Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tożsamość polska WH-KUZ-II-1-TozPols
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym
Literatura:

Z. Bokszański, Tożsamość narodowa [w:] Idem, Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2007.

B. Dziemidok, Globalizacja a kwestia tożsamości narodowej [w:] Globalizacja i my: tożsamość lokalna wobec trendów globalnych, red. R. Piekarski, Kraków 2003.

R. Legutko, Esej o duszy polskiej, Kraków 2008; wskazane fragmenty.

A. Bielik-Robson, Polska: wspólnota fantazmatyczna [w:] Kim są Polacy?, Warszawa 2013.

P. Czapliński, Horror polonicus [w:] Kim są Polacy?, Warszawa 2013.

P. Boski, Ramy zachowań społecznych w kulturze polskiej. Od makropsychologii międzykulturowej do psychologii indygenicznej [w:] Idem, Kulturowe ramy zachowań społecznych.

K. Mazur, Polska ejdetyczna, „Pressje”, teka 22-23.

B. Skrzypulec, Polskość jako emancypacja, „Pressje” teka 22-23.

W. Czabanowski, M. Kwiatkowski, Nacjonalizm, patriotyzm, ejdetyzm, „Pressje”, teka 22-23.

P. Rojek, Mesjanizm integralny, „Pressje” 2012, teka 28.

D. Masłowska, Między nami dobrze jest, Warszawa 2008.

D. Masłowska, Między nami dobrze jest, reż. G. Jarzyna, TR, Warszawa 2009.

T. Rakowski, Potomkowie chłopów – wolni od kultury, „Znak” nr 692, styczeń 2013

M. Duch-Dyngosz, Zapomniana genealogia Polaków, „Znak” nr 684, maj 2012

E. Thompson, Postkolonialne refleksje: jak wyjść z postkolonializmu, "Porównania" nr 5/2008

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student/studentka:

- Zna w pogłębionym stopniu kluczowe koncepcje teoretyczne dotyczące tożsamości narodowej oraz możliwości ich zastosowania do analizy konkretnego kontekstu kulturowego, zna podłoże religijne, polityczne i społeczne kultury własnej oraz innych.

- Zna kluczowe zjawiska i przeobrażenia z zakresu współczesnego dyskursu na temat tożsamości polskiej, relacje między konstruowanymi koncepcjami polskości a ujęciami tożsamości formułowanymi w obrębie innych kultur narodowych

- Potrafi opracować wyniki własnych badań z zakresu kulturoznawstwa, przeprowadzić analizę specyfiki danej kultury widzianej w perspektywie porównawczej oraz dokonać krytycznej interpretacji źródeł

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- obecność na zajęciach

- aktywny udział w zajęciach

- zaliczenie drobnych kolokwiów

- zaliczenie kolowium obejmującego całokształt omawianych w ramach kursów lektur i zagadnień

Na ocenę dostateczną: student potrafi zwięźle scharakteryzować najistotniejsze problemy związane ze współczesnymi dyskusjami nad tożsamością polską

Na ocenę dobrą: student wykazuje się rzetelną znajomość analizowanych w ramach zajęć lektur

Na ocenę bardzo dobrą: student wykazuje się szczegółową znajomością poznanych lektur oraz umiejętnością porównywania poznanych koncepcji oraz wyciągania samodzielnych wniosków z przeprowadzonych w ramach kursu dyskusji

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające - rozważania na temat losów tytułowych pojęć: polskości i tożsamości

2. Socjologiczne ujęcia tożsamości narodowej

3. Tożsamość polska w kontekście globalizacji

4. Odmiany polskiego patriotyzmu

5. Krytyczna analiza eseistyki dotyczącej polskości

6. Relacje między katolicyzmem a polskością

7. Polskość - między esencjalizmem a konstruktywizmem

8. Znaczenie narracji wskazującej na chłopską genealogię społeczeństwa polskiego

9. Obrazy polskości w filmie - analiza przykładów

10. Obrazy polskości w teatrze - analiza przykładów

11. Literatura jako pole walki rywalizujących ze sobą koncepcji polskości

12. Ku konstruktywizmowi - polski eidos

13. Tekst kultury jako narzędzie konstruowania koncepcji polskości oraz przedmiot badania

14. Analiza porównawcza jako narzędzie konstruowania tożsamości

15. Zmienne losy tożsamości we współczesnej rzeczywistości.

Metody dydaktyczne:

dyskusja, krytyczna analiza tekstu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 16:45 - 18:15, sala 406
Dorota Dąbrowska 17/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)