Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej WNP-PE-METOW
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 34
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa: U. Kamińska, Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania. Katowice 2003; J. Maciaszkowa, Z teorii i praktyki pedagogiki opiekuńczej. Warszawa 1991; J. Materie, Opiekuńcze funkcje szkoły. Wprowadzenie do metodyki pracy opiekuńczej. Warszawa 1988; G. Gajewska, Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki, Zielona Góra 2009; Wybrane artykuły z czasopisma: "Problemy opiekuńczo - wychowawcze".

Literatura uzupełniająca: B. Wojciechowska-Charlak, Środowiska opiekuńczo-wychowawcze, Kielce 2002; Cz. Kępski, Praca opiekuńczo-wychowawcza w szkole i innych instytucjach oświatowych, Lublin 2005; A. Kelm, Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej, Warszawa 2000;

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Ek 1. Student posiada szeroką wiedzę na temat metodyki pracy opiekuńczo - wychowawczej i resocjalizacyjnej;

- na ocenę 2 (ndst.) Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat zadań metodyki pracy opiekuńczo - wychowawczej i resocjalizacyjnej, nie potrafi wskazać podstawowych metod i zasad postępowania opiekuńczo - wychowawczego;

- na ocenę 3 (dst.) Student posiada podstawową wiedzę na temat zadań metodyki pracy opiekuńczo - wychowawczej i resocjalizacyjnej, potrafi wskazać podstawowe metody i zasady postępowania opiekuńczo - wychowawczego;

- na ocenę 4 (db.) Student posiada pogłębioną wiedzę na temat zadań metodyki pracy opiekuńczo - wychowawczej i resocjalizacyjnej, potrafi wskazać metody i zasady postępowania opiekuńczo – wychowawczego w oparciu o literaturę przedmiotu;

- na ocenę 5 (bdb.) Student posiada pogłębioną wiedzę na temat zadań metodyki pracy opiekuńczo - wychowawczej i resocjalizacyjnej, poprawnie i konstruktywnie prowadzi dyskusję z zakresu metodyki, potrafi wskazać metody i zasady postępowania opiekuńczo – wychowawczego w oparciu o literaturę przedmiotu, jak również prezentuje wiedzę poszerzoną o przykłady zdobyte podczas praktyk;

Ek 2. Student zna podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego a także prawa karnego;

- na ocenę 2 (ndst.) Student nie zna podstaw prawa rodzinnego i opiekuńczego a także prawa karnego;

- na ocenę 3 (dst.) Student zna podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także prawa karnego;

- na ocenę 4 (db.) Student zna podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także prawa karnego, proponuje efektywne metody w działaniach profilaktycznych, interwencyjnych i kompensacyjnych;

- na ocenę 5 (bdb.) Student samodzielnie przedstawia zasady rzetelnej diagnozy i na jej podstawie potrafi prawidłowo ocenić sytuację dziecka, zna podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także prawa karnego, proponuje efektywne metody w działaniach profilaktycznych, interwencyjnych i kompensacyjnych;

Umiejętności:

Ek 3. Student posiada praktyczne umiejętności prowadzenia zajęć o charakterze profilaktycznym ze szczególnym uwzględnieniem problemów występujących w środowisku szkolnym (agresja, przemoc, uzależnienia);

- na ocenę 2 (ndst.) Student nie posiada podstawowych praktycznych umiejętności prowadzenia zajęć o charakterze profilaktycznym ze szczególnym uwzględnieniem problemów występujących w środowisku szkolnym (agresja, przemoc, uzależnienia);

- na ocenę 3 (dst.) Student posiada podstawowe praktyczne umiejętności prowadzenia zajęć o charakterze profilaktycznym ze szczególnym uwzględnieniem problemów występujących w środowisku szkolnym (agresja, przemoc, uzależnienia);

- na ocenę 4 (db.) Student posiada praktyczne umiejętności prowadzenia zajęć o charakterze profilaktycznym ze szczególnym uwzględnieniem problemów występujących w środowisku szkolnym (agresja, przemoc, uzależnienia), potrafi posłużyć się złożonymi metodami, technikami i narzędziami w pracy opiekuńczo - wychowawczej;

- na ocenę 5 (bdb.) Student posiada praktyczne umiejętności prowadzenia zajęć o charakterze profilaktycznym ze szczególnym uwzględnieniem problemów występujących w środowisku szkolnym (agresja, przemoc, uzależnienia), potrafi posłużyć się złożonymi metodami, technikami i narzędziami w pracy opiekuńczo – wychowawczej, samodzielnie przedstawia proces stymulacji potencjału rozwojowego wychowanka;

