Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pisarz-myśliciel-profesor. Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza jako synteza epoki WH-KON-A.M.Pisarz
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podmiotu:

A. Mickiewicz, Literatura słowiańska, Kurs pierwszy, oprac. Julian Maślanka, w: tegoż, Dzieła, tom VIII, Warszawa 1997.

A. Mickiewicz, Literatura słowiańska, Kurs drugi, oprac. Julian Maślanka, w: tegoż, Dzieła, tom IX, Warszawa 1997

A. Mickiewicz, Literatura słowiańska, Kurs trzeci, oprac. Julian Maślanka, w: tegoż, dzieła, tom X, Warszawa 1998.

A. Mickiewicz, Literatura słowiańska, Kurs czwarty, oprac. Julian Maślanka, w: tegoż, Dzieła, tom XI, Warszawa 1998.

A. Mickiewicz, Prelekcje paryskie. Wybór, tom 1-2, przekład z francuskiego i komentarze Leon Płoszewski, wybór, wstęp i opracowanie Marta Piwińska, Kraków 1997.

Literatura przedmiotu:

S. Sawicki, A. Mickiewicza synteza literatury słowiańskiej, w: tegoż, Początki syntezy historycznoliterackiej w Polsce. O sposobach syntetycznego ujmowania literatury w 1 połowie w. XIX, Warszawa 1969, s. 216-242.

A. Sikora, Mickiewicz: porządek czasu i porządek wieczności, w: tegoż, Posłannicy słowa. Hoene-Wroński, Towiański, Mickiewicz, Warszawa 1967, s. 239-346.

W. Weintraub, Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza, Warszawa 1998.

M. Wodzyńska, Adam Mickiewicz i romantyczna filozofia historii w College de France, Warszawa 1976.

W. Weintraub, Profecja i profesura. Mickiewicz, Michelet i Quinet, Warszawa 1975.

A. Witkowska, Towiańczycy, Warszawa 1989.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą:

- student zna kryteria periodyzacji literatury polskiej i powszechnej, zna kanoniczne dzieła literackie z poszczególnych epok, główne kierunki ich analizy i interpretacji.

-potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami

badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego.

- jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami.

Na ocenę dobrą student:

-zna kryteria periodyzacji literatury polskiej,zna kanoniczne dzieła literackie z poszczególnych epok.

- potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami

badawczymi z zakresu literaturoznawstwa.

- jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej.

Na ocenę dostateczną student:

- ma podstawową wiedzę w zakresie periodyzacji literatury polskiej, potrafi wymienić kanoniczne dzieła literackie z poszczególnych epok.

- potrafi podjąć próbę opisu dzieła literackiego z wykorzystaniem podstawowych terminów i narzędzi badawczych.

- potrafi podjąć próbę krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej.

Zakres tematów:

Zagadnienia szczegółowe:

1. "Literatura słowiańska" Adama Mickiewicza - kontekst powstania, kompetencje wykładowcy.

2. Mickiewicz jako historyk literatury - prelekcje jako synteza historycznoliteracka. Zarys problematyki.

3. Literatury słowiańskie (polska, rosyjska, bułgarska, serbska etc.) w świetle prelekcji.

4. Od historii do historiozofii - dzieje w wykładach o literaturze słowiańskiej.

5. Mickiewicz wobec filozofii niemieckiej oraz wobec filozofii polskiej (zwłaszcza filozofii narodowej lat 40. XIX wieku).

6. Mickiewicz wobec Zachodu i zachodniej kultury.

7. "Literatura słowiańska" jako wielki projekt odrodzenia cywilizacyjnego.

8. Mesjanizm prelekcji paryskich.

9. Recepcja wykładów o literaturze słowiańskiej Adama Mickiewicza. Komentarze i spory na emigracji i w kraju.

10. Obecny stan badań na temat prelekcji paryskich. Perspektywy.

Metody dydaktyczne:

Metody:

- praca z tekstem literackim pod kierunkiem prowadzącej ćwiczenia.

- dyskusja

- samodzielna analiza wybranych fragmentów literatury przedmiotu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Magdalena Woźniewska-Działak 10/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)