Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium WSE-EK-SEMLIC
Seminarium licencjackie (SEMLI) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura zależna od tematyki pracy zaliczeniowej.

Literatura dotycząca metodyki i metodologii przygotowywania pracy

1. Pieter J., Ogólna metodologia pracy naukowej. Wrocław 1967.

2. Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 2007

3. Chava Frankfort-Nachmias, David Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

4. Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008.

5. Weiner J., Technika pisania i prezentowania prac naukowych. Publikacja naukowa, praca seminaryjna, praca magisterska, referat, poster, Kraków 1992.

6. Mendel T., Metodyka pisania prac doktorskich, Poznań 1996.

7. Pawlik K., Zenderowski R., Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, Warszawa 2010.

8. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. Rudniański J., Sprawność umysłowa, Warszawa 1984.

2. Rudniański J., Uczelnia i ty. Technologia pracy umysłowej, Warszawa 1983.

3. Święcicki M., Jak studiować? Jak pisać pracę magisterską?, Warszawa 1971.

Efekty uczenia się:

Kompetencje społeczne

student wykazuje gotowość do

- wykazuje akceptację istnienia różnych perspektyw poznawczych i umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne

- ma umiejętność formułowania sądów w ważnych sprawach gospodarczych i społecznych w tym potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Umiejętności

student potrafi:

- interpretować dane ekonomiczne i zjawiska społeczne w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku

samodzielnie się dokształcać, wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowe

- korzystać ze źródeł danych ekonomicznych i metod ich analizowania oraz dokonywać krytycznej analizy sposobu ich pozyskania posługując się przy tym systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi, zawodowymi i moralnymi odnoszącymi się do studiowanego kierunku

- postrzegać problemy ekonomiczne oraz prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne), wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów służące procesowi podejmowaniu prawidłowych decyzji w działalności gospodarczej

Metody i kryteria oceniania:

Efekty w zakresie umiejętności i kompetencji weryfikowane będą na podstawie treści zawartych w poszczególnych elementach pracy dyplomowej: konspekt pracy, kwerenda bibliograficzna, projekt procedury badawczej, przegląd literatury, rozdziały pracy dyplomowej.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie. Harmonogram zajęć

2 - 11. Prezentacja fragmentów prac licencjackich

12. Kontrola pełnej wersji pracy

13. Procedura dyplomowania

14. Tezy na egzamin dyplomowy

15. Podsumowanie

Metody dydaktyczne:

OPIS METODY DYDAKTYCZNEJ

Efekty w zakresie umiejętności i kompetencji osiągnięte zostaną z zastosowaniem metod poszukujących (samodzielnego uczenia się) z obszaru dyskusji:

- seminaryjna - opiera się na kompetentnych wypowiedziach przygotowanych do dyskusji studentów, w trakcie seminarium promotor wprowadza w temat, organizuje i kieruje dyskusją, porządkuje, podsumowuje wypowiedzi studentów, dokonuje oceny przygotowania do dyskusji, formy wypowiedzi, udziału w dyskusji,

- referat - przygotowane przez studentów referaty stanowią wprowadzenie i podstawę do dyskusji, jej poprawna realizacja wymaga właściwego doboru tematu i źródeł, problemowego ujęcia treści inspirujących dyskusję, sposobu wygłoszenia (unikanie czytania) i podsumowania w formie ustalenia wyników dyskusji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Jolanta Pakulska 2/ szczegóły
2 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Zenon Stachowiak 2/ szczegóły
3 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, Kampus Wóycickiego Bud. 23, sala 405
Adam Koronowski 3/ szczegóły
4 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Dariusz Filip 1/ szczegóły
5 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Magdalena Hryniewicka 3/ szczegóły
6 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Dariusz Karaś 7/ szczegóły
7 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Piotr Komorowski 7/ szczegóły
8 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Bartosz Stachowiak 2/ szczegóły
10 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, Kampus Wóycickiego Bud. 23, sala 402
Agnieszka Wikarczyk 6/ szczegóły
11 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Adrian Sadłowski 1/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)