Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne koncepcje kultury i badań kulturowych WH-KUZ-I-2-WKKiBK
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:09jdpk31NPeiO07SPxTCGTTRr4smuyiB_e79SqQEW8I1@thread.tacv2/1639646351765?context=%7B%22Tid%22:%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22,%22Oid%22:%228d5a646e-9da6-46f5-a222-29c4455ad87b%22%7D
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: Nie dotyczy. W przypadku wprowadzenia obowiązku nauki zdalnej dane zostaną uzupełnione


Literatura:

E. Baldwin (i inni) Wstęp do kulturoznawstwa, Poznań (Zysk i s-ka) 2007

A. Mencwel, (Red) Wiedza o kulturze, t. 1 Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa (Wydawnictwo UW) 2001.

Ponadto:

1. Interpretatywna teoria kultury

Clifford Geertz, „Opis gęsty: w poszukiwaniu interpretatywnej teorii kultury”, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, tłum. M.M. Piechaczek, Kraków 2005, 17-47.

2. Przykład stosowania interpretatywnej teorii kultury

Clifford Geertz, „’Z punktu widzenia tubylca.’ O naturze antropologicznego rozumienia”, Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, tłum. D. Wolska, Kraków 2005, 63-77

fragment wprowadzenia Grażyny Kubicy do Dzienników Malinowskiego (26-35).

3. Krytyka kultury – szkoła frankfurcka

Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, „Przemysł kulturalny. Oświecenie jako masowe oszustwo”, Dialektyka Oświecenia, tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa 2010, 123-168.

4. Teorie semiologiczne – Roland Barthes

Roland Barthes, Mitologie, tłum. A. Dziadek, Warszawa 2000 [Rozdział teoretyczny „Mity dzisiaj” i parę przykładowych omówień współczesnych mitów].

5. Socjologia krytyczna – Pierre Bourdieu

Pierre Bourdieu, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, tłum. P. Biłos, Warszawa 2006, wstęp 9-16, fragmenty pierwszego rozdziału – 19-83.

6. Feminizm

Anna Łebkowska, „Gender ”, w: Kulturowa teoria literatury, pod red. M.P. Markowskiego i R. Nycza, Kraków 2006, 367-407.

Agnieszka Graff „Człowiek, mężczyzna po prostu – i inne istoty obdarzone płcią”, w: idem, Świat bez kobiet, 33-58.

7. Geopoetyka

Elżbieta Rybicka, „Geopoetyka. O mieście, przestrzeni i miejscu we współczesnych teoriach i praktykach kulturowych”, w: Kulturowa teoria literatury, pod red. M.P. Markowskiego i R. Nycza, Kraków 2006, 471-490.

8. Poststrukturalizm

Anna Burzyńska, „X. Poststrukturalizm”, w: Teorie literatury XX wieku, pod red. A. Burzyńskiej i M.P. Markowskiego, 305-351.

Michel Foucault „Oryginalność a regularność”, w: idem, Archeologia wiedzy, Warszawa 1977, 174-183

9. Dekonstrukcja - Derrida

Ryszard Nycz, „Dekonstrukcjonizm w teorii literatury”, w: idem, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze.

M. P. Markowski, „Anatomia dekonstrukcji”, w: Teorie literatury XX wieku, pod red. A. Burzyńskiej i M.P. Markowskiego, 363-366.

10. Postkolonializm

Dorota Kołodziejczyk, „Postkolonialny zamach stanu w literaturze”, nr 01-02/2008 (438-439), LnŚ, s. 241-257.

11. „Wspólnoty wyobrażone” – krytyka koncepcji narodu

Benedict Anderson, roz.3 „Źródła świadomości narodowej”, w: idem, Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, tłum. Stefan Amsterdamski, wyd. Znak, Kraków 1997, s. 48-58;

Homi Bhabha, „DyssemiNacja. Czas, narracja i marginesy współczesnego narodu”, przeł. Tomasz Dobrogoszcz, LnŚ, nr 01-02/2008 (438-439), s. 196-240.

Bohdan Cywiński, Dzieje Narodów Europy Wschodniej. Szańce kultur, Editions Spotkania, Białorusini, s.174-237. Ewentualnie do wyboru dział Litwini lub Ukraińcy.

12. Omówienie tekstów z czasopism: „Borussia”, „Konteksty”, „Krasnogruda”, teksty zostaną podane później.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się;

-ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodologii badań właściwych naukom humanistycznym i wybranym naukom społecznym

- posiada uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie filozofii i teorii kultury

- zna podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury polskich i obcych w kontekście wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych

- ma świadomość zakresu zdobytej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

- potrafi korzystać z różnorodnych baz danych (w tym ze spisów bibliograficznych) w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu jako źródła wiedzy w zakresie nauk o kulturze

ECTS - 3 punkty

Udział w zajęciach - 30h

Przygotowanie do zajęć- 20h

Konsultacje - 10h

Przygotowanie do egzaminu - 30h

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Ocena formująca:

