Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody optymalizacji decyzji menedżerskich WSE-EK-MGR-MODM
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1.Sikora W. (red.): Badania operacyjne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.

2.Trzaskalik T.: Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.

3.Gajda J., Kucharski A.: Badania operacyjne. Metody i zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.

4.Lipiec-Zajchowska M.: Wspomaganie procesów decyzyjnych. Tom III. Badania operacyjne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003

Efekty uczenia się:

Wiedza - Zna i rozumie:

Definiuje i opisuje problemy z

zakresu programowania liniowego

Umiejętności - Potrafi:

Rozwiązuje przy doborze odpowiednich metod określone

problemy optymalizacyjne

Weryfikuje i interpretuje uzyskane wyniki i podejmuje na ich podstawie decyzje

Kompetencje - Jest gotów do:

Rozwija umiejętności analityczne w

zakresie wykorzystania badań

operacyjnych i technik optymalizacji decyzji menedzerskich

Współpracuje w grupie i ma świadomość wpływu swojego

postępowania na sytuację innych

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się praca w grupach i egzamin końcowy pisemny.

Ocena końcowa obejmuje ocenę z egzaminu pisemnego (45%) i ocenę z samooceny pracy międzygrupowej (55%).

10 pkt - ocena: 5.0

8-9 pkt - ocena: 4,5

7-8 pkt - ocena: 4.0

6-7 pkt - ocena: 3,5

5-6 pkt - ocena: 3.0

poniżej 5 pkt - ocena: 2,0

2 – niedostateczna- Student nie dostarczył pracy lub praca nie jest jego niezależnym osiągnięciem, jest chaotyczna w

odniesieniu do różnych koncepcji metod optymalizacji decyzji menedżerskich. Student nie rozumie podstawowych pojęć związanych z przedmiotem

i unika dyskusji na temat liniowej optymalizacji

3 – dostateczna- Student definiuje i opisuje problemy z

zakresu programowania liniowego. Byłby gotów zwiększyć wiedzę i umiejętności do celów zawodowych.

4 – dobra- Student wykonał dobrą pracę i prawidłowo określił problemy i pozycje. Jest w stanie wybrać i zastosować

odpowiednie metody ilościowe w zależności od rodzaju problemu. Student inicjuje dyskusje związane z zaprezentowanymi metodami optymalizacji decyzji menadżerskich

5 -bardzo dobra- Student wykonał dobrą pracę i poprawnie określił problemy i pozycje. Jest w stanie wybrać i zastosować

odpowiednie metody ilościowe w zależności od rodzaju problemu. Potrafi odpowiednio zinterpretować rozwiązanie i nawiązywać do literatury zaproponowanej w sylabusie. Student inicjuje dyskusje związane z zagadnieniami optymalizacji liniowej, jest gotów do zastosowania umiejętności analityczne w zakresie wykorzystania badań

operacyjnych i technik optymalizacji decyzji menedżerskich.

Zakres tematów:

- Wprowadzenie do badań operacyjnych

- Zastosowania programowania liniowego

- Formułowanie liniowego programu optymalizacyjnego, postać kanoniczna i

standardowa programu liniowego

Metoda graficzna

Metoda simpleks

- Dualny problem i jego ekonomiczna interpretacja

- Zagadnienie transportowe

- Planowanie i harmonogramowanie projektów: tworzenie diagramu PERT

Metody dydaktyczne:

Forma zajęć: laboratorium

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 109a
Second Bwanakare 22/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)