Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia współczesności WH-KUZ-II-1-AntWsp
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a65RUoHPUQ7p5M4rXRiLge0Sgn-2p5liFLtPLWjH4I0Y1%40thread.tacv2/conversations?groupId=7f78f8e5-7509-4669-b8d4-952e331109cd&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a65RUoHPUQ7p5M4rXRiLge0Sgn-2p5liFLtPLWjH4I0Y1%40thread.tacv2/conversations?groupId=7f78f8e5-7509-4669-b8d4-952e331109cd&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

PAWEŁ ŁUCZECZKO. 2012. ANTROPOLOGIA WSPÓLCZESNOŚCI W POLSCE NARODZINY, ROZWÓJ, PERSPEKTYWY Rocznik Antropologii Historii, 2012, rok II, nr 1(2), ss. 21–45

Wojciech Kruszelnicki. 2012. ZWROT REFLEKSYJNY W ANTROPOLOGII KULTUROWEJ, s. 122-135, 136-157, 166-188, 191-214.

Grażyna Gajewska. O WŁADZY LUDZI NAD ZWIERZĘTAMI W KULTURZE ZACHODNIEJ - PERSPEKTYWA POSTHUMANISTYCZNA. STUDIA EUROPAEA GNESNENSIA 11/2015 ISSN 2082-5951 DOI 10.14746/SEG.2015.11.11

Aleksandra KIL. 2012. Nowe media jako nasi wspólnicy. O sprawczości technologii na podstawie myśli Bruno Latoura

Dorota Sepczyńska, 2014. Transhumanizm. Spotkanie z utopią.

Bendyk E., Człowiek-tytan, „Krytyka Polityczna” 2008, nr 15

Jacyno M. 2004. Kultura indywidualizmu - wybrane strony

Kuligowski W. 2007. Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce - wybrane strony

Fatyga B. 1997. Dzicy z mojej ulicy

R. KLEŚTA­-NAWROCKI, W. PIASEK, KU ANTROPOLOGICZNEJ HISTORII WSPÓŁCZESNOŚCI, Rocznik Antropologii Historii, 2012, rok II, nr 1(2), ss. 7–12

http://rah.pth.net.pl/uploads/2012_1_Współczesność/Klesta_Piasek_pol.pdf

Gans Eric, A Brief Introduction to Generative Anthropology, Un peu d’histoire. http://anthropoetics.ucla.edu/gaintro/ Peter Goldman, Why Generative Anthropology? (Chronicle445) https://web.archive.org/web/20160401153850/http://www.anthropoetics.ucla.edu/views/vw445.htm

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

KU2_W02: Zna na poziomie rozszerzonym specjalistyczną terminologię z zakresu kulturoznawstwa i innych nauk o kulturze (antropologii, socjologii, filozofii) oraz

pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych (literaturoznawstwa, językoznawstwa, nauki o komunikacji społecznej i mediach, historii sztuki). Rozumie kluczowe koncepcje i teorie wypracowane na ich gruncie w stopniu pozwalającym na zintegrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych.

KU2_W07

Rozumie najważniejsze wyzwania współczesnej cywilizacji, zwłaszcza związane z procesem globalizacji i ekspansją sieciowych technologii komunikacyjno-medialnych, urynkowieniem, przemianami wzorców kulturowych i stylów życia. Zna ich źródła, kierunki rozwoju i możliwe konsekwencje.

UMIEJĘTNOŚCI:

KU2_U03

Potrafi opracować wyniki własnych badań z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze oraz zaproponować oryginalne rozwiązania złożonych i nietypowych problemów badawczych.

KU2_U04: Potrafi komunikować się na specjalistyczne tematy z obszaru kulturoznawstwa i nauk o kulturze z ekspertami w tym zakresie, a także szerszym kręgiem odbiorców, dostosowując poziom swoich wypowiedzi do kompetencji interlokutorów.

OPIS ECTS - 2,5 pkt

Udział w ćwiczeniach - 15h

Przygotowanie do zajęć - 20h

Konsultacje - 5h

Prace pisemne - 30h

Forma pracy: kontakt bezpośredni (MS Teams, konsultacje) i praca własna

Metody i kryteria oceniania:

I. Ocena formująca:

Zna na poziomie rozszerzonym terminologie z obszaru kulturoznawstwa w odniesieniu do antropologii (KU2-W02).

