Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edytorstwo naukowe WH-FPZ-M-I-2-EdNauk
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Bajer M., Rusnak R., Komentarz edytorski, [w:] S. Morsztyn, Hippolot. Tragedyja, jedna z dzisiąci, które wierszem łacińskim napisał Seneka, na polskie przetłumaczona; Andromacha. Tragedyja z francuskiego przetłumaczona, wyd. M. Bajer, R. Rusnak, Warszawa 2016.

2. Bober-Jankowska M. Komentarz edytorski, [w:] Adam Naruszewicz, Dyjaryjusz podróży Jego Królewskiej Mości na sejm grodzieński, wyd. Magdalena Bober-Jankowska, Warszawa 2008.

3. Bober-Jankowska M., Błąd czy wariant? O technikach redakcyjnych Adama Naruszewicza, „Napis” XXVI (2020).

4. Bober-Jankowska M., Czy Adam Naruszewicz napisał „Żywoty sławnych Polaków”?, „Roczniki Humanistyczne” 2020, z. 1, t. LXVIII, s. 59-73.

5. Bober-Jankowska M., Komentarz edytorski, [w:] A. Naruszewicz, Dziennik podróży Jego Królewskiej Mości na Ukrainę i do innych ziem koronnych, wyd. M. Bober-Jankowska, przy współpracy A. Masłowskiej-Nowak, Warszawa 2019.

6. Bober-Jankowska M., Nieznana korespondencja Adama Naruszewicza, "Sztuka Edycji" 2018, nr 2, s. 113-129.

7. Bober-Jankowska M., Proza diarystyczna Adama Naruszewicza, Warszawa 2021. [wybrane rozdziały]

8. Chachulski T., Edytorstwo jako historia literatury i inne studia o poezji XVIII wieku, Warszawa 2019. [wybrane rozdziały]

9. Chachulski T., O interpunkcji Franciszka Dionizego Kniaźnina, [w:] Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane Profesor Danucie Zamącińskiej, pod red. M. Łukaszuk i M. Maciejewskiego, Lublin 2006.

10. Chachulski T., Tekstologia (edytorstwo naukowe) jako historia literatury, [w:] Literatura dawna a współczesna humanistyka, red. K. Obremski, Toruń 2010, s. 15-36.

11. Goliński Z., Edytorstwo. Tekstologia. Przekroje, Wrocław 1969.

12. Górski K., Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1978.

13. Grześkowiak R., Barokowy tekst i jego twórcy: studia o edycji i atrybucji poezji "wieku rękopisów", Gdańsk 2003.

14. Jak wydawać teksty dawne, red. Karoliny Borowiec, Doroty Masłej, Tomasza Miki, Doroty Rojszczak-Robińskiej, Poznań 2017. [wybrane artykuły]

15. Kardasz M., Komentarz edytorski, [w:] W. Bartoszewski, Utwory poetyckie, wyd. M. Kardasz, Warszawa 2019, s. 211-620.

16. Krauze-Karpińska J., Czy postawić przecinek? Interpunkcyjne rozterki wydawcy tekstów dawnych, „Nauka” 2016, t. 4, s. 125-137.

17. Loth R., Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.

18. Zasady wydawania tekstów staropolskich (Projekt), red. M.R. Mayenowa przy współudziale Z. Florczak, przykłady oprac. J. Woronczak, Wrocław 1955.

Efekty uczenia się:

FP1_W13

student zna podstawowe pojęcia, teorie i zasady postępowania zgodnie z obszarem wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego

FP1_U08

student potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego

FP1_K05

student jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych

podczas realizacji wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego przy planowaniu działalności zawodowej i aktywności na rzecz środowiska społecznego

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy są osiągane metodami podającymi, a weryfikowane w trakcie zajęć.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności są osiągane metodami poszukującymi, a weryfikowane w pracy zaliczeniowej.

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych są osiągane metodami eksponującymi i poddawane ocenianiu ciągłemu.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające. Omówienie programu, zasad zaliczenia przedmiotu oraz kryteriów oceniania.

2. Edytorstwo naukowe, tekstologia – próba definicji.

3. Historia edytorstwa naukowego w Polsce.

4. Czym jest wydanie krytyczne?

5. Rola i funkcje wydań krytycznych.

6. Czym jest podstawa wydania?

7. O problemach tekstu kanonicznego.

8. Transkrypcja tekstu – zajęcia praktyczne, cz. 1.

9. Transkrypcja tekstu – zajęcia praktyczne, cz. 2.

10. Kategoria błędu i krytyka tekstu.

11. Aparat krytyczny i technika kolacjonowania, cz. 1.

12. Aparat krytyczny i technika kolacjonowania, cz. 2.

13. Komentarz edytorski, cz. 1 opis źródeł – zajęcia praktyczne

14. Komentarz edytorski, cz. 2 objaśnienia w edycji krytycznej – zajęcia praktyczne

15. Komentarz edytorski, cz. 3 słowniki i indeksy w edycji krytycznej – zajęcia praktyczne

Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład informacyjny.

Metody poszukujące: klasyczna metoda problemowa.

Metody eksponujące: pokaz, wystawa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 11:30 - 13:00, sala 302
Magdalena Bober-Jankowska 23/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)