Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomia WSE-EK-Makro
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Ekonomia. Zarys wykładu. Pod redakcją Mariana Żukowskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007

2. Grabowski T. Podstawy teorii ekonomii, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2002

3. Krugman P., R.Wells, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012

4. Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, Redakcja naukowa Stefan Marciniak, PWN, Warszawa 2013

5. Podstawy ekonomii, Redakcja naukowa R.Milewski, E.Kwiatkowski, PWN, Warszawa 2012

6. Samuelson P.A, Nordhaus W.D., Ekonomia 1. PWN, Warszawa 1995

7. Stachowiak Z., Stachowiak B., Ekonomia gospodarki rynkowej. Ujęcie instytucjonalne, t.1-Wprowadzenie; t.3 - Makroekonomia, AON, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca

1.Lipiński E., Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870, PWN, Warszawa 1981

2. Polityka ekonomiczna. Pod redakcją B.Winiarskiego, PWN, Wrocław 2008

3. Polityka gospodarcza a rozwój kraju, redakcja naukowa U.Płowiec, PTE, Warszawa 2009

4. Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004

5. Stankiewicz W., Ekonomia instytucjonalna, AON, Warszawa 2014

6. Stankiewicz W, Historia myśli ekonomicznej. PWE, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

EK1_W01 – student poznał:

-istotę makroekonomii; ma wiedzę o podstawowych założeniach metodologicznych, metodach i narzędziach badawczych oraz jej podstawowych kategoriach, prawach i teoriach;

- teorię i praktyki podstawowych problemów makroekonomicznych oraz podstawowych założeniach polityki makroekonomicznej.

EK1_U01 – student potrafi:

- wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań problemowych w makroekonomicznej rzeczywistości gospodarczej;

- diagnozować i interpretować najważniejsze zjawiska makrogospodarcze;

- samodzielnie interpretować i oceniać mające miejsce w rzeczywistości gospodarczej fakty, zjawiska i procesy makrogospodarcze;

- opisać proste problemy z makroekonomii w języku matematycznym.

Opis ECTS:

- Udział w wykładzie 30godz.

- Konsultacje 5 godz.

Przygotowanie do egzaminu 20 godz.

Suma godzin: 55 godz.

Liczba ECTS: 6

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną: nie zna podstawowych problemów makroekonomicznych i nie potrafi wyrazić swojej opinii o nich.

Na ocenę dostateczną: zna tylko niektóre problemy makroekonomiczne omawiane na wykładzie i potrafi je analizować.

Na ocenę dobrą: zna wszystkie problemy makroekonomiczne podjęte na wykładzie i potrafi je analizować.

Na ocenę bardzo dobrą: zna wszystkie problemy makroekonomiczne omawiane na wykładzie i potrafi je samodzielnie analizować, interpretować oraz oceniać.

Metody nauczania i sposoby oceniania:

EK1_W01 – wykład problemowy. Egzamin pisemny i ustny.

EK1_U01 – określenie istoty oraz interpretacji teoretycznej i praktycznej badanego problemu. Egzamin pisemny i ustny.

Podstawą oceny jest znajomość zagadnień egzaminacyjnych:

1. Określ pojęcie i istotę makroekonomii jako nauki (pojęcie, zakres, płaszczyzny identyfikacji; aparatura metodologiczna, analiza makroekonomiczna).

2. Przedstaw i scharakteryzuj główne nurty myśli makroekonomicznej

3. Określ istotę makrogospodarki oraz omów jej wewnętrzne i zewnętrzne determinanty jej kształtowania.

4. Wskaż i omów Wskaż i omów podstawowe współzależności praktyki makroekonomicznej, jej podstawowe problemy oraz relacje między nimi.

5. Określ istotę polityki makroekonomicznej (fiskalnej, monetarnej, dochodowej).

6. Określ istotę reprodukcji gospodarczej – jej pojęcie, uwarunkowania oraz rodzaje.

7. Omów problem rynku pracy, zasobów i struktury siły roboczej na rynku pracy – ich istotę, gospodarowanie nimi oraz polityki ich kształtowania.

