Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kanony kulturowe, wzory kulturowe WH-KU-II-1-KanonKult
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: Jeśli nie przewidziano zajęć stacjonarnych link do zajęć zdalnych zostanie podany poniżej.
Literatura:

Literatura do zajęć znajduje się na platformie MS TEAMS lub przesyłana jest Studentom przez usos-mail. W MS-TEAMS - jeśli przewidziano zajęcia zdalne: w dziale "materiały". Student obowiązany jest do jej pobrania i przeczytania przed spotkaniem.

Efekty uczenia się:

KU2_W02

Student zna na poziomie rozszerzonym specjalistyczną terminologię z zakresu kulturoznawstwa i innych nauk o kulturze (antropologii, socjologii, filozofii) oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych (literaturoznawstwa, językoznawstwa, nauki o komunikacji społecznej i mediach, historii sztuki). Rozumie kluczowe koncepcje i teorie wypracowane na ich gruncie w stopniu pozwalającym na zintegrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych.

KU2_W07

Student rozumie najważniejsze wyzwania współczesnej cywilizacji, zwłaszcza związane z procesem globalizacji i ekspansją sieciowych technologii komunikacyjno-medialnych, urynkowieniem, przemianami wzorców kulturowych i stylów życia. Zna ich źródła, kierunki rozwoju i możliwe konsekwencje.

KU2_U05

Student potrafi zainicjować i prowadzić debatę na specjalistyczne tematy z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze, wykorzystując kluczowe pojęcia i teorie wypracowane na gruncie tych dyscyplin i odnosząc je do aktualnych zjawisk i procesów społeczno-kulturowych.

KU2_K03

Student jest gotów do wykorzystania swej wiedzy, zainteresowań oraz pasji do podjęcia praktycznych działań wspierających rozwój lokalnego środowiska społecznego i mających na celu upowszechnianie i promocję kultury, z uwzględnieniem wymogu przedsiębiorczości.

Metody i kryteria oceniania:

Student oceniany jest ustawicznie za: aktywność na zajęciach, branie udziału w dyskusji, stawianie zasugerowanych lub swoich problemów badawczych. Egzamin ustny obejmujący wybrany temat, problem wraz z własną interpretacją przykładów nieporuszanych i nieomawianych na zajęciach. (efekty: Zaliczenie na ocenę, ostatnie przewidziane w semestrze zajęcia.

Zakres tematów:

1, Pojęcia kanonu, wzoru kulturowego

2. Kanon kulturowy, wzór k. a stereotypy

3. Modele kształtowania się kanonów: - klasyczny (tradycyjny), współczesny (interpretacyjny)

4. Kanony kulturowe w rozbiorze. a) elementy kanonu, struktura kanonu, powiązanie elementów kanonu.

5. Wzorce kulturowe: dynamika wzorca ku,turowego, rola kontekstu, zmienność celów wzorów (wzór - wzorzec - kanon)

6. Role kulturowe, kondycje ludzkie

7. Subkultury i kultury dominujące

8. Kanony i wzorce w kulturze współczesnej (społeczne/ medialne/ cyfrowe) i

9 Tożsamość współczesna - definicje, teorie

10 Wzorce osobowe: męskie vs żeńskie,

11 Role społeczne - ujęcie formalne, instytucjonalne vs subiektywne

12. Figury/aktorzy społeczni (autorytet, celebryta, fan)

13. Wielkie metafory w kontekście wzorów społecznych: metafora teatru, metafora aktora, autora

14 Historie subiektywne czy obiektywne (reinterpretacje czy analizy przeszłości

15. Czy istnieje polityka wzorów kulturowych?

16 Zaliczenie ustne na ocenę.

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjno- wykładowa, burza mózgów, analityczno-interpretacyjna (lektura tekstów)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 326
Paweł Kuciński 7/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)