Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia z prawa konstytucyjnego i Unii Europejskiej WK-N-PKiUE
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afW3WXpyxROyAZcjG89Q2PLROx9Boea7ew09P9vyoxsI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e74f6e0a-017e-4530-ae97-d4a2b583ddf6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Podstawowe zródło

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.

Literatura

J. Mordwiłko, Wybór aktów prawnych do nauki prawa konstytucyjnego, Wyd. Liber,

Warszawa (dowolone wydanie)

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Wyd. Liber, Warszawa

(dowolne wydanie)

Literatura fakultatywna

M. Poniatowski, Podstawy finansowania nauczania religii w szkołach publicznych z

budzetu panstwa, [w:] Religia i etyka w edukacji publicznej, J. Krukowski, P. Sobczyk,

M. Poniatowski (red.), Warszawa 2014, s. 169-209.

Współdziałanie miedzy panstwem a Kosciołem na rzecz ubogich, [w:] Katolickie

zasady relacji panstwo-Kosciół a prawo polskie, J. Krukowski, M. Sitarz, H. Stawniak

(red.), Lublin 2015, s. 307-322.

Efekty uczenia się:

Wiedza

EK 1

Student ma uporzadkowana znajomosc problematyki dotyczacej podstawowych zagadnień z prawa konstytucyjnego

EK 2

Student ma uporzadkowana znajomosc problematyki dotyczacej podstawowych zagadnień z prawa Unii Europejskiej

Umiejętności

EK 3

Student potrafi wykorzystac podstawowe srodki prawne wynikajace z prawa

konstytucyjnego

EK 4

Student potrafi wykorzystac podstawowe srodki prawne wynikajace z prawa Unii Europejskiej

Kompetencje

EK 5

Student potrafi formułowac własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

zwiazane z prawem konstytucyjnym i prawem Unii Europejskiej

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA:

ocena ndst (2) student nie zna podstawowych instytucji prawnych, problematyki oraz orzecznictwa związanych z

przedmiotem zajęć,

ocena dst (3) - j.w. w stopniu przynajmniej poprawnym.

ocena db (4) - j.w. w stopniu prawidłowym, pozwalającym na zajęcie własnego stanowiska

ocena bdb (5) - j.w. w stopniu wzorowym, pozwalającym na swobodną dyskusję z wykorzystaniem trafnej argumentacji.

UMIEJĘTNOŚCi:

ocena ndst (2) student nie potrafi dokonywać samodzielnej wykładni obowiązujących przepisów związanych z przedmiotem

zajęć jak również przedstawić wywodu prawniczego,

ocena dst (3) - j.w. w stopniu przynajmniej poprawnym.

ocena db (4) - j.w. w stopniu prawidłowym, pozwalającym na zajęcie własnego stanowiska

ocena bdb (5) - j.w. w stopniu wzorowym, pozwalającym na swobodną dyskusję z wykorzystaniem trafnej argumentacji.

KOMPETENCJE:

- ocena ndst (2) - student nie potrafi potrafi formułować własnych wypowiedzi oraz konstruktywnych uwag krytyczne oraz nie

widzi potrzeby stałego obowiązku poznawania przepisów i aktualnego orzecznictwa związanego z przedmiotem zajęć

ocena dst (3) - j.w. w stopniu przynajmniej poprawnym.

ocena db (4) - j.w. w stopniu prawidłowym, pozwalającym na zajęcie własnego stanowiska

ocena bdb (5) - j.w. w stopniu wzorowym, pozwalającym na swobodną dyskusję z wykorzystaniem trafnej argumentacji.

na ocenę końcową składa się ocena z egzaminu ustnego, podczas którego student musi wykazać się odpowiednia

znajomością źródeł prawa oraz literatury przedmiotu oraz osiągnieciem efektów kształcenia w skali ocen od niedostatecznej

(2) do bardzo dobrej (5)

Zakres tematów:

Zasady ustrojowe

Wolnosci, prawa i obowiazki człowieka i obywatela

Zródła prawa konstytycyjnego i wspólnotowego

Sejm i Senat

Prezydent

Rada Ministrów i administracja rzadowa

Samorzad terytorialny

Sady i trybunały

Organy kontroli panstwowej i ochrony prawa

Finanse publiczne

Stany nadzwyczajne

Zmiana konstytucji

Organy Unii Europejskiej

Metody dydaktyczne:

wykład z dyskucją, analiza kazusów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 15:30 - 17:00, sala 313
Michał Poniatowski 38/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)