- na ocene 2 (ndst.) - nie zna na poziomie rozszerzonym terminologii z obszaru kulturoznawstwa w odniesieniu do antropologii

- na ocene 3 (dst.) - dostatecznie zna na poziomie rozszerzonym terminologii z obszaru kulturoznawstwa w odniesieniu do antropologii

- na ocene 4 (db.) - dobrze zna na poziomie rozszerzonym terminologii z obszaru kulturoznawstwa w odniesieniu do antropologii

- na ocene 5 (bdb.) - bardzo dobra zna zna na poziomie rozszerzonym terminologii z obszaru kulturoznawstwa w odniesieniu do antropologii

KU2_U04: Potrafi komunikować się na specjalistyczne tematy z obszaru kulturoznawstwa i nauk o kulturze z ekspertami w tym zakresie, a także szerszym kręgiem odbiorców, dostosowując poziom swoich wypowiedzi do kompetencji interlokutorów.

- na ocene 2 (ndst.) - nie potrafi komunikować się na specjalistyczne tematy z obszaru kulturoznawstwa w odniesieniu do antropologii

- na ocene 3 (dst.) - dostatecznie potrafi komunikować się na specjalistyczne tematy z obszaru kulturoznawstwa w odniesieniu do antropologii

- na ocene 4 (db.) - dobrze potrafi komunikować się na specjalistyczne tematy z obszaru kulturoznawstwa w odniesieniu do antropologii

- na ocene 5 (bdb.) - bardzo dobra potrafi komunikować się na specjalistyczne tematy z obszaru kulturoznawstwa w odniesieniu do antropologii

KU2_K01: Jest gotów do dokonania krytycznej oceny, rewizji oraz korekty posiadanej wiedzy pod kątem jej adekwatności względem najnowszych osiągnięć teoretycznych z zakresu kulturoznawstwa, innych nauk o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, uwzględniając przy tym aktualne przemiany i zjawiska społeczno-kulturowe.

- na ocene 2 (ndst.) - nie jest gotów do dokonania krytycznej oceny, rewizji oraz korekty posiadanej wiedzy pod kątem jej adekwatności względem najnowszych osiągnięć teoretycznych z zakresu kulturoznawstw w odniesieniu do antropologii współczesności

- na ocene 3 (dst.) - w stopniu dostatecznym jest gotów do dokonania krytycznej oceny, rewizji oraz korekty posiadanej wiedzy pod kątem jej adekwatności względem najnowszych osiągnięć teoretycznych z zakresu kulturoznawstw w odniesieniu do antropologii współczesności

- na ocene 4 (db.) - w stopniu dobrym jest gotów do dokonania krytycznej oceny, rewizji oraz korekty posiadanej wiedzy pod kątem jej adekwatności względem najnowszych osiągnięć teoretycznych z zakresu kulturoznawstw w odniesieniu do antropologii współczesności

- na ocene 5 (bdb.) - w stopniu bardzo dobrym jest gotów do dokonania krytycznej oceny, rewizji oraz korekty posiadanej wiedzy pod kątem jej adekwatności względem najnowszych osiągnięć teoretycznych z zakresu kulturoznawstw w odniesieniu do antropologii współczesności

II Ocena podsumowująca:

- egzamin w formie rozmowy

W zakresie wiedzy - ocenianie ciągłe, ćwiczenia praktyczne i rozmowa na koniec cyklu spotkań.

W zakresie umiejętności - ocenianie ciągłe, ćwiczenia praktyczne i rozmowa na koniec cyklu spotkań.

W zakresie kompetencji - ocenianie ciągłe, ćwiczenia praktyczne i rozmowa na koniec cyklu spotkań.

Zakres tematów:

Celem zajęć poświęconych antropologii współczesności jest przedstawienie pełnego i uporządkowanego zestawu teorii antropologicznych w kontekście przemian współczesnej kultury. Główny nacisk położony będzie na kolejne zwroty w naukach humanistycznych(językowy, performatywny, narratologiczny), kwestie metodologiczne, oraz pytania dotyczące takich zjawisk jak globalizacja, wielokulturowość, postkolonializm, przemiany życia codziennego, tożsamość płciowa, ruchy miejskie czy rozwój memory studies.

Zwrot refleksyjny

Zwierzęta w kulturze

Kobiety i kobiecość

Nowe media - ujęcie posthumanistyczne

Kultura indywidualizmu

Życie konsekrowane

Metody dydaktyczne:

Metoda ćwiczeniowa, studium przypadku i metoda projektu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 13:30 - 15:00, sala 210
Marcin Jewdokimow 13/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)