Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatory in foreign Languages WT-DTE-WJTFL
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: 1lu4oma - kod
Literatura:

adekwatna do specjalizacji wybranej przez studenta

Efekty uczenia się:

EK nr 1: ma podstawową wiedzę dotyczącą wybranej specjalizacji teologicznej

EK nr 2: student potrafi analizować podstawową wiedzę teologiczną;

EK nr 3: zna, rozpoznaje i umie posługiwać się podstawowymi pojęciami teologicznymi adekwatnymi do potrzeb;

EK nr 4: potrafi dokonywać selekcji zdobytych informacji oraz skonstruować (na ich podstawie) pogłębione teksty (ustne i pisemne),

EK nr 5: stosuje adekwatne narzędzia i wiedzę teoretyczną, by samodzielnie wyszukiwać i weryfikować zdobyte informacje oraz właściwie je wykorzystywać.

uzasadnienie przyznanej ilości ECTS:

udział w zajęciach -30 godz.

czas poświęcony na prace domowe i przygotowanie do testów- 60 godz.

przygotowanie prezentacji akademickiej - 25 godz.

konsultacje z prowadzącym zajęcia - 5 godz.

razem - 120 godz. = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK nr 1: ma podstawową wiedzę dotyczącą wybranej specjalizacji teologicznej

realizowany z wykorzystaniem wykładu informacyjnego i pogadanki oraz - na późniejszych etapach pracy - klasyczną metodą problemową;

na ocenę 2: nie ma wiedzy dotyczącej wybranej specjalizacji teologicznej;

na ocenę 3: ma podstawową wiedzę dotyczącej wybranej specjalizacji teologicznej;

na ocenę 4: ma wiedzę dotyczącą wybranej specjalizacji teologicznej i potrafi analizować i poddawać rozwiązania problemów teologicznych;

na ocenę 5: ma wiedzę dotyczącą dotyczącej wybranej specjalizacji teologicznej, wie jak znaleźć i zastosować rozwiązania problemów teologicznych.

EK nr 2: student potrafi analizować podstawową wiedzę teologiczną;

na ocenę 2: student nie potrafi analizować podstawowej wiedzy teologicznej;

na ocenę 3: student potrafi analizować podstawową wiedzę teologiczną;

na ocenę 4: student potrafi analizować wiedzę teologiczną w stopniu zaawansowanym;

na ocenę 5: student potrafi poprawnie analizować podstawową wiedzę teologiczną.

EK nr 3: zna, rozpoznaje i umie posługiwać się podstawowymi pojęciami teologicznymi adekwatnymi do potrzeb;

na ocenę 2: student nie zna, nie rozpoznaje i nie umie posługiwać się podstawowymi pojęciami teologicznymi adekwatnymi do potrzeb;

na ocenę 3: zna, rozpoznaje i umie posługiwać się niektórymi pojęciami teologicznymi adekwatnymi do potrzeb;

na ocenę 4: zna, rozpoznaje i umie posługiwać się większością pojęć teologicznych adekwatnych do potrzeb;

na ocenę 5: zna, rozpoznaje i umie posługiwać się wszystkimi pojęciami teologicznymi adekwatnymi do potrzeb;

EK nr 4: potrafi dokonywać selekcji zdobytych informacji oraz skonstruować (na ich podstawie) pogłębione teksty (ustne i pisemne);

na ocenę 2: nie potrafi dokonywać selekcji zdobytych informacji i nie potrafi skonstruować (na ich podstawie) tekstów;

na ocenę 3: potrafi samodzielnie dokonywać selekcji prostych informacji, potrafi skonstruować na ich podstawie krótkie teksty;

na ocenę 4: potrafi samodzielnie dokonywać selekcji informacji oraz konstruować na ich podstawie pogłębione teksty;

na ocenę 5: potrafi samodzielnie wyszukiwać informacji i dokonywać ich selekcji oraz biegle konstruować na ich podstawie pogłębione teksty;

EK nr 5: stosuje adekwatne narzędzia i wiedzę teoretyczną, by samodzielnie wyszukiwać i weryfikować zdobyte informacje oraz właściwie je wykorzystywać.

na ocenę 2: nie stosuje adekwatnych narzędzi i wiedzy teoretycznej, by samodzielnie wyszukiwać i weryfikować informacje albo niewłaściwie je wykorzystuje;

na ocenę 3: stosuje adekwatne narzędzia i wiedzę teoretyczną, by samodzielnie wyszukiwać i weryfikować informacje, ale ich zasób nie jest obszerny - nie posługuje się wszystkimi dostępnymi narzędziami lub nie ma całej niezbędnej wiedzy; zazwyczaj właściwie wykorzystuje zdobyte informacje;

na ocenę 4: stosuje adekwatne narzędzia i wiedzę teoretyczną, by samodzielnie wyszukiwać i weryfikować informacje - ma wystarczający zasób narzędzi, a także posiadł niezbędną wiedzę; przeważnie właściwie wykorzystuje zdobyte informacje;

na ocenę 5: stosuje adekwatne narzędzia i wiedzę teoretyczną, by samodzielnie wyszukiwać i weryfikować informacje - ma obszerny zasób narzędzi, a także posiadł niezbędną wiedzę; zawsze właściwie wykorzystuje zdobyte informacje.

Metody oceniania: praca pisemna, odpytywanie, rozmowa.

Zakres tematów:

adekwatne do specjalizacji

Metody dydaktyczne:

wykład, pogadanka, wspólne tłumaczenie tekstów, analiza tekstów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala e-learning
Mariusz Boguszewski 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)