Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura artystyczna-sztuki piękne WH-KUZ-I-2-KultArtys
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adbLAFSrcQWUdQBs6JVPP7u-gDjrL1Sj6CI0pLuPcai01%40thread.tacv2/conversations?groupId=57751acd-57eb-4c59-a988-d7e01e8f3e6d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa 2004.

Charlotte i Peter Fiell, Design. Historia projektowania, Warszawa 2015.

Dorota Folga-Januszewska, Muzeum: definicja i pojęcie. Czym jest muzeum dzisiaj?, „Muzealnictwo” 2008, nr 49, s. 200-203.

Wilfried Koch, Style w architekturze, Warszawa 2000.

Krystyna Kubalska-Sulkiewicz (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 2003.

Piotr Skubiszewski (red.), Wstęp do historii sztuki, Warszawa 1973.

Efekty uczenia się:

2 ECTS

0,5 ECTS = 15h uczestnictwo w zajęciach

0,5 ECTS = 15h przygotowanie do egzaminu

1 ECTS = 30h lektura tekstów

KU1_W06 student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę szczegółową z zakresu rozwoju i chronologii sztuk pięknych

KU1_W08 student ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach sztuk pięknych z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru nauk humanistycznych oraz częściowo obszaru nauk społecznych, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych - posiada wiedzę z interdyscyplinarnego charakteru sztuk pięknych.

KU1_W01 student ma pogłębioną wiedzę o specyfice sztuk pięknych i meandrach ich studiowania, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w przyszłej działalności zawodowej - w tym w pracy z dziełami sztuki i architektury

KU1_U05 student samodzielnie formułuje problem badawczy w obszarze sztuk pięknych, za podstawę przyjmując pogłębioną analizę prac autorów oraz syntezę różnych idei i poglądów z zakresu sztuk pięknych

KU1_K07 student ma świadomość własnej i wspólnej odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Polski i Europy jako znaków tożsamości człowieka we współczesnym zglobalizowanym świecie - włączając architekturę i sztukę

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (maksymalnie jedna nieobecność w semestrze).

I Semestr zaliczenie - prezentacja na temat wybranego twórcy 70% obecność 30%

II Semestr egzamin 70% obecność 30%

UWAGA

Zajęcia odbywają się w semestrze zimowym w systemie synchronicznym na platformie MS Teams.

LINK DO ZESPOŁU MS TEAMS

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab6b36c9153a64bc5a62ff527c35670f7%40thread.tacv2/conversations?groupId=c9a137ab-82d6-4a0d-bea1-43e5b8605d5d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Ocena bardzo dobra - student ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii badań nad sztuką, zna wiodących przedstawicieli i czołowe ośrodki badawcze. Potrafi dokonać merytorycznej klasyfikacji dzieł sztuki (styl, technika, datowanie), rozpoznać najważniejszych twórców, przyporządkować obiekt do omawianych okresów oraz przywołać innych artystów epoki. Student zna chronologię prądów sztuki współczesnej, twórców i nowe techniki artystyczne. Potrafi wyjaśnić rolę muzeów w zakresie wiedzy o sztuce i zna ich historię. Do omawiania zagadnień wykorzystuje aparat pojęciowy stosowany w naukach o sztuce. Student spełnia warunek regularnego uczestnictwa w zajęciach.

Ocena dobra - student ma ogólną wiedzę na temat teorii badań nad sztuką, zna wiodących przedstawicieli i czołowe ośrodki badawcze. Potrafi z niewielkimi uchybieniami dokonać merytorycznej klasyfikacji dzieł sztuki (styl, technika, datowanie), rozpoznać najważniejszych twórców, przyporządkować obiekt do omawianych okresów oraz przywołać innych artystów epoki. Student zna podstawową chronologię prądów sztuki współczesnej, wybranych twórców i techniki artystyczne. Potrafi wyjaśnić rolę muzeów w zakresie wiedzy o sztuce i zna ich historię. Do omawiania zagadnień fragmentarycznie wykorzystuje aparat pojęciowy stosowany w naukach o sztuce. Student spełnia warunek regularnego uczestnictwa w zajęciach.

Ocena dostateczna - student ma szczątkową wiedzę na temat teorii badań nad sztuką, z trudem przywołuje wiodących przedstawicieli i czołowe ośrodki badawcze. Pobieżnie dokonuje klasyfikacji dzieł sztuki (styl, technika, datowanie), rozpoznając jedynie wybranych twórców, ma problemy z przyporządkowaniem obiektów do omawianych okresów oraz przywołaniem innych artystów epoki. Student prezentuje selektywną wiedzę z zakresu chronologii prądów sztuki współczesnej, wybranych twórców i technik artystycznych. Z trudem wyjaśnia rolę muzeów w zakresie wiedzy o sztuce. Do omawiania zagadnień nie wykorzystuje aparatu pojęciowego stosowanego w naukach o sztuce. Student spełnia warunek regularnego uczestnictwa w zajęciach.

Zakres tematów:

1. Historia badań nad sztuką i obecnie uprawiane dyscypliny.

2. Klasyfikacja dzieł sztuki.

3. Architektura - najważniejsze kierunki i definicje.

4. Sztuki plastyczne - historia i techniki.

5. Metodologia sztuki współczesnej.

6. Design jako nauka o obiektach sztuki użytkowej.

7. Podstawy muzealnictwa.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny

Prezentacje multimedialne

Elementy metodyki design thinking

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 16:45 - 18:15, sala 313
Anna Wiśnicka 14/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)