberta, Wrocław 2001.

- J. Stempowski, Eseje dla Kassandry, Gdańsk 2005. (stąd: Esej dla Kassandry, Czytając Tukidydesa)

- B. Miciński, Podróże do piekieł, [w:] idem, Pisma zebrane. Podróże do piekieł, t. 1, Warszawa 2011.

- J. Kott, Zjadanie bogów. Szkice o tragedii greckiej, Kraków 1986.

- A. St. Kowalczyk, W kręgu poetyki eseju, Jerzy Stempowski, [w:] tegoż, Kryzys świadomości europejskiej w eseistyce polskiej lat 1945-1977 (Vincenz-Stempowski-Miłosz), Warszawa 1990.

- J. F. Staniłko, Jerzy Stempowski jako krytyk nowoczesnej Europy, „Pressje” Teka 5 (dostępny online na stronie: pressje.pl)

- Hasło Esej [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in. Wrocław 1992.

- K. Dybciak, Inwazja eseju, „Pamiętnik literacki” 1977, z. 4.

- R. Brandstaetter, Krąg Biblijny, Kraków 2012

- N. Frye, Wielki Kod. Biblia i literatura, Bydgoszcz 1998

- W. Chrostowski, Romana Brandstaettera czytanie i objaśnianie Biblii, [w:] Świat Biblii Romana Brandstaettera..., Szczecin 1999.

- S. Lem, Solaris, Kraków 2002.

- M. Geier, Fantastyczny ocean Stanisława Lema (Przyczynek do semantycznej interpretacji powieści Science Fiction „Solaris”).[w:] Lem w oczach krytyki światowej. oprac. J. Jarzębski, Kraków 1989.

- J. Jarzębski, Wszechświat Lema, Kraków 2003.

- R. Caillois, Od baśni do science fiction. [w:] tegoż, Odpowiedzialność i styl, Warszawa 1967,

- J. Kagarlicki, Co to jest fantastyka naukowa?, Warszawa 1977.

- Wisława Szymborska, Wiersze wybrane, Kraków 2000.

- W. Ligęza, O poezji Wisławy Szymborskiej. Świat w stanie korekty, Kraków 2002.

- Radość czytania Szymborskiej. Wybór tekstów krytycznych, oprac. S. Balbus i D. Wojda, Kraków 1996.

- W. Myśliwski, Widnokrąg, Kraków 2007.

- Z. Ziątek, Nowy widnokrąg (Z okazji czwartej powieści Wiesława Myśliwskiego), „Teksty Drugie” 1997, nr 5, s. 153 - 168

- J. Jarzębski, Widnokrąg, „Znak” 1997, nr 9 (508), s. 134-139. (dostępny online w archiwum miesięcznika)

- A. Libera, Madame, Kraków 2008.

- R. Caillois, Powieść kryminalna, w: tegoż, Odpowiedzialność i styl. Eseje, przeł. J. Błoński, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1967

- A. Piwowar, Tropienie Innego, „Podteksty - czasopismo kulturalno-naukowe” (dostęp online)

- S. Twardoch, Morfina, Kraków 2012.

- J. Lubelski. Rozpacz i ukojenie. O „Morfinie” Twardocha (dostępny online: http://www.teologiapolityczna.pl/jakub-lubelski-rozpacz-i-ukojenie-o-morfinie-twardocha/)

- M. Kwaśnicka, „Morfina”. Potyczki z polską formą. (dostępny online: http://www.teologiapolityczna.pl/marta-kwasnicka-morfina-potyczki-z-polska-forma)

Przydatne podręczniki, słowniki i opracowania:

1) G. Gazda, Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku, Warszawa 2000.

2) Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in., Wrocław 1992.

3) J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2000. (lub inne wydania).

4) J. Święch, Literatura polska w latach II wojny światowej, War¬szawa 1997. (lub inne wydania)

5) Lektury polonistyczne. Dwudziestolecie międzywojenne. II woj¬na światowa, pod red. R. Nycza i J. Jarzębskiego, t. I, Kraków 1997.

6) M. P Markowski, Polska literatura nowoczesna. Leśmian. Schulz. Witkacy, Kraków 2007.

7) A. Nasiłowska, Trzydziestolecie 1914-1944, Warszawa 2013. (lub inne wydania)

8) Z. Jarosiński, Literatura lat 1945-1975, Warszawa 1996.

9) A. Nasiłowska, Literatura okresu przejściowego 1975-1996, Warszawa 2006.

10) E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939-1965, cz. 1-2, Warszawa 1982-1988.

11) Literatura polska 1918-1975; t. 1: 1918-1932, t. 2: 1933-1944, Warszawa 1993, t. 3: 1945-1975, pod red. A. Brodzkiej i T. Bujnickiego, Warszawa 1975-1996.

12) K. Dybciak, Panorama literatury na obczyźnie, Kraków 1990.

