Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

"Wiersze rwane prosto z krzaka". Poezja ks. Jana Twardowskiego WH-KON-Poz.J.Tward
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ao--ajakpkF1le7N_k10BLYG3SFqMjuA8_sgRHN8eBFQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=93d6e66b-b93d-4d96-8f0e-8758f812a18c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podmiotowa

J. Twardowski., Utwory zebrane, t. 1-3, 5-11, red. A. Iwanowska; t. 4, red. M. Kindziuk, Kraków 2002 [lub inny zbiór (zbiory) wierszy]; J. Twardowski, Niecodziennik, Kraków 1991.

Przedmiotowa

J. Błoński, Ksiądz Jan Twardowski i uroki powtórzenia, „Tygodnik Powszechny“, 2000, nr 44, s. 17; K. Dybciak, Śmiech to nie grzech, w; tenże, Trudne spotkanie. Literatura polska XX wieku wobec religii, Wydawnictwo ARCANA, Kraków 2005, s. 156-177 [pierwodruk:„Więź“,1988, nr 7/8, s. 241-258]; M. Grzebałtowska, Ksiądz Paradoks. Biografia Jana Twardowskiego, Kraków 2011;M. Jasińska-Wojtkowska, Horyzonty literackiego sacrum, Lublin 2003; K. Kolberger, Przypadek nie-przypadek. Z Krzysztofem Kolbergerem między wierszami księdza Jana Twardowskiego rozmawia Aleksandra Iwanowska, Częstochowa 2007; J. Kowalewska-Dąbrowska, Językowy obraz Boga i człowieka w poezji Jana Twardowskiego, Gdańsk 2008;K. Nowosielski, W poszukiwaniu „znaków nadziei”, w: tenże, Troska i czas. Szkice o poezji i przemijaniu, Gdańsk 2001, s. 81-93; S. Sawicki, Poetyka, interpretacja, sacrum, Warszawa 1981; S. Sawicki, Z pogranicza literatury i religii, Lublin 1978; J. Sikora, Tylko miłość, „Ład” 1987, nr 30, s. 13; J. Sikora, Wierszem wyrazić Niewypowiedzianego. Esej o współczesnej poezji kapłańskiej, „EPEA“. Almanach, t. 4, Białystok 2004; W. Smaszcz, Ludzie, których spotkałem. Waldemara Smaszcza rozmowy z ks. Twardowskim, Białystok 2001; A. Sulikowski, Na początku był wiersz czyli 13 nowych odczytań poezji ks. Jana Twardowskiego, Kraków 1998; A. Sulikowski, „Serce czyste“. Świat poetycki ks. Jana Twardowskiego, wyd. 2 zm., Lublin 2001; J. Szymik, W poszukiwaniu teologicznej głębi literatury. Literatura piękna jako locus theologicus, Katowice 1994; Z. Zarębianka, Poezja wymiaru sanctum. Kamieńska, Jankowski, Twardowski, Lublin 1992; H. Zaworska, ks. Jan Twardowski, Rozmowa z księdzem Twardowskim, Kraków 2000; B. Zeler, Po wiersz tak prosty, że każdy zrozumie. O poezji Jana Twardowskiego, Katowice 2001.

Efekty uczenia się:

FP1_W14

FP1_U01

FP1 UO2

FP1 UO4

FP1 UO7

FP1 UO8

FP1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie pracy pisemnej i aktywności na zajęciach.

KRYTERIA OCENIANIA

Bardzo dobrą ocenę (5) uzyskuje student, który:

- ma bardzo dobrze uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o dziełach literackich omawianych na konwersatorium oraz zna zasady analizy i interpretacji ich kontekstów kulturowych.

- posiada bardzo dobre umiejętności w zakresie formułowania problemów badawczych, doboru metod i narzędzi badawczych oraz prezentowania wyników przeprowadzonych badań w sposób zgodny z normami języka polskiego. Bardzo dobrze potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego w celu odsłonięcia jego znaczeń, aksjologicznych horyzontów, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Posiada bardzo dobrą umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania i formułowania wniosków.

Dobrą ocenę (4) uzyskuje student, który:

- ma bardzo dobrze uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o dziełach literackich omawianych na konwersatorium oraz zna zasady analizy i interpretacji ich kontekstów kulturowych.

- posiada dobre umiejętności w zakresie formułowania problemów badawczych, doboru metod i narzędzi badawczych oraz prezentowania wyników przeprowadzonych badań w sposób zgodny z normami języka polskiego. Dobrze potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego w celu odsłonięcia jego znaczeń, aksjologicznych horyzontów, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Posiada dobrą umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania i formułowania wniosków.

Dostateczną ocenę (3) uzyskuje student, który:

- ma dostatecznie uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o dziełach literackich omawianych na konwersatorium oraz zna zasady analizy i interpretacji ich kontekstów kulturowych.

- posiada dostateczne umiejętności w zakresie formułowania problemów badawczych, doboru metod i narzędzi badawczych oraz prezentowania wyników przeprowadzonych badań w sposób zgodny z normami języka polskiego. Dostatecznie potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego w celu odsłonięcia jego znaczeń, aksjologicznych horyzontów, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Posiada dostateczną umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania i formułowania wniosków.

Niedostateczną ocenę (2) uzyskuje student, który

- nie spełnia kryteriów ujętych w efektach kształcenia.

Zakres tematów:

Współczesna poezja kapłańska.

Poezja ks. Jana Twardowskiego – religijna, kapłańska, franciszkańska.

Twardowski i Herbert – podobieństwa i różnice.

Twardowski i Kamieńska – poetycka korespondencja.

Wiara u Twardowskiego a wiara u Miłosza.

Sposób ukazania Boga.

Miłość – jeden z głównych motywów.

Motyw anioła.

Humor w wierszach a w "Niecodzienniku" – porównanie.

Paradoks – ulubiony środek stylistyczny w poezji Twardowskiego.

Świat przyrody – tło czy bohater wierszy?

Oryginalność liryki Twardowskiego.

Metody dydaktyczne:

Przede wszystkim następujące metody:

wykładowa, problemowa, "burza mózgów", panelowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Jerzy Sikora 17/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)