Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy socjologii kultury WH-KUZ-I-1-PodSocKu
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:dWQZlG5M8ot4pAnd-lAmZua5TPXeNOiKdyuiFf50X0Q1@thread.tacv2/1639647016670?context=%7B%22Tid%22:%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22,%22Oid%22:%228d5a646e-9da6-46f5-a222-29c4455ad87b%22%7D
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: W przypadku konieczności pracy w trybie zdalnym ze względu na obostrzenia pandemii COV19, zostaną podjęte wszelkie niezbędne działania min:, zostanie podany link do przedmiotu na platformie MS Teams, oraz zostanie zintensyfikowana komunikacja za pomocą platformy moodle, ewentualnie poczty UKSW.
Literatura:

Marian Filipiak, Socjologia kultury: zarys zagadnień, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 1986

Marian Golka, Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007

Antonina Kłoskowska, Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

Wendy Grisfold, Socjologia kultury: kultury i społeczeństwa w zmieniającym się świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

Piotr Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków, Znak 2012

Anthony Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

Norman Goodman, Wstęp do socjologii, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2009

Barbara Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008

Earl Babbie, Istota socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

KU1_W02: rozpoznaje znaczenie socjologii dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; zna wzajemne

powiązania między tymi dyscyplinami

KU1_U02: student samodzielnie się dokształca wykorzystuje zdobytą wiedzę socjologiczną do rozstrzygania dylematów

pojawiających się w pracy zawodowej

KU1_K04_ student wypełnia swoje zobowiązania społeczne poprzez działanie na sposób przedsiębiorczy z nastawieniem

na rozwój i upowszechnianie kultury, wykazuje się troską o szeroko rozumiany interes i pożytek publiczny

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami, jak wykład problemowy a weryfikowane przez ustny egzamin przedmiotowy. Efekty kształcenia w obszarze umiejętności są osiągane takimi metodami, jak wykład konwersatoryjny a weryfikowane przez ustny egzamin przedmiotowy. Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych są osiągane takimi metodami, jak wykład konwersatoryjny a weryfikowane przez ustny egzamin przedmiotowy.

KU1_W02: rozpoznaje znaczenie socjologii dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; zna wzajemne powiązania między tymi dyscyplinami. Stopień 5: Student wykazuje się szeroką wiedzą teoretyczną dotyczącą większości elementów kultury oraz najważniejszych procesów w niej zachodzących. Stopień 4: Student wykazuje się podstawową wiedzą teoretyczną dotyczącą elementów kultury oraz wybranych procesów w niej zachodzących. Stopień 3 Student wykazuje się wiedzą teoretyczną dotyczącą niektórych elementów kultury oraz przynajmniej kilku procesów w niej zachodzących.

KU1_U02: student samodzielnie się dokształca wykorzystuje zdobytą wiedzę socjologiczną do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej Stopień 5: Student potrafi twórczo wykorzystać posiadaną wiedzę do opisu i interpretacji zjawisk zachodzących w obrębie kultury. Studenta określa wnikliwe zrozumienie kulturę oraz rolę osoby ludzkiej w tworzeniu oraz kształtowaniu kultury. Stopień 4: Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do opisu i interpretacji najważniejszych zjawisk zachodzących w obrębie kulturowy. Student rozumie, co oznacza, że człowiek tworzy kulturę oraz potrafi dostrzec zależność pomiędzy osobą ludzką a kulturą. Stopień 3 Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do opisu i interpretacji wybranych zjawisk zachodzących w obrębie kultury. Student potrafi wyjaśnić, na czym polega zależność pomiędzy jednostką a kulturą oraz dlaczego funkcjonowanie kultury opiera się na więziach społecznych.

KU1_K04_ student wypełnia swoje zobowiązania społeczne poprzez działanie na sposób przedsiębiorczy z nastawieniem na rozwój i upowszechnianie kultury, wykazuje się troską o szeroko rozumiany interes i pożytek publiczny Stopień 5: Student wykazuje się kompetencjami do aktywnego i innowacyjnego wpływania na kulturę. Stopień 4: Student wykazuje się kompetencjami do wpływania i kształtowania współczesnej kultury. Stopień 3 Studenta charakteryzuje minimalna zdolność do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce życia społecznego.

Ocena podsumowująca

Zaliczenie na podstawie:, obecność, aktywność, egzamin ustny sprawdzający przyswojenie materiału.

Powyżej trzech nieobecności konieczne jest zaliczenie całości materiału. W innym przypadku powtarzanie kursu w następnym roku akademickim.

Zakres tematów:

1. Społeczne podstawy kultury

2. Kultura w perspektywie działania: od zachowań do stosunków społecznych i organizacji

3. Znacznie struktury społecznej w dynamice kultury

4. Ruchy społeczne w kształtowaniu kultury

5. Tożsamość kulturowa

6. System normatywny kultury

7. Socjalizacja i instytucjonalizacja

8. Nierówności społeczne i różnice kulturowe

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy, wykład konwersatoryjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 13:15 - 14:45, sala 410
Piotr Dejneka 14/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)