Na ocenę niedostateczną: Student nie ma i nie wykazuje uporządkowanej wiedzy w zakresie metodologii badań właściwych naukom humanistycznym w tym naukom o kulturze i antropologii Na ocenę dostateczną: Student ma i wykazuje uporządkowaną wiedzę w stopniu podstawowym w zakresie metodologii badań właściwych naukom Dokument utworzony dnia 09/28/2021 str. 2 z 9 humanistycznym w tym naukom o kulturze i antropologii Na ocenę dobrą: Student ma i wykazuje uporządkowaną wiedzę w stopniu dobrym w zakresie metodologii badań właściwych naukom humanistycznym w tym naukom o kulturze i antropologii Na ocenę bardzo dobrą: Student ma i wykazuje uporządkowaną wiedzę w stopniu bardzo dobrym w zakresie metodologii badań właściwych naukom humanistycznym w tym naukom o kulturze i antropologii Ad.(KU-W03): Na ocenę niedostateczną: Student nie zna- nie potrafi wymienić podstawowej terminologii i metodologii z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do kulturoznawstwa i antropologii Na ocenę dostateczną: Student potrafi wymienić podstawowe terminy i nazwać podstawową metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do kulturoznawstwa i antropologii Na ocenę dobrą: Student potrafi wymienić oraz zdefiniować podstawowe terminy i omówić metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do kulturoznawstwa i antropologii. Na ocenę bardzo dobra: Student potrafi wymienić, zdefiniować oraz przedstawić własny komentarz do podstawowych terminów oraz metodologii z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do kulturoznawstwa i antropologii. Ad. (KU-W09) Na ocenę niedostateczną Student nie posiada- nie wykazuje podstawowej wiedzy o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych, społecznych i antropologii Na ocenę dostateczną: Student wykazuje podstawową wiedzę wymieniając główne kierunki rozwoju i najważniejsze osiągnięcia w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych, społecznych i antropologii. Na ocenę dobrą: Student omawia i charakteryzuje główne kierunki rozwoju i najważniejsze osiągnięcia w zakresie nauki o kulturze oraz w pokrewnych dyscyplinach nauk humanistycznych, społecznych i antropologii Na ocenę bardzo dobrą: Student omawia, charakteryzuje oraz samodzielnie komentuje i interpretuje główne kierunki rozwoju i najważniejsze osiągnięcia w zakresie nauki o kulturze oraz w pokrewnych dyscyplinach nauk humanistycznych, społecznych i antropologii. Ad. (KU-U05) Na ocenę niedostateczną: Student nie umie samodzielnie zdobywać wiedzy i rozwijać umiejętności badawczych oraz ignoruje wskazówki opiekuna naukowego. Na ocenę dostateczną: Student umie samodzielnie ale w niewielkim stopniu zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego. Na ocenę dobrą: Student umie samodzielnie ale w znacznym stopniu zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego. Na ocenę bardzo dobrą: Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz przygotowując własne propozycje interpretacyjne. Ad. (KU-K01) Na ocenę niedostateczną: Student nie wykazuje świadomości zakresu zdobytej wiedzy i nie rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie. Na ocenę dostateczną: Student wykazuje cząstkową świadomość zakresu zdobytej wiedzy i w zauważalnym stopniu rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Na ocenę dobrą: Student wykazuje świadomość zakresu zdobytej wiedzy i w dużym stopniu rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Na ocenę bardzo dobrą: Student wykazuje pełną świadomość zakresu zdobytej wiedzy i w bardzo dużym stopniu rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Ocena podsumowująca

Zaliczenie na podstawie: obecność, aktywność, egzamin ustny sprawdzający przyswojenie materiału.

Powyżej trzech nieobecności konieczne jest zaliczenie całości materiału. W innym przypadku powtarzanie kursu w następnym roku akademickim.

Zakres tematów:

W trakcie zajęć przedstawione zostaną najważniejsze kierunki we współczesnych badaniach nad kulturą. Pierwszy z nich to antropologia interpretatywna, stanowiąca znamienną dla swych czasów fuzję postępowania hermeneutyki filozoficznej z szeroko w I. połowie XX w. rozwiniętą antropologią. Drugi kompleks badań to krytyka tekstów kultury z punktu widzenia ich społecznej funkcji, reprezentowana m.in. przez Szkołę Frankfurcką i semiologię francuską. W trzecim kompleksie omawiane będą problemy związku płci i kultury. Czwarty blok spotkań dotyczyć będzie generalnej dla nauki problematyki kulturowej kontekstualności teorii oraz pluralizmu ujęć sensu i wartości: analizowane będą przykłady krytyki i interpretacji kultury w ostatnich dekadach. Piąty blok tematyczny omawiać będzie koncepcje związane z określaniem tożsamości narodowej w świetle myślicieli postkolonializmu, przy wprowadzeniu koncepcji „wspólnot wyobrażonych” Benedicta Andersena. Na końcu przedstawione będą warsztaty konkretnych prac nad rekonstrukcją tożsamości środowiskowych (wieś, miasto, dzielnice) i regionalnych.

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy, wykład konwersatoryjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 15:00 - 16:30, sala 408
Piotr Dejneka 15/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)