Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński z elementami wiedzy o antyku WH-FPZ-I-1-JezLac
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7j3z8wQrWxHAFGj-cqDyrB6QU4L68YHaP8EiNP8-BKY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6a5a185f-73a2-4012-b9ce-c5450e896b1b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7j3z8wQrWxHAFGj-cqDyrB6QU4L68YHaP8EiNP8-BKY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6a5a185f-73a2-4012-b9ce-c5450e896b1b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

jak w opisie głównym

Efekty uczenia się:

FP1_W12

FP1_U12

FP1_K02

student:

rozumie złożoność i wielofunkcyjność języka, zna metody jego analizy, zna normy językowe i ich rolę w kształtowaniu komunikacji społecznej

potrafi zrozumieć podstawowy tekst napisany w języku łacińskim

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy językoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu

0,5 ECTS udział w zajęciach

1 ECTS kolokwia

Metody i kryteria oceniania:

student ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach, w ciągu każdego semestru student ma zaliczyć 3 kolokwia, obejmujące materiał gramatyczny z poprzednich zajęć; w I i II semestrze wraz z wymaganą frekwencją kolokwia te stanowią podstawę zaliczenia zajęć; na ocenę końcową z każdego semestru ma wpływ również aktywność studenta podczas zajęć w ciągu semestru. Możliwa jest także inna forma zaliczenia zajęć na ocenę - po ustaleniu ze studentami.

Zakres tematów:

strona bierna w praes., impf, fut I

deklinacja III

stopniowanie przymiotników

tworzenie i stopniowanie przysłówków

składnia nazw miast

part.praes.act.

zaimki wskazujące

deklinacja IV i V

Metody dydaktyczne:

wykład, tłumaczenie ze słownikiem, ćwiczenia gramatyczne, praca w grupie i indywidualna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 326
Dominika Budzanowska-Weglenda 25/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)