Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura powszechna- Literatura amerykańska WH-FP-II-1LitPowAmer
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aVmMyTRPIMmEyqoZbpUXurMNpSdzmr52_GC2CaHvkCPM1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=293bce74-bc41-409c-ba40-ee980a83cd3f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Herman Melville, Moby Dick

Edgar Allan Poe, Wybór opowiadań

Emily Dickinson, Poezje

Harriet Beecher Stow, Chata wuja Toma

W. Faulkner, Absalomie, Absalomie…

Joseph Heller, Paragraf 22

Toni Morrison, Jazz/Umiłowana

Efekty uczenia się:

FP2_W10, FP2_W13, FP2_W15, FP2_W21,

- student ma pogłębioną wiedzę o związkach współczesnej literatury i kultury polskiej z kulturą śródziemnomorską

- student ma pogłębioną wiedzę o kulturowych kontekstach języka i literatury polskiej oraz o powiązaniu filologii polskiej z innymi dyscyplinami nauki

- student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę szczegółową o związkach współczesnej literatury i kultury polskiej z arcydziełami literatury światowej; ma szczegółową wiedzę o najnowszych badaniach z tego zakresu i ich rezultatach

- student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o kanonicznych dziełach literatury powszechnej i ich kontekstach kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszej literatury europejskiej; ma szczegółową wiedzę o najnowszych badaniach z tego zakresu i ich rezultatach

FP2_U01, FP2_U07, FP2_U11,

- student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych, a także na ich podstawie formułować sądy krytyczne

- student posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków i ich syntetyzowania

- student posiada dobrze ukształtowaną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych oraz prezentacji multimedialnych w języku polskim, dotyczących zagadnień języka, literatury H2A_U09 6 i kultury, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych

FP2_K05, FP2_K07

- student aktywnie uczestniczy w działaniu na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

- student systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, odpowiedzialnie korzystając z mediów tradycyjnych i elektronicznych ze świadomością wartości tradycji literackiej i językowej jako dobra wspólnego i nieustannej ewolucji całego obszaru kulturowego

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny obejmujący odpowiedź na trzy pytania:

dotyczące treści lektur

dotyczące problematyki w kontekście historii literatury amerykańskiej

dotyczące terminologii.

Ocenę niedostateczną uzyskuje student, który nie zna treści lektur, nie uczestniczył aktywnie w zajęciach, nie potrafi wskazać i omówić wybranego problemu analitycznego, nie posługuje się terminologią literaturoznawczą.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który zna treść omawianych lektur, potrafi w sposób odtwórczy zrekonstruować ich problematykę, uczestniczył w zajęciach, zna podstawowe terminy literaturoznawcze, potrafi wskazać podstawową bibliografię dotyczącą wybranego problemu.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który przeczytał lektury dokładnie, potrafi udzielić odpowiedzi na pytania o wysokim stopniu szczegółowości dotyczące treści. Wskazuje istotne problemy badawcze i ich konteksty w odniesieniu do wybranego utworu. Potrafi odtwórczo dokonać analizy wybranego zagadnienia. Zna w stopniu teoretycznym i potrafi podać przykłady literackie dla terminów literaturoznawczych.

Ocenę bardzo dobrą uzyskuje student, który aktywnie brał udział w zajęciach, zna wszystkie lektury w stopniu wysokiej szczegółowości, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę wskazanego problemu z odniesieniami do literatury przedmiotu, posługuje się świadomie i płynnie terminologią literaturoznawczą, umie sformułować dobrze uzasadnione opinie krytyczne.

Zakres tematów:

Realizacje mitu założycielskiego

Kwestie tożsamościowe

Amerykańskie wartości

Społeczeństwo wielu narodowości

Metody dydaktyczne:

Metody:

1. wykład informacyjny, konwersatoryjny

2. analiza tekstów (metoda ćwiczeniowa)

3. prezentacja multimedialna (pokaz)

Efekty w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami, jak: wykład informacyjny, konwersatoryjny, prezentacja.

Efekty w obszarze umiejętności są osiągane takimi metodami, jak: analiza tekstów specjalistycznych, analiza materiału literackiego z użyciem aparatu krytycznego.

Efekty w obszarze kompetencji społecznych są osiągane na podstawie pracy na zajęciach: wchodzenie w interakcje, organizowanie pracy w grupie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Anna Szczepan-Wojnarska 14/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)