Ek 4. Student posiada umiejętności nawiązywania współpracy ze środowiskiem rodzinnym dzieci, młodzieży i dorosłych oraz specjalistami;

- na ocenę 2 (ndst.) Student nie posiada w stopniu podstawowym umiejętności nawiązywania współpracy ze środowiskiem rodzinnym dzieci, młodzieży i dorosłych oraz specjalistami;

- na ocenę 3 (dst.) Student posiada w stopniu podstawowym umiejętności nawiązywania współpracy ze środowiskiem rodzinnym dzieci, młodzieży i dorosłych oraz specjalistami;

- na ocenę 4 (db.) Student posiada umiejętności nawiązywania współpracy ze środowiskiem rodzinnym dzieci, młodzieży i dorosłych oraz specjalistami, kreatywnie planuje, organizuje i przeprowadza zajęcia z dziećmi i młodzieżą w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;

- na ocenę 5 (bdb.) Student posiada umiejętności nawiązywania współpracy ze środowiskiem rodzinnym dzieci, młodzieży i dorosłych oraz specjalistami, kreatywnie planuje, organizuje i przeprowadza zajęcia z dziećmi i młodzieżą w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, jasno określa cele takich zajęć, prezentuje wyniki pracy i przedstawia szczegółowe wnioski;

Kompetencje:

Ek 5. Student jest przygotowany do stosowania zasady indywidualizacji w praktyce wychowawczej, jest otwarty na nowatorskie rozwiązania na gruncie metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej;

- na ocenę 2 (ndst.) Student nie jest przygotowany w stopniu podstawowym do stosowania zasady indywidualizacji w praktyce wychowawczej, nie jest otwarty na nowatorskie rozwiązania na gruncie metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej;

- na ocenę 3 (dst.) Student jest przygotowany w stopniu podstawowym do stosowania zasady indywidualizacji w praktyce wychowawczej, jest także otwarty na nowatorskie rozwiązania na gruncie metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej;

- na ocenę 4 (db.) Student jest dobrze przygotowany do stosowania zasady indywidualizacji w praktyce wychowawczej, jest otwarty na nowatorskie rozwiązania na gruncie metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, jest aktywny oraz gotowy do współpracy w realizacji założonych celów;

- na ocenę 5 (bdb.) Student jest dobrze przygotowany do stosowania zasady indywidualizacji w praktyce wychowawczej, jest otwarty na nowatorskie rozwiązania na gruncie metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, jest aktywny i kreatywny oraz gotowy do współpracy w realizacji założonych celów, buduje życzliwą atmosferę w pracy grupowej, proponuje ciekawe pomysły.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne realizowane są w formie stacjonarnej.

1. Metody podające (mini wykłady informacyjne i konwersatoryjne; opis);

2. Metody problemowe (burza mózgów; metoda sytuacyjna);

3. Metody ćwiczeniowo – praktyczne – (ćwiczebna – oparta na wykorzystaniu tekstów naukowych, filmu edukacyjnego, materiałów edukacyjnych; studium przypadku; obserwacja)

4. Metoda dyskusji

5. Metoda eksponująca (pokaz)

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1. obecność na zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecność w trakcie trwania kursu)

2. aktywny udział w zajęciach (czytanie literatury, ustaw i rozporządzeń, udział w dyskusjach, ćwiczeniach)

3. przygotowanie sprawozdania z pobytu w placówce

4. zaliczanie sprawdzianów z czytanych tekstów naukowych, rozporządzeń, ustaw i kolokwium pisemnego.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne realizowane są w formie stacjonarnej.

1. Metody podające (mini wykłady informacyjne i konwersatoryjne; opis);

2. Metody problemowe (burza mózgów; metoda sytuacyjna);

3. Metody ćwiczeniowo – praktyczne – (ćwiczebna – oparta na wykorzystaniu tekstów naukowych, filmu edukacyjnego, materiałów edukacyjnych; studium przypadku; obserwacja)

4. Metoda dyskusji

5. Metoda eksponująca (pokaz)

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1. obecność na zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecność w trakcie trwania kursu)

2. aktywny udział w zajęciach (czytanie literatury, ustaw i rozporządzeń, udział w dyskusjach, ćwiczeniach)

3. przygotowanie sprawozdania z pobytu w placówce

4. zaliczanie sprawdzianów z czytanych tekstów naukowych, rozporządzeń, ustaw i kolokwium pisemnego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 106
Zbigniew Babicki 28/34 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.