Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia w muzeum (wstęp do metodologii badań) WH-MU-I-2-SocMuz-Z
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:OLHFAGTt5YnlrHpkQrmdcAWT9bR3SK1-X4EIZ9g2Jqk1@thread.tacv2/1639648143372?context=%7B%22Tid%22:%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22,%22Oid%22:%228d5a646e-9da6-46f5-a222-29c4455ad87b%22%7D
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:OLHFAGTt5YnlrHpkQrmdcAWT9bR3SK1-X4EIZ9g2Jqk1@thread.tacv2/1639648143372?context=%7B%22Tid%22:%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22,%22Oid%22:%228d5a646e-9da6-46f5-a222-29c4455ad87b%22%7D
Literatura:

1. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, różne wydania;

2. Becker H., Barnes H., Rozwój myśli społecznej od wiedzy ludowej do socjologii, T 1 - 2, Warszawa 1974;

3. Golka M., Socjologia kultury, Warszawa 2008;

4. Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970, roz. 6 - 7;

5. Wywiad kwestionariuszowy. Analizy teoretyczne i badania empiryczne, Wrocław 1983, Roz. 1, 2 i 4;

6. Analizy i próby technik badawczych w socjologii, T. IV, Wrocław 1972, Cz. I, s. 13 - 126;

7. Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, Warszawa 1970, Roz. 1;

8. Szaniawski K., Metody statystyczne w socjologii, Warszawa 1968, s. 13 - 18, 35 - 38, 58 - 60, 128 - 182.

Efekty uczenia się:

Muz1_W14

Zna i rozumie wagę społecznych uwarunkowań w pracy muzealnika, a

także rozumie znaczenie badań statystycznych i socjologicznych w

muzeologii i muzealnictwie.

Muz1_U01

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do interpretowania i

analizowania struktury i funkcji muzeum i innych instytucji kultury.

Muz1_U08

Potrafi prezentować własne poglądy i opinie na temat istniejących

muzeów i ich działalności.

Muz1_K04

Ma świadomość swojej misji wobec społeczeństwa w zasięgu

regionalnym i globalnym, dostrzega potrzeby społeczne i edukacyjne

w miejscach działania muzeum.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena podsumowująca

Zaliczenie na podstawie: obecność, aktywność, egzamin ustny sprawdzający przyswojenie materiału.

Powyżej trzech nieobecności konieczne jest zaliczenie całości materiału. W innym przypadku powtarzanie kursu w następnym roku akademickim.

Zakres tematów:

1 Przedstawienie rozwoju refleksji nad państwem i społeczeństwem (Platon, Arystoteles, stoicy, św. Augustyn, św. Tomasz, Odrodzenie, Oświecenie, konserwatyzm, liberalizm, socjalizm i komunizm utopijny, Saint-Simon, Marks. 2. Początki socjologii jako nauki: Comte , Mill, Spencer.

3. Psychologizm - Pareto.

4. Socjologia - Durkheim.

5. Socjologia humanistyczna, materializm po Marksie, pragmatyzm społeczny, amerykańska socjologia opisowa - Szkoła Chicagowska.

6. Znaniecki.

7. Antropologia a socjologia.

8. Funkcjonalizm - Malinowski, Radcliffe-Brown, Merton

9. Kultura - definicja i jej struktura. Kłoskowska, Golka.

10. Miejsce muzeum w kulturze.

11. Metodologia socjologii - teoria a empiria, techniki badawcze.

12. Samodzielne przygotowanie badań (wywiad kwestionariuszowy, ankieta, obserwacja); hipotezy robocze, ich weryfikacja.

13. Ogólne wiadomości o zastosowaniu statystyki w badaniach.

14. Interpretacja danych.

UWAGA: Numeracja tematów nie jest numeracją kolejnych zajęć.

Metody dydaktyczne:

Seminaryjna - Opiera się na kompetentnych wypowiedziach przygotowanych do dyskusji

studentów. W trakcie seminarium nauczyciel akademicki: wprowadza w temat, organizuje i kieruje

dyskusją, porządkuje, podsumowuje wypowiedzi studentów, dokonuje oceny: przygotowania do

dyskusji, formy wypowiedzi, udziału w dyskusji. Uczy rzeczowej, merytorycznej dyskusji; sprzyja

wymianie poglądów, prowadzenia dialogu.

Wykład konwersatoryjny - Wykład połączony z bezpośrednią aktywnością samych słuchaczy,

skierowaną na rozwiązanie problemów teoretycznych lub praktycznych. Największą jego wartością

jest postawienie na tej samej płaszczyźnie mistrza i ucznia oraz zapewnienie udziału studentów

poszukiwaniu odpowiedzi, dochodzeniu do prawdy i bronieniu własnego stanowiska. Wykład ten

jest swoistym dialogiem pomiędzy wykładowca a słuchaczami, którzy poprzez działanie dochodzą

do rozwiązania problemu. Nazwa wykładu pochodzi od łac. conversari - obcować.

Posiada szereg walorów kształcących. Ograniczeniem w stosowaniu jest duża grupa studentów.

Referat problematyzujący omawiane zagadnienia

Student referuje zagadnienie będące tematem przewodnim zajęć ucząc się logicznej prezentacji treści. Traktuje te metodę jako wprowadzenie do metody Seminaryjnej oraz wykładu konwersatoryjnego

Wszystkie powyżej opisane metody podające stosuję wymiennie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 214
Piotr Dejneka 7/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)