Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy wiedzy o teatrze WH-KUZ-I-2-PodWiTea
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aEYTnVI96ja0CLaO_nKOoMQf4RH3y79qvKFAWBM6hEEA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ef75014b-9e35-471b-95bc-b2b1c9ef9b4c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aEYTnVI96ja0CLaO_nKOoMQf4RH3y79qvKFAWBM6hEEA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ef75014b-9e35-471b-95bc-b2b1c9ef9b4c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

C. Balme, Wprowadzenie do nauki o teatrze, przekł. i uzup. W. Dudzik i M. Leyko, Warszawa 2002.

Z. Raszewski, Teatr w świecie widowisk, Warszawa 1991.

P. Pavis, Słownik terminów teatralnych, przeł. S. Świontek, Wrocław 2002.

M. Carlson, Performans, przeł. E. Kubikowska, Warszawa 2007; Z. Raszewski, Teatr w świecie widowisk, Warszawa 1991; C. Balme, Wprowadzenie do nauki o teatrze, przeł. W. Dudzik i M. Leyko, Warszawa 2005; H-T, Lehman, Teatr postdramatyczny, przeł. D. Sajewska, M. Sugiera, Kraków 2004; T. Kowzan, O autonomiczności sztuki widowiskowej, [w:] Problemy teorii dramatu i teatru, pod red. J. Deglera, t. II, Wrocław 2003; D. Ratajczak, Teatralność i sceniczność, [w:] Problemy teorii dramatu i teatru, pod red. J. Deglera, Wrocław 2003, t. I; P. Brook, Pusta przestrzeń, wstęp Z. Hübner, przeł. W. Kalinowski, Warszawa 1981; P. Brook, Ruchomy punkt, przeł. E. Guderian-Czaplińska i G. Ziółkowski, Wrocław-Poznań 2004. Osobny zestaw lektur do każdych zajęć.

Efekty uczenia się:

3

- ma uporządkowaną podstawową wiedzę o teatrologii jako dziedziny czerpiącej z innych nauk,

- umie analizować dzieło sztuki teatralnej wykorzystując specyfikę poszczególnych dziedzin sztuki oraz całościowe ujęcie teatrologiczne,

- zna język nowoczesnego teatru,

- orientuje się w najnowszych tendencjach scenicznych oraz ich antecedencjach,

- zna bazy danych zbierające dokumentację teatralną,

- zna konwencje sceniczne, życia teatralnego oraz ich antecedencje,

- umie wypowiadać się bazując na bibliografii oraz własnej analizie,

- umie definiować zjawiska w teatrze nowoczesnym

- potrafi ocenić interteksty teatralne,

OPIS ECTS.

30 godzin - udział w zajęciach

10 godzin - przygotowanie do testu

25 godzin - lektura i analiza bibliografii

65 godzin: 30 godzin = 2 punkty ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ze znajomości problematyki poruszanej w czasie wykładów oraz bibliografii.

Bardzo dobry – zna i rozumie terminologię z zakresu historii i teorii teatru, zna główne zagadnienia z historii i teorii teatru, zna główne konwencje teatru dawnego i współczesnego, umie posługiwać się narzędziami badawczymi dobranymi do danej konwencji teatralnej, umie wpisać tekst teatralny w kontekst innych tekstów kultury.

Dobry - zna i rozumie terminologię z zakresu historii i teorii teatru, zna główne zagadnienia z historii i teorii teatru, zna główne konwencje teatru dawnego i współczesnego, umie wpisać tekst teatralny w kontekst innych tekstów kultury.

Dostateczny - zna i rozumie terminologię z zakresu historii i teorii teatru, zna główne zagadnienia z historii i teorii teatru, zna główne konwencje teatru dawnego i współczesnego.

Niedostateczny - nie zna i nie rozumie terminologii z zakresu historii i teorii teatru, nie zna głównych zgadanień z historii i teorii teatru, nie zna głównych konwencji teatru dawnego i współczesnego, nie umie posługiwać się narzędziami badawczymi dobranymi do danej konwencji teatralnej, nie umie wpisać tekstu teatralnego w kontekst innych tekstów kultury.

OPIS ECTS.

30 godzin - udział w zajęciach

10 godzin - przygotowanie do testu

25 godzin - lektura i analiza bibliografii

65 godzin: 30 godzin = 2 punkty ECTS

Zakres tematów:

1. Performatyka teatralna, "miejsce teatralne".

2. Rola tekstu w teatrze. Problem nowej dramaturgii, dyskursyfikacja i epizacja teatru (Brecht, Kotlarczyk).

3. Rola aktora w teatrze. Różne typy i modele aktorskie. Narodziny aktora i elementy aktorstwa poza teatrem.

4. Reżyser i jego znaczenie w teatrze. Narodziny funkcji i zawodu reżysera. Autorstwo przedstawienia teatralnego.

5. Relacja pomiędzy widzem a widownią w teatrze. Specyfika odbioru dzieła teatralnego – indywidualność i zbiorowość odbioru.

6.Teatr plastyczny.

7.Teatr awangardowy i alternatywny. Historia, przemiany i status dzisiejszy.

8. Antropologia teatru – odwołanie do rytuału i funkcji religijnych teatru. Teatr Jerzego Grotowskiego.

Metody dydaktyczne:

Metodą dydaktyczną będzie wykład wprowadzający w aspekty wiedzy o teatrze, a także informowanie o bibliografii dotyczące poszczególnych zagadnień.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 17:00 - 18:30, sala 410A
Paweł Stangret 15/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)