Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Traktat o Trójcy Świętej i o Łasce WK-N-TŚ
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: br4erky
Literatura:

Cz. Bartnik, Dogmatyka katolicka, Lublin 2000.

E. Piotrowski, Traktat o Trójcy Świętej, w: E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski (red.), Dogmatyka t. 4, Warszawa 2007.

Cz. Rychlicki, O Trójcy Świętej (skrypt), Płock 2008.

Z. Kijas, Traktat o Duchu Świętym i łasce, w: E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski (red.), Dogmatyka t. 4, Warszawa 2007.

Cz. Bartnik, Dogmatyka katolicka, Lublin 2003.

G. Kraus, Nauka o łasce-zbawienie jako łaska, w: W. Beinert (red.), Podręcznik teologii dogmatycznej, Kraków 1999.

Literatura uzupełniająca:

A.A. Napiórkowski, Bogactwo łaski a nędza grzesznika, Kraków 2011.

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA I OPIS ECTS:

W zakresie wiedzy :

EK1- zna pojęcia z zakresu teologii dogmatycznej, nauki o łasce i Trójcy Świetej(TMA_W06)

W zakresie umiejętności:

EK 2-potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować i oceniać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł teologicznych z wykorzystaniem wiedzy teologicznej. Posiada umiejętności badawcze z zakresu teologii obejmujące analizę tekstów teologicznych, syntezę różnych źródeł, idei i poglądów, dobór metod i konstruowania narzędzi badawczych pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów, posiada umiejętność interpretowania podstawowych źródeł teologicznych(TMA_U01, TMA_U02, TMA_U04)

W zakresie kompetencji społecznych:

EK 3- interesuje się dokonaniami naukowymi ośrodkami i szkołami badawczymi w zakresie teologii z podejmowanego zagadnienia( TMA_K08).

Opis ECTS:

Aktywny udział w wykładach: 30 godz.

Praca własna studenta: 30 godz.

Konsultacje z prowadzącym: 10 godz.

Razem: 70 godz.=3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ndst: Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować przekazanej wiedzy.

Ocena dst: Student prezentuje biblijne podstawy nauki o łasce i Trójcy Świętej, rozwój historyczny nauki o łasce i Trójcy Świętej, oraz systematyczną refleksję nad wydarzeniem łaski.

Ocena db: Student efektywnie prezentuje zdobytą wiedzę, dokonując jej analizy.

Ocena bdb: Student potrafi efektywnie prezentować ugruntowaną wiedzę dokonując jej analizy i prowadząc dyskusje na problemowe tematy związane z nauką o łasce i Trójcy Świętej.

Zakres tematów:

Teza 1. Przygotowanie do objawienia Trójcy Świętej (Badania nad przygotowaniem objawienia trynitarnego; Objawienie Boga w Starym Testamencie; Pozabiblijne objawienie Boga)

Teza 2. Nowotestamentowe objawienie Trójcy Świętej (Orędzie Jezusa o Bogu; Przepowiadanie Kościoła pierwotnego; Duch Święty w teologii św. Jana; Formy i teksty trynitarne w Nowym Testamencie)

Teza 3. Formowanie się dogmatu trynitarnego w pierwotnym chrześcijaństwie

(Źródła i siły rozwojowe dogmatu; Pierwsze próby wyjaśnienia przez apologetów)

Teza 4. Formowanie się dogmatu trynitarnego w dyskusjach z herezjami i droga teologii w kierunku soboru nicejsko-konstantynopolitańskiego (Herezje antytrynitarne; Decyzje wielkich soborów)

Teza 5. Wyjaśnienie dogmatu przez Magisterium Kościoła

(Rozwój formuł dogmatycznych; Precyzowanie zachodniej nauki za pomocą „Filioque”; Współistotność Syna Bożego z Ojcem; Bóstwo Ducha Świętego)

Teza 6. Pochodzenie Osób w Trójcy Świętej

Teza 7. Relacje w Bogu (Synteza nauki o relacjach)

Teza 8. Osoby w Bogu

Teza 9.Posłannictwo Osób Boskich

TRAKTAT O ŁASCE

1. Wstęp do nauki o łasce.

2. Łaska w Starym Testamencie.

3. Łaska w Nowym Testamencie.

4. Nauka o łasce u św. Pawła.

5. Nauka o łasce w okresie patrystycznym.

6. Spór Augustyna z Pelagiuszem.

7. Średniowieczna teologia łaski.

8. Reformacyjna teologia łaski.

9. Nauka o łasce w kolejnych wiekach.

10. Ogólna teologia łaski.

11. Szczegółowa teologia łaski.

12. Podstawowe akty realizacji zbawienia jednostek

13. Nowe życie usprawiedliwionych we wspólnocie miłości z Bogiem

14. Punkty sporne między katolikami a protestantami w ujęciu doktryny o usprawiedliwieniu.

15. Wiara, nadzieja, miłość.

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 13:00, sala 305
Dariusz Pater 32/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)