13) E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939-1965, cz. 1-2, Warszawa 1982-1988.

14) P. Czapliński, P. Śliwiński, Literatura polska 1976-1998, wyd. II poprawione, Kraków 2000.

15) K. Dybciak, Panorama literatury na obczyźnie, Kraków 1990.

16) M. Danilewicz-Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej, Warszawa 1992.

17) Literatura Polska 1990-2000, t.1-2, red. T. Cieślak, K. Pietrych, Kraków 2002.

Efekty uczenia się:

FP2_W01

ma pogłębioną wiedzę o zakresie i miejscu filologii polskiej w obszarze nauk humanistycznych i w systemie kultury narodowej, zna jej aksjologiczny horyzont

FP2_W03

zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa

FP2_W10

ma pogłębioną wiedzę o związkach współczesnej literatury i kultury polskiej z kulturą śródziemnomorską

FP2_W16 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu współczesnego literaturoznawstwa

FP2_U01

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych, a także na ich podstawie formułować sądy krytyczne

FP2_U05

potrafi integrować w swym warsztacie naukowym narzędzia badawcze z zakresu różnych dziedzin humanistyki zgodnie ze studiowanymi specjalnościami, by przeprowadzić analizę i interpretację przedmiotowego dzieła w celu odsłonięcia jego znaczeń, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym, wchodząc w dyskurs, także polemiczny, z jego autorem

FP2_K07

systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, odpowiedzialnie korzystając z mediów tradycyjnych i elektronicznych ze świadomością wartości tradycji literackiej i językowej jako dobra wspólnego i nieustannej ewolucji całego obszaru kulturowego

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Metoda podająca, dyskusja

Na ocenę końcową składają się:

a) obecność i czynny udział w zajęciach,

b) napisanie referatu lub na wybrany z listy zaprezentowanej przez prowadzącego temat

c) zaliczenie końcowego kolokwium ustnego, które składać się będzie z trzech pytań problemowych;

Student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze;

Kolejne nieobecności należy zaliczać ustnie na dyżurach prowadzącego;

Efekty w obszarze wiedzy są osiągane przez wykład informacyjny, konwersatoryjny, a weryfikowane za pomocą kolokwium.

Efekty w obszarze umiejętności są osiągane za pomocą analizy różnych źródeł wiedzy (np. filmu, tekstów źródłowe, materiałów internetowych)

Efekty w obszarze kompetencji społecznych są osiągane za pomocą metod poszukujących, a weryfikowane przez ocenę ciągłą.

Zakres tematów:

- W. Gombrowicz, Ferdydurke, Kraków 2007. (lub inne wydania)

- J. Błoński, Fascynująca Ferdydurke, [w:] Forma, śmiech i rzeczy ostateczne. Studia o Gombrowiczu, Kraków 1994.

- J. Błoński, O Gombrowiczu, [w:] Gombrowicz i krytycy, red. Z. Łapiński, Kraków-Warszawa, 1984.

- J. Jarzębski, Pojęcie „formy” u Gombrowicza, [w:] Gombrowicz i krytycy, red. Z Łapiński, Kraków-Warszawa, 1984.

- *Dominique de Roux, Rozmowy z Gombrowiczem, Paryż 1969.

- B. Schulz, Opowiadania. Wybór esejów i listów, Wrocław 1989. (BN I 264)

- M. P Markowski, Polska literatura nowoczesna. Leśmian. Schulz. Witkacy, Kraków 2007.

- W. Bolecki, Język poetycki i proza: twórczość Brunona Schulza, [w:] Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym, Wrocław 1982.

- St. I. Witkiewicz, Pożegnanie jesieni. (dowolne wydanie)

- J. Błoński, Witkacy - sztukmistrz, filozof, estetyk, Kraków 2000.

- W. Bolecki, Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym, Kraków 1996.

- *M. Werner, Wobec Nihilizmu. Gombrowicz, Witkacy, Warszawa 2009.

- T. Peiper, Nowe usta, [w:] idem, Pisma wybrane, oprac. S. Jaworski, Wrocław 1979. (BN I 235)

- J. Przyboś, Wybór poezji, oprac. E. Balcerzan i A. Legeżyńska, Wrocław 1989. (BN I 266)

- Hasła: Awangarda, Awangarda krakowska, Zwrotnica [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in. Wrocław 1992.

- J. Sławiński, Koncepcja języka poetyckiego awangardy krakowskiej, Kraków 1998.

- J. Kwiatkowski, Świat poetycki Juliana Przybosia, Warszawa 1972.

¬- L. Tyrmand, Dziennik 1954, Warszawa 2009.

- Hasło: Autobiograficzne formy [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in. Wrocław 1992.

- M. Głowiński, Powieść a dziennik intymny, [w:] tegoż, Prace wybrane, t. 2, Kraków 1997.

- J. Trznadel, Hańba domowa, Lublin 1990.

