Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium WSE-EK-SEMLIC
Seminarium licencjackie (SEMLI) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura zależna od tematyki pracy zaliczeniowej.

Literatura dotycząca metodyki i metodologii przygotowywania pracy

1. Pieter J., Ogólna metodologia pracy naukowej. Wrocław 1967.

2. Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 2007

3. Chava Frankfort-Nachmias, David Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

4. Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008.

5. Weiner J., Technika pisania i prezentowania prac naukowych. Publikacja naukowa, praca seminaryjna, praca magisterska, referat, poster, Kraków 1992.

6. Mendel T., Metodyka pisania prac doktorskich, Poznań 1996.

7. Pawlik K., Zenderowski R., Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, Warszawa 2010.

8. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. Rudniański J., Sprawność umysłowa, Warszawa 1984.

2. Rudniański J., Uczelnia i ty. Technologia pracy umysłowej, Warszawa 1983.

3. Święcicki M., Jak studiować? Jak pisać pracę magisterską?, Warszawa 1971.

Efekty uczenia się:

Kompetencje społeczne

student

- wykazuje akceptację istnienia różnych perspektyw poznawczych i umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne

- ma umiejętność formułowania sądów w ważnych sprawach gospodarczych i społecznych w tym potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Umiejętności

student potrafi:

- interpretować dane ekonomiczne i zjawiska społeczne w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku

samodzielnie się dokształcać, wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowe

- korzystać ze źródeł danych ekonomicznych i metod ich analizowania oraz dokonywać krytycznej analizy sposobu ich pozyskania posługując się przy tym systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi, zawodowymi i moralnymi odnoszącymi się do studiowanego kierunku

- postrzegać problemy ekonomiczne oraz prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne), wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów służące procesowi podejmowaniu prawidłowych decyzji w działalności gospodarczej

Metody i kryteria oceniania:

Efekty w zakresie umiejętności i kompetencji weryfikowane będą na podstawie treści zawartych w poszczególnych elementach pracy dyplomowej: konspekt pracy, kwerenda bibliograficzna, projekt procedury badawczej, przegląd literatury, rozdział pracy dyplomowej.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Harmonogram przygotowywania poszczególnych elementów pracy.

2. Wymagania stawiane pracy dyplomowej

3. Metody badawcze. Metody wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i użytkowania informacji.

4. Wybór problemu badawczego

3. Określenie tematu pracy licencjackiej

4-6. Prezentacja koncepcji prac dyplomowych przez studentów

7. Przegląd literatury

8. Plagiat

9. Redakcja pracy

10. Struktura pracy

11. Formatowanie pracy

12 - 15. Prezentacja badań lub rozdziału pracy

Metody dydaktyczne:

OPIS METODY DYDAKTYCZNEJ

Efekty w zakresie umiejętności i kompetencji osiągnięte zostaną z zastosowaniem metod poszukujących (samodzielnego uczenia się) z obszaru dyskusji:

- seminaryjna - opiera się na kompetentnych wypowiedziach przygotowanych do dyskusji studentów, w trakcie seminarium promotor wprowadza w temat, organizuje i kieruje dyskusją, porządkuje, podsumowuje wypowiedzi studentów, dokonuje oceny przygotowania do dyskusji, formy wypowiedzi, udziału w dyskusji,

- referat - przygotowane przez studentów referaty stanowią wprowadzenie i podstawę do dyskusji, jej poprawna realizacja wymaga właściwego doboru tematu i źródeł, problemowego ujęcia treści inspirujących dyskusję, sposobu wygłoszenia (unikanie czytania) i podsumowania w formie ustalenia wyników dyskusji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, Kampus Wóycickiego Bud. 23, sala 410
Adam Koronowski 3/6 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, Kampus Wóycickiego Bud. 23, sala 101
Zenon Stachowiak 2/6 szczegóły
3 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, Kampus Wóycickiego Bud. 12, sala 1221
Dariusz Filip 1/4 szczegóły
4 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, Kampus Wóycickiego Bud. 15, sala 1556
Magdalena Hryniewicka 3/6 szczegóły
5 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, Kampus Wóycickiego Bud. 23, sala 401
Dariusz Karaś 6/6 szczegóły
6 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, Kampus Wóycickiego Bud. 15, sala 1522
Piotr Komorowski 7/6 szczegóły
7 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, Kampus Wóycickiego Bud. 23, sala 411
Jolanta Pakulska 2/6 szczegóły
8 każdy piątek, 9:45 - 11:15, Kampus Wóycickiego Bud. 15, sala 1523
Bartosz Stachowiak 1/6 szczegóły
10 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, Kampus Wóycickiego Bud. 23, sala 410
Agnieszka Wikarczyk 6/6 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)