8. Omów problem zatrudnienia – jego pojęcie, uwarunkowania i strukturę.

9. Omów problem bezrobocia – jego istotę, rodzaje i mierniki.

10. Istota inflacji i dezinflacji – pojęcie, rodzaje, przyczyny jej wystąpienia oraz mierniki.

11. Istota deflacji – pojęcie i przyczyny jej wystąpienia.

12. Określ istotę międzynarodowych stosunków ekonomicznych oraz zagranicznej polityki ekonomicznej.

13. Omów problem międzynarodowego podziału pracy i międzynarodowego obrotu gospodarczego.

14. Określ istotę wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz dokonaj podziału i scharakteryzuj ich czynniki kształtowania.

15. Przedstaw i omów podstawowe modele rozwoju gospodarczego.

16. Wskaz i omów główne problemy rozwojowe gospodarki światowej wobec wyzwań cywilizacyjnych współczesnego świata.

17. Określ istotę, dokonaj podziału oraz scharakteryzuj bariery wzrostu gospodarczego.

18. Określ istotę rynku globalnego, wskaż i omów czynniki jego kształtowania.

19. Wskaż i omów istotę globalnego popytu oraz czynniki jego kształtowania.

20. Wskaż i omów istotę globalnej podaży i czynniki jego kształtowania.

21. Określ istotę koniunktury gospodarczej w gospodarce rynkowej w oparciu o zmiany aktywności gospodarczej (cykl koniunkturalny, jego fazy, mierniki oceny).

22. Określ istotę rachunkowości społecznej w gospodarce rynkowej (SNA) i metody jego realizacji.

23. Wskaż i omów determinanty rachunku narodowego.

24. Wskaż i omów dylematy pomiaru dobrobytu materialnego społeczeństwa.

25. Wskaż i omów tradycyjne mierniki rachunkowości społecznej.

26. Wskaż i omów współczesne mierniki rachunkowości społecznej.

27. Określ istotę (pojęcie i rodzaje ) równowagi makroekonomicznej.

28. Wskaż i omów warunki kształtowania równowagi makroekonomicznej, odchylenia od niej i sposoby jej przywracania.

29. Przedstaw genezę i ogólną charakterystykę modelu IS-LM.

30. Określ istotę systemu pieniężno-finansowego gospodarki rynkowej jako problemu makroekonomicznego.

Zakres tematów:

1. Teoria i praktyka makroekonomii. zarys podstawowych problemów – 2 godz. wykł.

1.1.Teoria makroekonomii

1.1.1. Pojęcie i istota makroekonomii

1.1.2. Płaszczyzny identyfikacji makroekonomii

1.1.3. Analiza makroekonomiczna i jej interpretacja

1.2. Praktyka makroekonomiczna

1.2.1. Pojęcie i zakres praktyki gospodarczej

1.2.2. Zarys podstawowych współzależności praktyki makroekonomicznej

1.2.3. Uwarunkowania i współzależności praktyki makrogospodarczej

1.3. Istota, charakter, rodzaje i uwarunkowania polityki makroekonomicznej

1.3.1.Główne rodzaje polityki makroekonomicznej

1.3.3.1.Polityka fiskalna

1.3.1.2.Polityka monetarna

1.3.1.3.Polityka dochodowa

1.3.1.4Zagraniczna polityka ekonomiczna

1.3.2. Polityka makroekonomiczna a podstawowe problemy makroekonomiczne

4.Makroekonomia a główne nurty współczesnej myśli ekonomicznej - 2 godz. wykł.

4.1.Przesłanki kształtowania się myśli makroekonomicznej

4.2.Współczesne poglądy na makroekonomię

4.2.1.Szkoła klasyczna

4.2.2.Szkoła keynesowska

4.2.3.Szkoła monetarystyczna

4.2.4.Szkoła podażowa

4.2.5.Szkoła racjonalnych oczekiwań

4.2.6.Szkoła instytucjonalna

4.3.Zasadnicze obszary rozbieżności poglądów na makroekonomię

4.3.1.Rola rynku i państwa

4.3.2. Osiąganie równowagi

4.3.3.Charakter oczekiwań dostosowawczych

4.3.4. Horyzont czasowy rozwiązania problemu

6.Istota, rodzaje i charakter reprodukcji gospodarczej - 2 godz. wykł.

