Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa WK-N-NM1
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. List apostolski motu proprio 'Mitis Iudex Dominus Iesus" reformujący kanony Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczące spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa, Biblios, Tarnów 2015.

2. Praktyczny komentarz do Listu apostolskiego motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus papieża Franciszka, red o. Piotr Skonieczny OP, Tarnów 2015.

3. Komentarz do Instrukcji procesowej 'Dignitas connubii', red. T. Rozkrut, Sandomierz 2007.

4. P. Malecha, processus brevior: Istotne jego elementy i niektóre spostrzeżenia praktyczne, W: Wybrane zagadnienia procesu małżeńskiego w XXX-lecie Kodeksu Jana Pawła II, red. T. Rozkrut, Wydawnictwo Biblos Tarnów 2014, s. 11-26.

5. T. Rozkrut, Dodatek,2. Nowe kompetencje Trybunału Roty Rzymskiej, W:Wybrane zagadnienia procesu małżeńskiego w XXX-lecie Kodeksu Jana Pawła II, red. T. Rozkrut, Wydawnictwo Biblos Tarnów 2014, s. 161-166.

6. T. Rozkrut, Dodatek, 3. Dekret Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej na temat przechowywania akt zakończonych procesów małżeńskich, W:Wybrane zagadnienia procesu małżeńskiego w XXX-lecie Kodeksu Jana Pawła II, red. T. Rozkrut, Wydawnictwo Biblos Tarnów 2014, s. 167-171.

Literatura uzupełniająca:

1. Posynodalna Adhortacja Apostolska Amoris Laetitia o miłości w rodzinie, Wydawnictwo M, Kraków 2016;

2. U. Nowicka, Proces skrócony przed biskupem, Ius Matrimoniale 27(2016) nr 1, s. 109-127.

3. T. Gałkowski, Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych wobec wątpliwosci związanych z Listem apostolskim "Mitis Iudex Dominus Iesus", Ius Matrimoniale 27(2016) nr. 2, s. 21-53.

4. Jan Krajczyński (red.), Proces małżeński według moto proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, Płock 2015.

5. W. Góralski, Motu proprio papieża Francjszka Mitis Iudex Dominus Iesus. Prezentacja dokumentu, Ius Matrimoniale 26(2015) nr 3, s. 5-23.

6. Urszula Nowicka, Proces o nieważność małżeństwa po Mitis Iudex Dominus Iesus w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2016.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w wykładach, egzamin pisemny.

Zakres tematów:

1. Historia procesu małżeńskiego do MIDI. Struktura MIDI oraz skutki tego dokumentu.

2. Zwyczajny proces

2.1. Wprowadzenie sprawy:

2.1.1. właściwość sądu i prawo zaskarżenia małżeństwa.

2.1.2. skarga powodowa.

2.1.3. Przyjecie lub odrzucenie skargi powodowej.

2.2. Wezwanie i zawiadomienie stron.

2.3. Zawiązanie sporu.

2.4. Niestawiennictwo stron.

2.5. Zawieszenie, umorzenie i zrzeczenie się instancji.

3. Postępowanie dowodowe:

3.1. Dowody.

3.2. Rodzaje dowodów:

3.2.1. oświadczenia stron.

3.2.2. dokumenty.

3.2.3. zeznania świadków.

3.2.4. opinie biegłych.

3.2.5. domniemania

4. Publikacja akt i zamknięcie postępowania dowodowego.

5. Dyskusja w sprawie.

6. Wydanie wyroku

7. Ewentualna apelacja i postępowanie

8. Skarga o nieważność wyroku

9. Proces skrócony przed biskupem

10 Proces oparty na dokumentach

Metody dydaktyczne:

Efekty wiedzy (EK 1-3):

Metoda dydaktyczna: wykład informacyjny, konwersatoryjny, opis.

Weryfikacja: Egzamin pisemny.

Efekty umiejętności (EK 4-6):

Metoda dydaktyczna: wykład problemowy, studium przypadku.

Weryfikacja: Egzamin pisemny.

Efekty kompetencji (EK 7-8):

Metoda dydaktyczna: problemowa, dyskusyjna.

Weryfikacja: Egzamin pisemny, indywidualna ocena przygotowania.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 16:45 - 18:15, sala 405
wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 18:30 - 20:00, sala 405
Henryk Stawniak 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)