Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej WNP-PEZ-KPWCZ
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 34
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Klus-Stańska, D., Szczepska-Pustkowska M.(red). Pedagogika wczesnoszkolna - dyskursy, problemy, rozwiązania. WAiP, Warszawa, 2009;

Adamek I., Bałachowicz J. Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka. Wyd. Impuls, 2013.

Klus-Stańska D. Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce. Wyd. PWN, Warszawa, 2018

Czaja-Chudyba I., Muchacka B. Nauczyciele wczesnej edukacji. Koncepcje, kształcenie, wyzwania. Wyd. Petrus, 2016

Dudzikowa M., Knasiecka-Falbierska Knasiecka, Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej. Wyd. Impuls, 2013

Klus - Stańska D. (Anty)edukacja wczesnoszkolna. Wyd. Impuls, 2014.

-Kusiak K.,Nowakowska-Buryła I., Stawinoga R.(red.) Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Wyd.UMCS, Lublin 2009;

- Muchacka B., Kraszewski K. "Dziecko w świecie współczesnym". Wyd. Impuls, Kraków, 2008.

-Sowińska H. (red). Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej. Wyd. Naukowe UAM, Poznań, 2011.

Literatura dodatkowa:

- Bernstein, B Odtwarzanie kultury, PIW, Warszawa, 1990;

- Brzezińska A. Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. GWP, 2005;

- Bruner J. : Kultura edukacji. Universitas, Kraków 2006;

-Klus-Stańska D. Konstruowanie wiedzy w szkole, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, Olsztyn, 2000;

- M. Żytko (red). Kształcenie zintegrowane. Problemy teorii i praktyki. Wyd. Akademickie " Żak", Warszawa 2002;

-Klus - Stańska D., Nowicka M., Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej WSiP, Warszawa, 2005;

-Dolata R, Murawska B., Putkiewicz E., Żytko M., Monitorowanie osiągnięć szkolnych jako metoda doskonalenia edukacji Wyd. Akademickie " Żak", Warszawa 1997;

-Bałachowicz J., Kowalska A. (red.), Wczesna edukacja dziecka - stan obecny - perspektywy - potrzeby. Wyd. WSP TWP, Warszawa 2006;

Klus -Stańska D.,Szatan E. ,Bronk D. Wczesna edukacja. Między schematem a poszukiwaniem nowych ujęć teoretyczno - badawczych. Wyd. UG, Gdańsk 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

ocena dst (3,0): student na poziomie dostatecznym zna terminologię i podstawy teoretyczne pedagogiki wczesnoszkolnej, wskazuje jej miejsce wśród nauk pedagogicznych. Student ma pogłębioną i dosyć uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki wczesnoszkolnej, potrafi omówić jej dyskursy i współczesne założenia wybranych koncepcji; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice wczesnoszkolnej. Student posiada podstawowe, ale wystarczające umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat edukacji elementarnej oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych, pojawiających się w szkole. Rzadko prezentuje własne pomysły, wątpliwości i sugestie, popierając je rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi w zakresie edukacji elementarnej. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego dla dobra dzieci. Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy na poziomie dostatecznym.

ocena dst plus (3,5): student na poziomie dostatecznym plus zna terminologię i podstawy teoretyczne pedagogiki wczesnoszkolnej, wskazuje jej miejsce wśród nauk pedagogicznych. Student ma pogłębioną i dosyć uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki wczesnoszkolnej, potrafi omówić jej dyskursy i założenia wybranych koncepcji; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice wczesnoszkolnej. Student posiada dosyć pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat edukacji elementarnej oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych, pojawiających się w szkole. Student czasami prezentuje własne pomysły, wątpliwości i sugestie, oraz posiada umiejętność popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi w zakresie edukacji elementarnej. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego dla dobra dzieci. Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec dziecka.

ocena dobry (4,0) : student na poziomie dobrym zna terminologię i podstawy teoretyczne pedagogiki wczesnoszkolnej, wskazuje jej miejsce wśród nauk pedagogicznych. Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki wczesnoszkolnej, potrafi omówić jej dyskursy i założenia wybranych koncepcji; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice wczesnoszkolnej. Student posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat edukacji elementarnej oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych, pojawiających się w szkole. Student często w czasie zajęć prezentuje własne pomysły, wątpliwości i sugestie, oraz posiada umiejętność popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi w zakresie edukacji elementarnej. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego dla dobra dzieci. Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec dziecka.

ocena dobry plus (4,5) : student na poziomie dobrym zna terminologię i podstawy teoretyczne pedagogiki wczesnoszkolnej, wskazuje jej miejsce wśród nauk pedagogicznych. Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki wczesnoszkolnej, potrafi omówić jej dyskursy i założenia wybranych koncepcji; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice wczesnoszkolnej. Student posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat edukacji elementarnej oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych, pojawiających się w szkole. Student jest zawsze aktywny w w czasie zajęć i prezentuje własne pomysły, wątpliwości i sugestie, oraz posiada umiejętność popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi w zakresie edukacji elementarnej. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego dla dobra dzieci. Odznacza się wysoką odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec dziecka.

ocena dobry plus (5.0) : student na poziomie bardzo dobrym zna terminologię i podstawy teoretyczne pedagogiki wczesnoszkolnej, wskazuje jej miejsce wśród nauk pedagogicznych. Student ma wybitnie pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki wczesnoszkolnej, potrafi omówić jej dyskursy i założenia wybranych koncepcji; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice wczesnoszkolnej. Student posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat edukacji elementarnej oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych, pojawiających się w szkole. Student jest zawsze bardzo aktywny i przygotowany do zajęć i prezentuje własne pomysły, wątpliwości i sugestie, oraz posiada umiejętność popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi w zakresie edukacji elementarnej. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego dla dobra dzieci. Odznacza się wysoką odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec dziecka.

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1. obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność nieusprawiedliwiona). W przypadku powyżej 50% nieobecności student nie uzyskuje zaliczenia przedmiotu.

2. przygotowanie do zajęć - czytanie literatury, aktywny udział w dyskusji, przygotowanie referatu/prezentacji

3. zaliczenie kolokwium i napisanie eseju

Na ocenę końcową składa się ocena z kolokwium (max. 10 pkt), esej (10 pkt) aktywność na zajęciach (max. 10 pkt), i prezentacja referatu (max. 10 pkt).

Skala punktowa oceny końcowej:

40 - 37 pkt ocena 5

36 - 34 pkt ocena 4,5

33 - 30 pkt ocena 4,0

29 - 25- ocena 3,5

24 - 21 pkt ocena 3,0

20 pkt i mniej ocena 2,0

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 11:15, Kampus Wóycickiego Bud. 15, sala 1539
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 11:15, Kampus Wóycickiego Bud. 24, sala 008
jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 19:00 - 19:45, e-learning, sala e-learning
Ewa Kulawska 32/34 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)