6.1.Reprodukcja gospodarcza w wymiarze makroekonomicznym

6.1.1. Pojęcie reprodukcji gospodarczej

6.1.2.Uwarunkowania reprodukcji gospodarczej

6.1.3.Rodzaje reprodukcji gospodarczej i ich charakterystyka

6.2.Charakterystyka elementów składowych reprodukcji gospodarczej

6.2.1.Istota odtwarzania dóbr materialnych

6.2.2.Istota odtwarzania siły roboczej

6.2.3.Istota odtwarzania stosunków ekonomicznych

6.3. Związki reprodukcji gospodarczej z innymi problemami makroekonomicznymi

8. Rynek pracy w wymiarze makroekonomicznym - 2 godz. wykł.

8.1.Istota rynku pracy

8.1.1. Popytowa strona rynku pracy

8.1.2. Podażowa strona rynku pracy

8.2. Istota siły roboczej

8.2.2.Aktywni zawodowo

8.2.2. Bierni zawodowo

8.3. Polityka państwa na rynku pracy

8.3.1. Aktywne sposoby kształtowania sytuacji na rynku pracy

8.3.2. Pasywne sposoby kształtowania sytuacji na rynku pracy

.10. Zatrudnienie jako problem makroekonomiczny - 2 godz. wykł.

10.1.Pojęcie zatrudnienia

10.2.Uwarunkowania zatrudnienia

10.3.Struktura zatrudnienia

10.4. Zasoby siły roboczej na rynku pracy

12.Bezrobocie – jako problem makroekonomiczny - 2 godz. wykł.

12.1. Istota bezrobocia

12.1.1.Rodzaje bezrobocia

12.1.2.Mierniki bezrobocia

12.2.Bezrobocie a inne podstawowe problemy ekonomiczne

12.2.1.Bezrobocie a dobrobyt narodowy

12.2.2. Bezrobocie a płace

12.3. Polityka przeciwdziałania bezrobociu

14. Inflacja – jako problem makroekonomiczny - 2 godz. wykł.

14.1. Pojęcie i rodzaje inflacji oraz przyczyny jej wystąpienia

14.1.1.Pojęcie inflacji

14.1.2.Rodzaje inflacji i przyczyny jej wystąpienia

14.1.3. Mierniki inflacji

14.1.4. Skutki inflacji

14.2. Inflacja a inne problemy makroekonomiczne

14.2.1.Inflacja a ceny

14.2.2.Inflacja a bezrobocie

14.3. Podstawowe teorie inflacji

14.3.1. Popytowe teorie inflacji

14.3.2. Podażowe teorie inflacji

14.4. Polityka antyinflacyjna państwa

16. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne jako problem makroekonomiczny - 2 godz. wykł.

