Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy antrpologii kulturowej-ćwiczenia WH-KUZ-I-1-PodAntKuC
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:wF25ZCshMm5EmQFBEx-0RNo-Vpwz64ftXRfu8ghfeRI1@thread.tacv2/1636735337485?context=%7B%22Tid%22:%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22,%22Oid%22:%22b8ba97d8-ad1a-462b-88ec-ca4b3b16fc0c%22%7D
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Alan Barnard, Antropologia. Zarys teorii i historii, Wyd. PIW, Warszawa 2016 (s. 29-46), https://docer.pl/doc/nsx080x

Filip Wróblewski, Brud i odraza, czyli jak się zostaje etnografem. Część 1. Brud Innego , Etnografia: praktyki, teorie, doświadczenie, Nr.4, 2018 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/etnografia/issue/view/292/167

Bronisław Malinowski, Kultura jako wyznacznik zachowanaia się:https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/20200/1/011%20DR%20BRONISŁAW%20MALINOWSKI%20RPEiS%2017%281%29%2C%201937.pdf

James Frazer, Złota gałąź, Warszawa 1965, s. 3-45 religia).https://docer.pl/doc/8cxvx

Edward B. Tylor, Edward B. Tylor, Cywilizacja pierwotna: badania rozwoju mitologii, filozofii, wiary, mowy, sztuki i zwyczajów, t.1, Warszawa 1896 : Wyd. "Głosu", (Warszawa : F. Csernák), s. 15-70

https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publicati

Andrzej Paluch, Mistrzowie antropologii społecznej : rzecz o rozwoju teorii antropologicznej, Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1990, s.68-94.https://docer.pl/doc/nsx08x1

Bronisław Malinowski, Argonauci Zachodniego Pacyfiku : relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 26-58, https://docer.pl/doc/xece8e0

Ruth Benedict, Wzory kultury, PWN, Warszawa 1966, wstęp Antoniny Kłoskowskiej ; [tł. Jerzy Prokopiuk ; teksty poetyckie tł. Zofia Kierszys ; red. przekł. Jadwiga Olędzka] --UKSW

Benjamin Lee Whorf, Język, myśl i rzeczywistość / Benjamin Lee Whorf ; przeł. Teresa Hołówka, | Hołówka, Teresa, (1944- ) [Tł.] | Wydawnictwo KR [Wydawca], 2002--UKSW

Margaret Mead, Dojrzewanie na Samoa : [psychologiczne studium młodzieży w społeczeństwie pierwotnym napisane na użytek cywilizacji zachodniej] ; Dorastanie na Nowej Gwinei : [studium porównawcze wychowania w społeczeństwie pierwotnym] / Margaret Mead ; przeł. Ewa Życieńska, Warszawa 1986--UKSW

Claud Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2009, Wstęp i R.I i II –UKSW

Claude-Levi Strauss, Smutek tropików, Warszawa PIW , 1964 --UKSW

Fernand Braudel, Gramatyka cywilizacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006, Wstęp, R.I i II---UKSW

Poznanie, umysł, kultura: praca zbiorowa / pod red. Zdzisława Cackowskiego.

Lublin 1982--UKSW

Clifford Geertz, Interpretacja kultur: wybrane eseje, Kraków: Wydawnictwo UJ, Kraków 2005, R.II i III--UKSW

Marshall Sahlins, Jak myślą "tubylcy": o kapitanie Cooku, na przykład / przekł. Wojciech Usakiewicz, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2007--UKSW

Jacques Derrida, Pismo i różnica, przeł. K. Kłosiński, Wydawnictwo KR, Warszawa 2004---UKSW

Amerykańska antropologia postmodernistyczna / wybór i red. nauk. Michał Buchowski ; [tł. Wojciech Dohnal et al.] ; Instytut Kultury.--UKSW

Magdalena Złocka-Dąbrowska, Cratos as Cognition: Gans and Dumézil in Dialogue on Language and Violence, Anthropoetics XXII, no. 1 Fall 2016, http://anthropoetics.ucla.edu/ap2201/2201mzd/

Literatura uzupełniająca:

Wojciech J. Burszta, Preteksty, Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2015

Waldemar Kuligowski, Antropologia współczesności : wiele światów, jedno miejsce, Kraków 2007.

