Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowe słowa - nowa rzeczywistość WH-KON-Noweslowa
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=30003
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3akotoZhgDWIfDavZM1pF9nd5WExBHnQCrYcAgRoJhtpA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=fe614ce6-1bb4-41db-9f4f-7c13531a7ea5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Wszystkie omawiane teksty (niżej wymienione oraz te, które wybierzemy wspólnie zgodnie z zainteresowaniami studentów) będą dostępne na platformie Moodle.

Burkacka I., Janusze, Halyny, Sebixy i Karyny. Memy internetowe jako źródło nowych eponimów, „Poradnik Językowy”, z. 4, 2020

Furmaniak K. Bookosfera. Środki słowotwórcze w języku blogerek książkowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach", Katowice : UŚ, Nr 3887 (2019), s. 79-86

Gałczyńska A. Słownictwo tekstów kierowanych do dzieci - zdrobnienia i spieszczenia, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis 62, Studia Linguistica 4 (2008), s. 76-83

Kapuścińska A., O emotikonach raz jeszcze – na przykładzie emotikonu „XD” w języku polskim, "Prace jezykoznawcze" nr XXII/2, s. 57–66.

Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa 2018

Niekrewicz A., Funkcjonalne naruszenia normy ortograficznej w memach internetowych, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (32), 2014, s. 93-103.

Niekrewicz A., Hashtag – znacznik czy nowy środek wyrazu? Próba analizy strukturalno-funkcjonalnej, "Studia Jezykoznawcze" t.19, 2020, s. 277-286.

Włoskowicz W., Koronawirus jako problem językoznawstwa polonistycznego, "Poradnik Językowy", z. 6 / 2020, s.98-111.

Efekty uczenia się:

Student zna typy neologizmów i kryteria oceny ich poprawności, a także funkcje pełnione w przekazie językowym.

Student analizuje materiał językowy pod kątem rozpoznawania neologizmów i ich funkcji, potrafi zrekonstruować sposób ich pojawienia się w polszczyźnie (m.in. mechanizmy słowotwórcze, typy zapożyczenia, rodzaj neofrazeologizmu, mechanizmy neosemantyzacji).

Student potrafi dyskutować na temat przydatności neologizmów oraz ich znaczenia społecznego, wyraża opinie na temat czytanych na zajęciach najnowszych tekstów językoznawczych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia są:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności);

- aktywność przejawiająca się w odrabianiu prac domowych na platformie Moodle, dyskusji nad przeczytanymi tekstami naukowymi, w przygotowaniu krótkich wystąpień tematycznych;

- zaliczenie testu semestralnego, który będzie sprawdzał znajomość teorii lingwistycznej oraz praktykę analizy neologizmów.

Na ocenę bardzo dobrą: student poprawnie wskazuje, charakteryzuje i ocenia dowolny typ neologizmów, w tym ich najnowsze rodzaje powstające w związku z nowymi technologiami.

Na ocenę dobrą: student wskazuje, charakteryzuje i ocenia niektóre typy neologizmów.

Na ocenę dostateczną: student z pomocą wykładowcy wskazuje, charakteryzuje i ocenia niektóre typy neologizmów.

Zakres tematów:

1. Cztery główne typy neologizmów w teorii i praktyce

2. Kryteria oceny neologizmów.

3. Przegląd źródeł internetowych - słowniki internetowe i serwisy redagowane przez językoznawców

4. Fenomen plebiscytu na młodzieżowe słowo roku - analiza neologizmów z Galerii młodzieżowych słów roku

5. Eponimy

6. Emotikony, które stają się słowami, na przykładzie XD

7. Fenomen hashtagów

8. Memobłędy i ich przenikanie do języka potocznego

9. Słownictwo popularnych socjolektów (blogerki książkowe, włosomaniaczki itd.)

10. Koronasłownictwo

11. Co i skąd zapożycza współczesna polszczyzna?

12. Neologizmy z gier komputerowych i popularnych seriali

13. Neologizmy słowotwórcze jako narzędzie walki politycznej

Metody dydaktyczne:

Metody: wykład konwersatoryjny, prezentacja, metoda referatu, praca ze źródłem, dyskusja

Sposoby weryfikacji: ocena z testu końcowego na platformie Moodle (zagadnienia teoretyczne i praktyczne), ocena ciągła aktywności studenta (udziału w dyskusji, przygotowania prac domowych i referatu)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz 10/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)