Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura języka WH-KUZ-I-1-KultJe
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podręczniki:

A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2018 (lub wydanie I: 2005).

H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2019 (lub wydanie I: 2005).

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2018 (lub wydanie I: 2009).

Inne podstawowe źródła (wybór):

Ćwiczenia ze stylistyki, red. nauk. D. Zdunkiewicz_Jedynak, Warszawa 2012.

L. Drabik, Słownik ortograficzny PWN z wymową, Warszawa 2016.

L. Drabik, E. Sobol, Słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 2021 (lub wydania wcześniejsze).

Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego, Warszawa 2003.

M. Kita, E. Polański, Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych, Warszawa 2004.

A. Markowski, Wykłady z leksykologii, Warszawa 2012.

Nowe formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, praca zbiorowa pod red. K. Kłosińskiej, Warszawa 2014.

Nowe spojrzenie na kryteria poprawności językowej, pod red. nauk. A. Markowskiego, Warszawa 2012.

Polszczyzna na co dzień, pod red. M. Bańki, Warszawa 2020.

Problemy polskiej normy językowej i kodyfikacji, pod red. D. Zdunkiewicz-Jedynak i J. Liberka, Warszawa 2019.

Słownik nazw miejscowości i mieszkańców, pod red. M. Łazińskiego, Warszawa 2007.

Wielki słownik ortograficzny PWN z zadami pisowni i interpunkcji, pod red. E. Polańskiego, Warszawa 2021 (lub wydania wcześniejsze).

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, pod red. A. Markowskiego, Warszawa 2018 (lub wydania wcześniejsze).

D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zaliczeniu zajęć z kultury języka student zna podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa, teorii komunikacji i kultury języka. Rozumie znaczenie języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości.

Potrafi posługiwać się językiem polskim zgodnie z najwyższymi standardami poprawności językowej oraz kultury komunikacji.

Opis ECTS:

uczestnictwo w zajęciach - 15 godz.

przygotowanie do zajęć i sprawdzianu - 30 godz.

konsultacje - 5 godz.

Łącznie - 50 godz.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

ocenianie ciągłe podczas aktywności na zajęciach, kolokwium zaliczeniowe.

Kryteria oceniania

Na ocenę niedostateczną student nie zna podstawowych pojęć z zakresu językoznawstwa, teorii komunikacji i kultury języka. Nie rozumie znaczenia języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości.

Nie potrafi posługiwać się językiem polskim zgodnie z najwyższymi standardami poprawności językowej oraz kultury komunikacji.

Na ocenę dostateczną student zna niektóre podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa, teorii komunikacji i kultury języka. W niewielkim stopniu rozumie znaczenie języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości.

Nie potrafi posługiwać się językiem polskim zgodnie z najwyższymi standardami poprawności językowej oraz kultury komunikacji.

Na ocenę dobrą student dobrze zna podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa, teorii komunikacji i kultury języka. Dobrze rozumie znaczenie języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości.

Potrafi posługiwać się językiem polskim zgodnie z najwyższymi standardami poprawności językowej oraz kultury komunikacji.

Na ocenę bardzo dobrą student bardzo dobrze zna podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa, teorii komunikacji i kultury języka. Świetnie rozumie znaczenie języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości.

Bardzo dobrze potrafi posługiwać się językiem polskim zgodnie z najwyższymi standardami poprawności językowej oraz kultury komunikacji.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie w tematykę zajęć; podstawowe pojęcia (kultura języka, norma i jej dwupoziomowość, innowacja językowa, kryteria oceny innowacji językowych, błąd językowy, klasyfikacja błędów, kompetencja językowa itp.), tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny, postawy wobec języka. [lektura: I. Bajerowa, Język ogólnopolski XX wieku, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001, s. 23-48, A. Markowski, J. Puzynina, Kultura języka polskiego, [w:] Współczesny język polski, op. cit., s. 49-71, KJP I (wybrane strony); hasła „błąd językowy”, „innowacja językowa”, „kodyfikacja normy językowej”, „kryteria poprawności językowej”, „kultura języka”, „norma językowa”, „poprawność językowa”, „postawy wobec języka”, „sprawność językowa”, „uzus językowy” w SPP].

2. Odmiana imion i nazwisk polskich [lektura: KJP II, s. 36-48, 60-67, 129-132; hasła „imiona”, „nazwiska” w SPP; JP, s. 202-211, 220-226; Jan Grzenia, Słownik nazw własnych, s. 59-71 (dalej: SNW)].

3. Odmiana nazw miejscowych [lektura: KJP II, s. 67-76, hasło „odmiana nazw miejscowych” w SPP; JP, s. 227-234; SNW, s. 73-74].

4. Kolokwium fleksyjne.

5. Poprawność ortograficzna [KJP III, rozdz. II] i interpunkcyjna [KJP III, rozdz. III].

6. Fleksja i składnia liczebników [lektura: KJP II, s. 80-84, 197-206; hasła „daty”, „liczebnik” w SPP; JP, s. 161-178].

7. Poprawność w zakresie związku zgody [lektura: KJP II, s. 138-148, 164-167; hasła „orzeczenie”, „podmiot”, „przydawka”, „zdanie”, „związki składniowe”, w SPP; JP, s. 239-248]. Poprawność w zakresie związku rządu [lektura: KJP II, s. 149-164; hasła „biernik”, „celownik”, „dopełniacz”, „dopełnienie”, „przydawka”, „zdanie”, „związki składniowe”, w SPP; JP, s. 249-292, 321-323].

8. Poprawność frazeologiczna [lektury: hasło „związki frazeologiczne” w SPP, KJP I (wybrane strony), JP, s. 363-387].

9. Kolokwium składniowo-leksykalne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 11:30 - 13:00, sala 410
Agnieszka Świątek 13/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)