Magdalena Złocka-Dąbrowska, "Generative Anthropology and the Mahabharata: Cognition, Narrative, Culture”, Anthropoetics XXIII, Journal of Generative Anthropology, no.1, Fall 2017.

Efekty uczenia się:

Przedmiotowe efekty uczenia się oraz opis nakładu pracy studenta w ECTS:

KU1_W02

Student wie jakie znaczenie ma przede wszystkim antropologia kulturowa dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa i zna wzajemne powiązania tych dyscyplin .

KU1_U06

Student potrafi zidentyfikować czynniki antropologiczne, które należy uwzględnić w podejmowaniu decyzji na poziomie mikro i makro

KU1_K02

Student jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy na temat antropologii kulturowej przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno-kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych

Metody i kryteria oceniania:

W odniesieniu do każdego efektu kształcenia, studentka/t kolejno an ocenę:

KU1_W02

Student wie jakie znaczenie ma przede wszystkim antropologia kulturowa dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa i zna wzajemne powiązania tych dyscyplin

ndst- nie wie ad. KU1_W02

dst- wie w podstawowym zakresie- ad. KU1_W02

db- wie w znacznym zakresie- ad. KU1_W02

bdb- bardzo dobrze wie- ad. KU1_W02

KU1_U06

Student potrafi zidentyfikować czynniki antropologiczne, które należy uwzględnić w podejmowaniu decyzji na poziomie mikro i makro

ndst- nie potrafi- ad. KU1_U06

dst- w dostatecznym stopniu potrafi-ad. KU1_U06

db- w znacznym stopniu potrafi- ad. KU1_U06

bdb- w pełni potrafi -ad. KU1_U06

KU1_K02

Student jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy na temat antropologii kulturowej przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno-kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych

ndst- nie umie wykorzystać- ad. KU1_K02

dst- umie w niewielkim stopniu wykorzystać- ad. KU1_K02

db- umie w znacznym stopniu wykorzystać- ad. KU1_K02

bdb- umie bardzo dobrze wykorzystać- ad. KU1_K02

Metoda weryfikacji efektów kształcenia w odniesieniu do wiedzy: odpowiedź na pytania prowadzącego zajęcia oraz udział w dyskusji w czasie zajęć,

Metoda weryfikacji efektów kształcenia w odniesieniu do umiejętności:

umiejętność samodzielnego formułowania myśli w odniesieniu do treści poznawanych na zajęciach.

Metoda weryfikacji efektów kształcenia w odniesieniu do kompetencji społecznych (postaw): aktywny udział w dyskusji grupowej na tematy omawiane w czasie zajęć.

Zakres tematów:

I. Uniwersalia i partykularyzmy antropologii kulturowej

Antropologia. Jedna dyscyplina wiele tradycji

II. Ewolucjonizm i początki antropologii

Dyfuzjonizm i szkoła niemiecka w antropologii

III. Funkcjonalizm - szkoła brytyjska

IV. Konfiguracjonizm- wzory kulturowe i ich charakterystyka

Psychokulturalizm- poszukiwania podstaw kultury i osobowości

V.Strukturalizm i jego aplikacje

V. Antropologia kognitywna

Interpretacjonizm: podmiot poznania, opis, interpretacja

VII. Postmodernizm i zwrot tekstualny.

Antropologia generatywna

Antropologia czasów najnowszych

Metody dydaktyczne:

Metoda dyskusyjna polegająca na opisie treści oraz analizie i interpretacji poszczególnych lektur.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 18:30 - 20:00, sala 410A
Magdalena Złocka-Dąbrowska 12/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)