Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lider i manager w kulturze WH-KUZ-M-I-3-LidManK
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura:

1) T.W. Adorno, Przemysł kulturalny. Wybrane eseje o kulturze masowej, Warszawa 2019.

2) K. Barańska, Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, Kraków 2013.

3) M. Clayton, Zarządzanie czasem. Jak efektywnie planować i realizować zadania, Warszawa 2011.

4) M. Fumaroli, Państwo kulturalne. Religia nowoczesności, Kraków 2008.

5) P. Majewski, Muzealna twarz Klio (wybór tekstów z lat 1999-2019), Warszawa 2020.

6) P. Majewski, Muzeum i co dalej? Niedokończona próba diagnozy, w: Muzea na wolnym powietrzu. Antycypacje, red. K. Barańska, M. Murzyn-Kupisz, J. Święch, Kolbuszowa-Kraków 2020.

7) N. Postman, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Warszawa 1995.

8) Rocznik Kultury Polskiej (Narodowe Centrum Kultury): 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

9) D. M. Rubenstein, Liderzy. 30 inspirujących rozmów z największymi liderami naszych czasów, Kraków 2021.

10) D. Wodnicka, Zarządzanie muzeami, w: Statystyka muzeów 2017. Raport, Warszawa 2018.

11) Zarządzanie w kulturze. Teoria i praktyka, red. nauk. Ł. Gaweł i in., Warszawa 2020.

12) czasopismo „Business English Magazine”.

13) czasopismo naukowe: „Załącznik Kulturoznawczy”.

14) Literatura przedmiotu podawana przez prowadzącego zgodnie z zindywidualizowanym zakresem tematycznym.

Materiały dydaktyczne do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy osiągane są poprzez wykład a weryfikowane przez ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć, z uwzględnieniem znajomości lektur.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności osiągane są poprzez dyskusję a weryfikowane przez ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć, z uwzględnieniem znajomości lektur oraz poprzez ocenę pracy zaliczeniowej, poświęconej zagadnieniu, mieszczącemu się w merytorycznym zakresie zajęć.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych osiągane są przez dyskusję a weryfikowane przez ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć, z uwzględnieniem znajomości lektur oraz poprzez ocenę pracy zaliczeniowej, poświęconej zagadnieniu, mieszczącemu się w merytorycznym zakresie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć (40%).

Weryfikacja pracy zaliczeniowej (60%).

Ocena BDB – student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze, wyciąga wnioski, dotyczące zarządzania i przywództwa, porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną opisując procesy i zjawiska związane z problematyką zarządzania; student prezentuje własne poglądy i opinie na temat zarządzania; podejmując próby zastosowania poznanych metod badawczych, zachowuje obiektywizm w formułowaniu wniosków.

Ocena DB – student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze, porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną, opisując procesy i zjawiska związane z problematyką zarządzania; student prezentuje własne poglądy i opinie na temat zarządzania; podejmując próby zastosowania poznanych metod badawczych, nie zachowuje obiektywizmu w formułowaniu wniosków.

Ocena DST – student identyfikuje metody badawcze i podejmuje próby wnioskowania.

Ocena NDST – student nie spełnia kryteriów, stosowanych przy ocenie dostatecznej.

Przygotowanie prezentacji lub pracy pisemnej (po semestrze zimowym – jej konspektu), zawierających tekst o objętości min. 10 tys. znaków ze spacjami.

Zakres tematów:

Celem zajęć jest prezentacja modeli zarządczych (przywódczych i menadżerskich), odpowiadających założeniom działalności kulturalnej, odwołujących się tym samym do specyfiki zarządzania instytucjami, do zadań których należy opieka nad długim trwaniem kultury jako systemu dóbr i wartości, kształtujących postawy indywidualne oraz wspólnotowe. W trakcie zajęć poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia:

1) Kultura i działalność kulturalna jako podmiot zarządzania.

2) Zarządzanie jako proces:

a) planowanie a zarządzanie strategiczne;

b) organizacja a finansowanie działalności;

c) przewodzenie a formy nadzoru zewnętrznego;

d) kontrola a instrumenty parametryczne: mikroskala (np. audyt), makroskala (statystyka, wskaźniki efektywności, normy ISO).

3) Modele zarządcze (aspekty przywódcze i menadżerskie) i typy przywództwa.

4) Społeczno-gospodarczy kontekst przywództwa.

5) Zarządzanie kryzysowe i zarządzanie zmianą, z uwzględnieniem kontekstu pandemii).

6) Analiza czynników sukcesu i porażki w przywództwie.

7) Analiza doświadczenia wybranych liderek i liderów zarządzania instytucjami kultury z uwzględnieniem udziału w zajęciach zaproszonych gości.

8) Zarządzanie a specyfika kultury i dziedzictwa kulturowego (np. zarządzanie humanistyczne, zasada nienastawienia na osiąganie zysku).

Metody dydaktyczne:

Ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć (40%).

Weryfikacja pracy zaliczeniowej (60%).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 11:30 - 13:00, sala 409
Piotr Majewski 5/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)