16.1.Istota międzynarodowych stosunków ekonomicznych

16.2.Wymiar i zakres międzynarodowych stosunków ekonomicznych

16.2.1. Międzynarodowy podział pracy

16.2.2.Międzynarodowy obrót gospodarczy

16.2.2.1.Międzynarodowa wymiana towarów

16.2.2.2.Międzynarodowa wymiana usług

16.2.2.3.Międzynarodowe transfery kapitału

16.2.2.4.Międzynarodowe przepływy technologii

16.2.2.5.Międzynarodowe przepływy siły roboczej

16.3.Międzynarodowe stosunki finansowe

16.4. Uwarunkowania międzynarodowych stosunków ekonomicznych

16.5. Pojęcie, istota, cele, przyczyny, formy i mechanizmy międzynarodowej integracji gospodarczej

18. Wzrost i rozwój gospodarczy – teorie i modele - 2 godz. wykł.

18.1.Reprodukcja społeczna a procesy wzrostu i rozwoju gospodarczego

18.2.Przesłanki i podstawy formuł teorii wzrostu i rozwoju gospodarczego

18.2.1. Pojęcie wzrostu i rozwoju gospodarczego

18.2.2. Systematyka i charakterystyka czynników wzrostu i rozwoju gospodarczego

18.2.3.Bariery wzrostu i rozwoju gospodarczego

18.4.Teorie wzrostu i rozwoju gospodarczego

18.4.1.Przedklasyczne teorie wzrostu gospodarczego

18.4.2.Klasyczne teorie wzrostu gospodarczego

18.4.3.Współczesne teorie wzrostu gospodarczego

20. Globalny rynek – istota i zakres - 2 godz. wykł.

20.1.Pojęcie globalnego rynku

20.1.1. Istota i charakterystyka globalnego rynku

20.1.2. Podstawowe współzależności na globalnym rynku

20.2. Globalny popyt

20.2.1. Istota globalnego popytu

20.2.2.Czynniki globalnego popytu

20.2.3.Polityka strony popytu

20.3. Globalna podaż

20.3.1. Istota globalnej podaży

20.3.2. Czynniki globalnej podaży

20.3.3. Polityka strony podaży

23. Rachunki narodowe w gospodarce rynkowej - 2 godz. wykł.

23.1. Istota rachunku narodowego w gospodarce rynkowej

23.1.1. Metodologia MPS

23.1.2.Metodologia SNA

23.2.Determinanty rachunku narodowego

23.2.1.Wydatki konsumpcyjne

23.2.2.Wydatki inwestycyjne

23.2.3.Wydatki rządowe

23.2.4. Eksport netto

23.3. Dochody z tytułu własności zagranicznej

24.Mierniki rachunkowości społecznej - 2 godz. wykł.

24.1.Klasyczne mierniki rachunkowości społecznej

24.1.1. Produkt krajowy brutto

24.1.2. Produkt narodowy brutto

24.1.3.Produkt narodowy netto

24.1.4.Dochód narodowy

24.1.5.Wskaźnik dobrobytu ekonomicznego

24.2.Nowe mierniki rachunkowości społecznej

24.2.1.Indeks trwałego dobrostanu / dobrobytu (SWI / ISEW)

24.2.2. Wskaźnik autentycznego postępu (GPI)

24.2.3. Wskaźnik wkładu w kapitał przyrodniczy

24.2.4.Wskaźnik wkładu kapitału społecznego (społecznościowego)

24.2.5. Wskaźnik dobrobytu ekonomicznego

24.2.6.Wskaźnik światowego szczęścia (HPI)

24.2. Tworzenie i podział dochodu narodowego

24.2.1.Procedury i mechanizmy tworzenia dochodu narodowego

24.2.2.Procedury i mechanizmy podziału dochodu narodowego

24.3. Egzemplifikacja rachunku narodowego w polskiej gospodarce

26. Koniunktura w gospodarce rynkowej - 2 godz. wykł.

26.1.Istota koniunktury gospodarczej w gospodarce rynkowej

26.1.1.Obraz koniunktury gospodarczej

26.1.2.Fazy cyklu koniunkturalnego

26.1.3.Rodzaje cyklu koniunkturalnego

26.2. Istota i podstawowe problemy oceny koniunktury gospodarczej

26.3. Główne problemy kształtowania polityki koniunktury gospodarczej

26.4.Teorie koniunktury gospodarczej

26.4.1.Klasyczne teorie koniunktury gospodarczej

26.4.2.Keynesowskie teorie koniunktury gospodarczej

28. Równowaga makroekonomiczna – istota i warunki kształtowania - 2 godz. wykł.

28.1. Istota i rodzaje równowagi ekonomicznej

28.2. Równowaga makroekonomiczna

28.2.1.Warunki kształtowania równowagi makroekonomicznej

28.2.2. Odchylenia od równowagi makroekonomicznej

28.3. Równowaga na podstawowych rynkach / finansowym,

pieniężnym, pracy, walutowym, ziemi /

28.4.4.Teorie równowagi ekonomicznej

28.4.1.Neoklasyczna teoria równowagi

28.4.2.Keynsowska teoria równowagi ekonomicznej

30. Finanse państwa w analizie makroekonomicznej - 2 godz. wykł.

30.1. Podstawy funkcjonowania finansów państwa

30.1.1. System bankowy

30.1.1.1. Bank centralny

30.1.1.2. Banki komercyjne

30.1.1.3. Banki specjalne

30.1.1.4. Spółdzielcze banki kredytowe

30.1.1.5. Kasy oszczędnościowe

30.1.2. System kapitałowy (rynek kapitałowy)

30.1.3. System dewizowy (rynek dewizowy)

30.1.4. Podsystem budżetowy (budżet państwa i budżety władz lokalnych)

30.1.4.1. Budżet państwa

30.1.4.2. Budżety władz lokalnych

30.1.4.3. Gospodarka budżetowa i pozabudżetowa

30.2. Społeczno-ekonomiczne aspekty gospodarki publicznej

30.2.1. Gospodarka publiczna: budżet państwa a skarb państwa

30.2.2. Budżet państwa a polityka społeczno-gospodarcza

30.2.3. Budżet państwa jako źródło finansowania wydatków państwa

30.2.4. Budżet państwa a polityka pieniężna

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy. wsparty prezentacją przedstawianych kwestii.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Zenon Stachowiak 81/90 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)