- Z. Jarosiński, Nadwiślański socrealizm, Warszawa 1999.

- Paweł Rodak, Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku, Warszawa 2011. (zwłaszcza III pierwsze rozdziały)

- J. Mackiewicz, Droga donikąd, Londyn 2011.

- W. Bolecki, Ptasznik z Wilna. O Józefie Mackiewiczu (zarys monograficzny), Kraków 2007.

- G. Eberhardt, Pisarz dla dorosłych opowieść o Józefie Mackiewiczu, Warszawa 2013.

- Z. Herbert, Struna światła, Hermes pies i gwiazda, Studium przedmiotu, Pan Cogito, [w:] Z. Herbert, Wiersze zebrane, pod red. R. Krynickiego, Kraków 2008.

- J. Błoński, Tradycja, ironia i głębsze znaczenie, [w:] Poznawanie Herberta I, red. A. Franaszek, Kraków 1998.

- R. Przybylski, Między cierpieniem a formą, [w:] tegoż, To jest klasycyzm, Warszawa 1978, Przedruk [w:] Poznawanie Herberta I…

- J. Kwiatkowski, Imiona prostoty, [w:] Poznawanie Herberta I…

- S. Barańczak, Uciekinier z Utopii. O poezji Z. Herberta, Wrocław 2001.

- J. Stempowski, Eseje dla Kassandry, Gdańsk 2005. (stąd: Esej dla Kassandry, Czytając Tukidydesa)

- B. Miciński, Podróże do piekieł, [w:] idem, Pisma zebrane. Podróże do piekieł, t. 1, Warszawa 2011.

- J. Kott, Zjadanie bogów. Szkice o tragedii greckiej, Kraków 1986.

- A. St. Kowalczyk, W kręgu poetyki eseju, Jerzy Stempowski, [w:] tegoż, Kryzys świadomości europejskiej w eseistyce polskiej lat 1945-1977 (Vincenz-Stempowski-Miłosz), Warszawa 1990.

- J. F. Staniłko, Jerzy Stempowski jako krytyk nowoczesnej Europy, „Pressje” Teka 5 (dostępny online na stronie: pressje.pl)

- Hasło Esej [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in. Wrocław 1992.

- K. Dybciak, Inwazja eseju, „Pamiętnik literacki” 1977, z. 4.

- R. Brandstaetter, Krąg Biblijny, Kraków 2012

- N. Frye, Wielki Kod. Biblia i literatura, Bydgoszcz 1998

- W. Chrostowski, Romana Brandstaettera czytanie i objaśnianie Biblii, [w:] Świat Biblii Romana Brandstaettera..., Szczecin 1999.

- S. Lem, Solaris, Kraków 2002.

- M. Geier, Fantastyczny ocean Stanisława Lema (Przyczynek do semantycznej interpretacji powieści Science Fiction „Solaris”).[w:] Lem w oczach krytyki światowej. oprac. J. Jarzębski, Kraków 1989.

- J. Jarzębski, Wszechświat Lema, Kraków 2003.

- R. Caillois, Od baśni do science fiction. [w:] tegoż, Odpowiedzialność i styl, Warszawa 1967,

- J. Kagarlicki, Co to jest fantastyka naukowa?, Warszawa 1977.

- Wisława Szymborska, Wiersze wybrane, Kraków 2000.

- W. Ligęza, O poezji Wisławy Szymborskiej. Świat w stanie korekty, Kraków 2002.

- Radość czytania Szymborskiej. Wybór tekstów krytycznych, oprac. S. Balbus i D. Wojda, Kraków 1996.

- W. Myśliwski, Widnokrąg, Kraków 2007.

- Z. Ziątek, Nowy widnokrąg (Z okazji czwartej powieści Wiesława Myśliwskiego), „Teksty Drugie” 1997, nr 5, s. 153 - 168

- J. Jarzębski, Widnokrąg, „Znak” 1997, nr 9 (508), s. 134-139. (dostępny online w archiwum miesięcznika)

- A. Libera, Madame, Kraków 2008.

- R. Caillois, Powieść kryminalna, w: tegoż, Odpowiedzialność i styl. Eseje, przeł. J. Błoński, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1967

- A. Piwowar, Tropienie Innego, „Podteksty - czasopismo kulturalno-naukowe” (dostęp online)

- S. Twardoch, Morfina, Kraków 2012.

- J. Lubelski. Rozpacz i ukojenie. O „Morfinie” Twardocha (dostępny online: http://www.teologiapolityczna.pl/jakub-lubelski-rozpacz-i-ukojenie-o-morfinie-twardocha/)

- M. Kwaśnicka, „Morfina”. Potyczki z polską formą. (dostępny online: http://www.teologiapolityczna.pl/marta-kwasnicka-morfina-potyczki-z-polska-forma)

Metody dydaktyczne:

Burza mózgów, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 17:00 - 18:30, sala 227
Łukasz Kucharczyk 8/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)