Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy przedsiębiorczości na rynku pracy. Aspekty praktyczne WK-S-PP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. M. Stec, T. Mróz, (red.), Prawo gospodarcze prywatne. Podstawowe instytucje, Warszawa 2021.

2. A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2020.

3. L. Florek, Prawo pracy, Warszawa 2019.

4. materiały informacyjne dostępne na stronie https://prod.ceidg.gov.pl

Akty prawne:

1. ustawa z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1292 ze zm.);

2. ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1291 ze zm.);

3. ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. 2018, poz. 648);

4. ustawa z dnia 6 marca 2018 roku – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. 2018, poz. 650);

5. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2020 poz 1740);

6. ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1526);

7. ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 2020 poz. 287);

8. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1500 ze zm.);

9. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1320);

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

- ocena 2 (ndst) - student nie zna podstawowych pojęć i instytucji z zakresu omawianych zagadnień; nie zna treści przepisów; nie ma wiedzy z zakresu doktryny oraz judykatury;

- ocena 3 (dst) - student w ograniczonym stopniu zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu omawianych zagadnień; ma słabo uporządkowaną wiedzę z treści przepisów oraz zagadnień prawnych powstałych na tym tle; posiada znacznie ograniczoną wiedzę na temat najważniejszych kontrowersji i problemów omawianych w doktrynie; słabo także orientuje się w judykaturze;

- ocena 4 (db) - student zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu omawianych zagadnień; ma dość dobrze uporządkowaną wiedzę z treści przepisów oraz zagadnień prawnych powstałych na tym tle; posiada średnio uporządkowaną wiedzę na temat najważniejszych kontrowersji i problemów omawianych w doktrynie; dość dobrze orientuje się w judykaturze;

- ocena 5 (bdb) - student zna podstawowe pojęcia i instytucje z z zakresu omawianych zagadnień; ma bardzo dobrze uporządkowaną wiedzę z treści przepisów oraz zagadnień prawnych powstałych na tym tle; posiada dobrze uporządkowaną wiedze na temat najważniejszych kontrowersji i problemów omawianych w doktrynie oraz orientuje się w judykaturze.

Umiejętności:

- ocena 2 (ndst) - student nie potrafi analizować treści przepisów oraz przedstawiać zagadnień prawnych; niedostatecznie formułuje w mowie i piśmie zagadnienia z zakresu omawianych kwestii i nie potrafi prezentować poglądów doktryny oraz rozstrzygnięć judykatury; nie potrafi znajdować i wykorzystywać źródeł informacji z zakresu omawianych zagadnień;

- ocena 3 (dst) - student w ograniczonym stopniu potrafi analizować treść przepisów oraz przedstawiać zagadnienia prawne; słabo formułuje w mowie i piśmie zagadnienia z zakresu omawianych kwestii i częściowo potrafi prezentować poglądy doktryny oraz rozstrzygnięcia judykatury; słabo potrafi znajdować i wykorzystywać źródła informacji z zakresu omawianych zagadnień;

- ocena 4 (db) - student potrafi właściwie analizować treść przepisów oraz przedstawiać zagadnienia prawne; dobrze formułuje w mowie i piśmie zagadnienia z zakresu omawianych kwestii i zadowalająco potrafi prezentować poglądy doktryny oraz rozstrzygnięcia judykatury; dość dobrze potrafi znajdować i wykorzystywać źródła informacji z zakresu omawianych zagadnień;

- ocena 5 (bdb) - student potrafi całkowicie poprawnie analizować treść przepisów oraz przedstawiać zagadnienia prawne; bardzo dobrze formułuje w mowie i piśmie zagadnienia z zakresu omawianych kwestii i bardzo dobrze potrafi prezentować poglądy doktryny oraz rozstrzygnięcia judykatury; bezbłędnie potrafi znajdować i wykorzystywać źródła informacji z zakresu omawianych zagadnień.

Kompetencje:

- ocena 2 (ndst) - student nie potrafi zaplanować i zorganizować indywidualnej pracy mającej na celu rozwiązanie problemów z zakresu omawianych zagadnień; nie angażuje się w przebieg zajęć i nie przedstawia własnych poglądów i krytycznych wypowiedzi;

- ocena 3 (dst) - student słabo potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu rozwiązanie problemów z zakresu omawianych zagadnień; okazjonalnie angażuje się w przebieg zajęć i przedstawia własne poglądy i krytyczne wypowiedzi;

- ocena 4 (db) - student potrafi dobrze zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu rozwiązanie problemów z zakresu omawianych zagadnień; często i aktywnie angażuje się w przebieg zajęć i przedstawia własne poglądy i krytyczne wypowiedzi;

- ocena 5 (bdb) - student potrafi bardzo dobrze zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu rozwiązanie problemów z zakresu omawianych zagadnień; bardzo często aktywnie angażuje się w przebieg zajęć i przedstawia własne poglądy i krytyczne wypowiedzi.

Zakres tematów:

1. Pojęcie działalności gospodarczej, przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa;

2. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, spółki handlowe oraz inne podmioty;

3. Rodzaje przedsiębiorców i form prowadzenia działalności gospodarczej, klasyfikacja spółek (spółki cywilne, spółki handlowe – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna);

4. Oznaczenia przedsiębiorców (firma), zasady prawa firmowego, ochrona firmy;

5. Czynności i reprezentacja przedsiębiorców w obrocie prawnym;

6. Rejestracja przedsiębiorców - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej oraz rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;

7. Ochrona praw konsumentów;

8. Zawieranie i wykonywanie umów w obrocie gospodarczym (strony, przedmiot, forma i treści różnych typów kontraktów gospodarczych oraz konsekwencje niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych);

9. Różnice w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę i tzw. umów cywilnoprawnych;

10.Umowa o pracę – elementy, rodzaje i najistotniejsze kwestie związane z jej podpisaniem;

11. Przyczyny i sposoby rozwiązania stosunku pracy;

12. Zagadnienia dotyczące czasu pracy, godzin nadliczbowych i urlopów pracowniczych.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

- praca z tekstem aktów prawnych (analiza treści przepisów);

- przedstawianie i analiza stanowiska doktryny i orzecznictwa w omawianych kwestiach;

- prezentacja i omówienie przykładowych dokumentów;

- rozwiązywanie kazusów;

- studium przypadku;

- dyskusja;

- praca w grupach;

Warunki zaliczenia:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach);

- aktywny udział w zajęciach;

- pozytywny wynik końcowego zaliczenia.

Forma zaliczenia - pisemne kolokwium.

Kryteria zaliczenia ćwiczeń:

- pozytywna ocena merytorycznego przygotowania do zajęć i aktywności podczas zajęć (każdy student zostanie oceniony przez prowadzącego; ocena będzie dotyczyła merytorycznego przygotowania studenta do zajęć i zaangażowania w ich przebieg);

- pozytywna ocena znajomości treści programowych przedmiotu.

Na ocenę końcową składają się następujące elementy:

- obecność na zajęciach;

- merytoryczne przygotowanie do zajęć i aktywność podczas zajęć;

- ocena uzyskana z pisemnego kolokwium

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 8:45, sala 328
Arkadiusz Mróz 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)