Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań pedagogicznych WNP-PE-MBPE
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 34
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: przedmiot realizowany w formie zdalnej - MS Teams.
nazwa zespołu: Metodologia badań pedagogicznych 2021/22_Z | WNP-PE-MBPE | KON
Literatura:

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001; Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1998; Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2000; Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1999; Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1999; Góralski A., Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii i pedagogice, Warszawa 1987;; Krajewski M., Badania pedagogiczne w zarysie, Płock 2006; Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa 2000; Metodologia pedagogiki społecznej, pod red. R. Wroczyńskiego, T. Pilcha, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1974; Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985; Ferguson G., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Warszawa 1997;Góralski A., Metody badań pedagogicznych w zarysie, Warszawa 1999; Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008; Żegnałek K., Metodologia badań dla autorów prac magisterskich i licencjackich z pedagogiki, Warszawa 2010; Ciechowska M., Szymańska M., Wybrane metody jakościowe w badaniach pedagogicznych, Kraków 2018; Kawecki I., Szkice z metodologii jakościowych badań edukacyjnych, Rzeszów 2018;

Efekty uczenia się:

EU 1 - Student posiada wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk, jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej oraz o jej powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi.

EU 2 - Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody.

EU 3 - Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej.

EU 4 - Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych w trakcie badań pedagogicznych.

EU 5 - Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki(z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań.

EU 6 - Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych.

EU 7 - Posiada podstawowe umiejętności badawcze: potrafi formułować i analizować przykładowe problemy badawcze, konstruować i przeprowadzać proste badania pedagogiczne w oparciu o właściwie dobrane metody, techniki i narzędzia badawcze, ustalać wnioski, opracowywać i prezentować wyniki, a także wskazywać kierunki dalszych badań naukowych w zakresie pedagogiki specjalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne - kolokwium.

3.0 Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą metodologii badań pedagogicznych, ich organizacji, etapów oraz opracowania materiałów badawczych, podstawowe umiejętności ich prowadzenia, świadomość rozwoju w zakresie przygotowywania do badań pedagogicznych, wymiaru etycznego badań pedagogicznych.

3.5 Student interpretuje, opisuje i wyjaśnia zjawiska dotyczące wychowania, nauczania i kształcenia, z uwzględnieniem metodologii badań pedagogicznych, posiada wiedzę dotyczącą metodologii badań pedagogicznych, ich organizacji, etapów oraz opracowania materiałów badawczych, podstawowe umiejętności ich prowadzenia, świadomość rozwoju w zakresie przygotowywania do badań pedagogicznych, wymiaru etycznego badań.

4.0 Student posiada umiejętności obserwowania zjawisk, formułuje podstawowe założenia badawcze pozwalające na ich dokładne rozpoznawanie i rozwiązywanie, posiada wystarczającą wiedzę dotyczącą metodologii badań pedagogicznych, ich organizacji, etapów oraz opracowania materiałów badawczych, posiada podstawowe umiejętności ich prowadzenia, ma świadomość rozwoju w zakresie przygotowywania do badań pedagogicznych, wymiaru etycznego badań pedagogicznych.

4.5 Student potrafi analizować zjawiska i procesy, dobierając odpowiedni do ich rozpoznania typ badań, metody, techniki, konstruuje narzędzia badawcze zgodnie z obowiązującymi zasadami, dokonuje podstawowej analizy i interpretacji zebranego materiału badawczego.

5.0 Student posiada rozwinięte umiejętności badawcze, potrafi wyjaśnić, uzasadnić przyjętą koncepcję badań, zaprezentować i zinterpretować wyniki badań, wskazywać dalsze kierunki badań, budować i doskonalić warsztat pracy pedagoga i badacza.

Zakres tematów:

1. Elementy wiedzy o nauce i poznaniu naukowym

2. Metodologia badań pedagogicznych jako nauka

3. Teoretyczne aspekty badań

4. Typologia badań pedagogicznych ze względu na cel, organizację, przedmiot i procedurę

5. Badania ilościowe i jakościowe w pedagogice

6. Przedmiot i cel badań

7. Problemy i hipotezy w badaniach pedagogicznych

8. Zmienne i wskaźniki w badaniach pedagogicznych

9. Organizacja i etapy badań

10. Metody - techniki – narzędzia badawcze

11. Zasady opracowania materiałów badawczych

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy, metoda problemowa, ćwiczeniowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala e-learning
Beata Krajewska 27/34 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.