Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Decydowanie polityczne WSE-BW-DP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aFS7RiVAlENYydUBFf8mIpVwOu7G79rjzFjK236rSTCU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ccbba2d0-1015-4611-bdd7-e3a6d335c37e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pietraś Z. J., Decydowanie polityczne, Warszawa-Kraków

1998.

2. Trzaskowski R., Dynamika reformy systemu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, Warszawa 2005.

3. Bodnar A.: Decyzje polityczne. Elementy teorii. Warszawa 1985.

4. Lamentowicz W., Procesy decyzyjne w systemach politycznych; w: Kowalski J., Lamentowicz W., Winczorek P., Teoria państwa i prawa, Warszawa 1986.

5. W. Parsons, Public policy. An introduction to the Theory and Practice of Policy Analysys, Cambrige 1999.

Literatura uzupełniająca:

1. Bodnar A., Decyzje polityczne. Elementy teorii, Warszawa 1985.

2. Cziomer E., Pietraś Z. J., Teoria i praktyka decydowania w polityce

zagranicznej Stanów Zjednoczonych i Republiki Federalnej Niemiec, Kraków

1986.

3. Kozielecki J., Psychologiczna teoria decyzji, Warszawa 1977.

4. Nye J. S., Przyszłość siły, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza: P6S_WG , P6S_WG, P6U_W.

Umiejętności: P6S_UW, P6S_KK, P6U_K.

Kompetencje społeczne: P6U_K, P6U_K , P6S_KO.

Metody i kryteria oceniania:

Zastosowane podczas zajęć metody dydaktyczne:

a) metoda studium przypadku (studium przykładowe),

b) klasyczna metoda problemowa,

c) metoda wykładu konwersatoryjnego,

d) metoda ćwiczeniowa (ćwiczebna) oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy (film, fotografie, materiały archiwalne, teksty źródłowe, dokumenty, roczniki statystyczne, mapy, Internet itp.).

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

a) kolokwium końcowe,

b) ćwiczenia praktyczne, w tym dyskusje, które oceniane są zgodnie ze stopniem zaangażowania studenta (ocenianie ciągłe).

Nakład pracy:

70% - wynik testu końcowego

20% aktywność na zajęciach

10% - obecność na zajęciach.

Test: 20 pytań, w tym 10 otwartych i 10 zamkniętych. Pytania otwarte będą lepiej punktowane.

Czas na napisanie testu ok. 25-30 min.

Punktacja:

45-40 pkt. - ocena 5,0

39-35 pkt. - 4,5

38-34 pkt. - 4,0

33-29- pkt. - 3,5

28-23 pkt. - 3,0

0-22 pkt - 2,0

Na ocenę bardzo dobrą: Student ma pogłębioną wiedzę na temat założeń teoretycznych, budowy i funkcjonowania organizacji państwowej, a pogłębioną wiedzę w zakresie komunikacji społecznej i roli komunikowania w systemach publicznych, potrafi w sposób pogłębiony analizować rzeczywistość społeczną w kontekście miejsca i roli jednostki w strukturze społecznej, Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy oraz przewidywać skutki podejmowanych działań, potrafi planować i organizować pracę oraz krytycznie podchodzić do efektów podejmowanych działań.

Na ocenę dobrą: opanował ww wiedzę i umiejętnoci w 75%.

Na oceną dostateczną: opanował ww wiedzę i umiejętnoci w 51%

Dyżur:

czwartek godz. 8.00-9.45 s. 416, online: zespół Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a937a9758935b49cc91c36e5be8f5dc70%40thread.tacv2/conversations?groupId=6b75ef19-c469-47e0-a447-0b3c459b2c4b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zakres tematów:

Na wykładzie poruszone i rozwinięte zostaną następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu decydowania politycznego.

2. Decydowanie polityczne w ujęciu systemowym, racjonalnym i emocjonalnym - zarys problematyki.

3. Sytuacja decyzyjna i ośrodek decyzyjny.

4. Klasyfikacja ośrodków decyzyjnych.

5. Proces przetwarzania informacji, decyzja polityczna.

6. Klasyfikacja decyzji politycznych.

7. Implementacja decyzji politycznych

8. Rodzaje implementacji politycznych (typy głosowań)

9. Korzystna sytuacja polityczna

10. Decydowanie polityczne jako nieustannie toczący się proces.

11. Proces decydowania wyborczego.

12. Organizacja kampanii wyborczych.

13. Kandydat i jego wizerunek.

14. Marketing polityczny.

15. Decyzje wyborców.

Metody dydaktyczne:

Zastosowane zostaną trzy metody dydaktyczne (w zalezności od poruszanego zagadnienia):

1. Wykład informacyjny - słowne przekazywanie określonych treści kształcenia w postaci wypowiedzi ciągłej, usystematyzowanej, w

przystępnej formie, zgodnej z zasadami logiki.

2. Wykład problemowy - poświęcony omówieniu jakiegoś problemu, w tym sposobów oraz końcowego rozwiązania tego problemu.

3. Wykład konwersatoryjny - połączony z bezpośrednią aktywnością samych słuchaczy, skierowaną na rozwiązanie problemów teoretycznych lub praktycznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 103
Monika Brzezińska 32/33 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)